Υπηρεσίες - 381087-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

Αυτή η προκήρυξη ακυρώθηκε από: 214538-2015
07/11/2014    S215    - - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Ψυχικό: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

2014/S 215-381087

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
GR
Μαραθωνοδρόμου 95
Σημείο(α) επαφής: Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Υπόψη: Ορτεντζατου Αννα
154 52 Ψυχικό
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132014726
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr
Φαξ: +30 2106722934

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.filothei-psychiko.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Συντήρηση πρασίνου
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 27: Λοιπές υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού

Κωδικός NUTS GR300

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστου πρασίνου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού που αφορούν ενδεικτικά αρδεύσεις, συντήρηση χλοοταπήτων, καθαρισμούς χώρων φυτών, αποψιλώσεις, κλαδέματα
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

77310000, 77312000, 77340000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 499 830,75 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Συντήρηση χωρών πρασίνου
1)Σύντομη περιγραφή
Κούρεμα χλοοτάπητα, Αρδεύσεις, Καθαρισμοί χώρων πρασίνου, Φυτεύσεις, Λιπάνσεις κ.λ.π.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

77313000

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 365 142,75 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Αποψίλωσεις
1)Σύντομη περιγραφή
Κοπή βλάστησης για λόγους πυροπροστασίας
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

77312000

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 20 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 3 Ονομασία: Κλάδεμα δένδρων
1)Σύντομη περιγραφή
Κλαδέματα και κοπές δένδρων διαφόρων κατηγοριών
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

77340000

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 114 688 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ίση με ποσοστό 2 % επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. ή 2 % επί του προϋπολογισμού της κατηγορίας εργασιών στην οποία συμμετέχουν
2)Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση με το 5 % επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Ίδιοι πόροι
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
(α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
(β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
(γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 1)Πιστοποιητικό επιμελητηρίου
2)Απόσπασμα ποινικού μητρώου
3)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης δραστηριοτήτων, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης, διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης διαδικασίας
4)Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
5)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
6)Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της επιχείρησης
7)Υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με την προσωπική κατάσταση και φερεγγυότητα του διαγωνιζόμενου
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ύψους τουλάχιστον 100.000,00 ευρώ
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
1)Αναλυτική κατάσταση προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία που θα αποδεικνύει ότι ο διαγωνιζόμενος απασχόλησε τουλάχιστον 5 άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό και 1 επιβλέποντα (γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο ή δασολόγο ή τεχνολόγο δασοπονίας) κατά την προηγούμενη τριετία
2)Κατάλογος παρόμοιων εκτελεσμένων εργασιών κατά την τελευταία τριετία προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου, με το ποσό του προϋπολογισμού της κατηγορίας εργασιών στην οποία συμμετέχουν, χωρίς ΦΠΑ.
3)Αναλυτική κατάσταση οχημάτων μηχανημάτων και εργαλείων συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
Για τα μηχανήματα έργου: άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος
Για τα φορτηγά: άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ
Για τον λοιπό εξοπλισμό: τιμολόγια αγοράς
4)Πιστοποιητικό ISO 9001
5)Πιστοποιητικό ISO 14001
6)Πιστοποιητικό OHSAS 18001
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Πτυχίο τεχνολόγου γεωπόνου ή δασολόγου ή τεχνολόγου δασοπονίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος εφόσον είναι γεωτεχνικός.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: ναι

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
22635/04-11-2014
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 2.12.2014 - 17:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
12.12.2014 - 17:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 120 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 18.12.2014 - 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 08.12.2014 και ώρα: 00:01.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 12.12.2014 και ώρα: 17:00.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Μαραθωνοδρόμου 95
154 52 Ψυχικό
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: c. bellos@0177.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2132014706
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.filothei-psychiko.gov.gr
Φαξ: +30 2106722934

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010. Η προσφυγή ασκείται από κάθε ενδιαφερόμενο ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πλήρη γνώση της βλαπτικής πράξης ή παράλειψης, κατά της οποίας στρέφεται.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Μαραθωνοδρόμου 95
154 52 Ψυχικό
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: c. bellos@0177.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2132014706
Φαξ: +30 2106722934

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
4.11.2014