Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 381206-2019

13/08/2019    S155

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Okvirni ugovor za podršku aktivnostima tima za savjetodavnu podršku projektima EIB-a

2019/S 155-381206

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Poštanski broj: 2950
Država: Luksemburg
E-pošta: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org/en/about/procurement/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5321
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za podršku aktivnostima tima za savjetodavnu podršku projektima EIB-a

Referentni broj: TA20190625 R0 FWA
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79410000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EIB namjerava sklopiti više okvirnih sporazuma sa specijaliziranim pružateljima usluga, u sklopu 4 grupe, za podršku aktivnostima tima za savjetodavnu podršku projektima EIB-a. Tim za savjetodavnu podršku projektima EIB-a pruža savjetodavne usluge tijelima država članica EU-a i promicateljima projekta u cilju podrške provedbi projekata ulaganja koje financira EU.

Postoje sljedeće 4 grupe:

— Grupa 1: prijevoz,

— Grupa 2: okoliš i energija,

— Grupa 3: zdravstvena skrb,

— Grupa 4: podrška upravljanju programima.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 26 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Promet

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge
71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: RO ROMANIA
NUTS kod: BG БЪЛГАРИЯ
NUTS kod: HR HRVATSKA
NUTS kod: PL POLSKA
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Aktivnosti tima za savjetodavnu podršku projektima EIB-a provode se u okviru sporazuma o uslugama savjetodavne podrške projektima koji su sklopili EIB i tijela država članica/promicatelji projekta. Sporazume o uslugama savjetodavne podrške projektima financiraju relevantne vlasti država članica s pomoću fondova EU-a.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Okoliš i energija

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: RO ROMANIA
NUTS kod: BG БЪЛГАРИЯ
NUTS kod: HR HRVATSKA
NUTS kod: PL POLSKA
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Aktivnosti tima za savjetodavnu podršku projektima EIB-a provode se u okviru sporazuma o uslugama savjetodavne podrške projektima koji su sklopili EIB i tijela država članica/promicatelji projekta. Sporazume o uslugama savjetodavne podrške projektima financiraju relevantne vlasti država članica s pomoću fondova EU-a.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Zdravstvena skrb

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79410000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja
71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: RO ROMANIA
NUTS kod: BG БЪЛГАРИЯ
NUTS kod: HR HRVATSKA
NUTS kod: PL POLSKA
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Aktivnosti tima za savjetodavnu podršku projektima EIB-a provode se u okviru sporazuma o uslugama savjetodavne podrške projektima koji su sklopili EIB i tijela država članica/promicatelji projekta. Sporazume o uslugama savjetodavne podrške projektima financiraju relevantne vlasti država članica s pomoću fondova EU-a

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Podrška upravljanju programima

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: RO ROMANIA
NUTS kod: BG БЪЛГАРИЯ
NUTS kod: HR HRVATSKA
NUTS kod: PL POLSKA
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Aktivnosti tima za savjetodavnu podršku projektima EIB-a provode se u okviru sporazuma o uslugama savjetodavne podrške projektima koji su sklopili EIB i tijela država članica/promicatelji projekta. Sporazume o uslugama savjetodavne podrške projektima financiraju relevantne vlasti država članica s pomoću fondova EU-a

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 5
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/09/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Na zahtjev će se zapisnik o otvaranju ponuda dostaviti gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/08/2019