Services - 381020-2017

28/09/2017    S186    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 186-381020

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Агенция „Пътна инфраструктура“ Областно пътно управление-Бургас
0006950890186
ул. „Цариградска“ № 30
Бургас
8000
България
Лице за контакт: Яна Михайлова
Телефон: +359 56893379
Електронна поща: opuburgas@abv.bg
Факс: +359 56844415
код NUTS: BG341

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.api.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: проектиране, ремонт, поддържане на републиканските пътища

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: „Обход на гр.Камено–път III-6008 „Лукойл-Нефтохим-Камено“от км14+700 до км16+000 и пътIII-5392 „Камено-Братово“ пр. II1.4.

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Прод. от. II.1.1........ от км. 9+900 до км. 10+926

Поръчката включва следните: Извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР); дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР; Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; Осъществяване на геодезическо заснемане на обхвата на пътя и съоръжението, изготвяне документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от ЗКИР, съгласно с изискванията на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ; Изготвяне на Техническия паспорт на Строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.; Оценка за съответствие на тех. проект;

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 109 660.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Област Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършването на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, включва консултантски услуги в пълен обем във връзка с проектирането и строителството на обект: : „Обход на гр.Камено — път III-6008 „Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км 14+700 до км 16+000 и път III-5392 „Камено-Братово“ от км 9+900 до км 10+926“ , а именно:

— Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);

—Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна“;

— Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15.8.2003 г. с последващите изменения и допълнения);

— Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес — актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др. и информиране на възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне;

— Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително — монтажни работи и за спазване на изискванията по чл.169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите на възникнали допълнителни СМР на строежа;

— Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

— Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;

— Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

— Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;

— Заверка на екзекутивната документация;

— Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че Строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на настоящия Договор;

— Осъществяване на геодезическо заснемане на обхвата на пътя и съоръжението, изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър;

— Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ;

— Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;

— Изготвяне на Техническия паспорт на Строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.;

— Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на разрешение за ползване на Обекта;

— Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;

— Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

— Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.— Служителите/експертите от екипа трябва да бъдат на обекта по време на целия строителен период съобразно графика за СМР.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 109 660.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 80
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най — изгодната оферта“. Икономически най — изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Под „най-ниска цена“ се приема предложена от участник в процедурата най-ниска цена за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ удостоверяващ правото да извършва такава дейност, за участниците — чуждестранни лица.

При подаване на оферта, съответствието с изискването по се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:

Заверено от участника копие на Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ удостоверяващ правото да извършва такава дейност, за участниците — чуждестранни лица.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисква се участник в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 130 000 (сто и тридесет хиляди) BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 110 000 (сто и десет хиляди) BGN без ДДС в сферата на дейности по осъществяване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка със строителство на пътища и/или пътни съоръжения — ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

Изискуемите обороти, следва да са реализирани през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

1. удостоверения от банки или

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и

3. справка в свободен текст за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. От справката, следва да са видни сумите генериран общ оборот и минимален оборот в сферата на поръчката. За минималния оборот в сферата на поръчката следва да се посочи вида консултантската услуга и датата на неговото начало и датата на неговото изпълнение. За дата на изпълнение на строителството се приема датата, на която обектът е предаден на Възложителя и приет от него.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участник в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 130 000 (сто и двадесет хиляди) BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 110 000 (сто хиляди) BGN без ДДС в сферата на дейности по осъществяване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка със строителство на пътища и/или пътни съоръжения — ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, както следва:

— да е изпълнил консултантска услуга по осъществяване на строителен надзор при изпълнение на поне едно ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната с дължина на участъка минимум 2 км;

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя.2. Изисква се участникът в процедурата да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.3. Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO EN 9001:2008 (или еквивалентeн сертификат), включваща в обхвата си изпълнение на консултантски услуги — упражняване на независим строителен надзор и/или оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или консултантски услуги (дейности) в строителството и/или управление на проекти и/или инвеститорски контрол.4. Изисква се участникът в процедурата да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:

По т. 1 — Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

По т. 2 — Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

По т. 3 — Заверено копие на сертификат по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващо съответствието с изискуемия се стандарт.

По т. 4 — Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем,както следва:а) да е изпълнил консултантска услуга по осъществяване на строителен надзор при изпълнение на поне едно ново строителство и/или

реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната; 2. Изисква се участникът в процедурата да разполага с инструменти,

съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от: — тотална станция — 1 бр.; нивелир с лата и тринога — 1 бр.; компютри — 1 бр.; 3. да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO EN 9001:2008 (или еквивалентeн сертификат), включваща в обхвата си изпълнение на консултантски услуги — упражняване

на независим строителен надзор и/или оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или консултантски услуги (дейности) в строителството и/или управление на проекти и/или инвеститорски контрол;

Изисква се участникът в процедурата да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

1. Ръководител на екипа — 1 бр.; Професионална област (квалификация): да има висше образование по специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);

Специфичен опит: участие на подобна ръководна позиция в екип за упражняване на строителен надзор при изпълнение на най-малко 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.2. Инженер по материали– 1 бр. Професионална област (квалификация): да има висше образование по специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или инженер-химик или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);Специфичен опит: участие на подобна позиция в екип за упражняване на строителен надзор при изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на най-малко 1 (един) изпълнен обект. 3. Инженер по част „Геодезия“ — 1 бр.Професионална област (квалификация): да има висше образование по специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“ или „Земеустройство“, или „Геодезия“, или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);

Специфичен опит: участие на подобна позиция в екип за упражняване на строителен надзор при изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на най-малко 1 (един) изпълнен обект на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.4. Инженер по част „Пътна“ — 1 бр.: Професионална област квалификация): да има висше образование по специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);Специфичен опит: участие на подобна позиция в екип за упражняване на строителен надзор при изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на най-малко 1 (един) изпълнен обект на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на ули на ОПМ; прод. в раздел VI.3.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възлож. отстранява от уч-е уч-к, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 ЗОП, и по чл. 3, т. 8 Закона за иконом. и фин. отн. с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференц. дан. режим, контрол-те от тях лица и техн. действ. с-ци. В предв. от ЗОП сл-и Възл. изисква предст. на удост. от Агенцията по вписвания /по чл. 55, ал. 1,т. 1/ и лични декларации за ост-те обст. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5(пет)на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/11/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/11/2017
Местно време: 11:00
Място:

Гр. Бургас, ул. „Цариградска“ № 30, етаж 1, зала 103.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

5. Инспектор/Координатор по безопасност и здраве — 1 бр.;

Професионална област (квалификация): професионална квалификация свързана със строителството, или еквивалентна квалификация (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни квалификации), със завършен курс за КБЗ;

Специфичен опит: участие на подобна позиция в екип за упражняване на строителен надзор при изпълнение на най-малко 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/09/2017