Servicii - 381206-2019

13/08/2019    S155

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Acord-cadru pentru sprijinirea activităților echipei de asistență consultativă a proiectului BEI

2019/S 155-381206

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Cod poștal: 2950
Țară: Luxemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org/en/about/procurement/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5321
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru pentru sprijinirea activităților echipei de asistență consultativă a proiectului BEI

Număr de referinţă: TA20190625 R0 FWA
II.1.2)Cod CPV principal
79410000 Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

BEI își propune să stabilească o serie de acorduri-cadru cu furnizorii de servicii specializați, sub patru loturi, pentru a sprijini activitățile echipei de asistență consultativă a proiectului BEI (PAS a BEI). Echipa PAS a BEI oferă servicii de consultanță autorităților din statele membre ale UE și promotorilor de proiecte, având ca scop sprijinirea implementării proiectelor de investiții finanțate de UE.

Există 4 loturi, după cum urmează:

— Lotul 1: Transport,

— Lotul 2: Mediu și energie,

— Lotul 3: Sănătate,

— Lotul 4: Sprijin pentru gestionarea de programe,

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 26 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Transport

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Cod NUTS: HR HRVATSKA
Cod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Activitățile echipei PAS a BEI se desfășoară în cadrul acordurilor de servicii de asistență consultativă pentru proiecte (PASSA) semnate între BEI și autoritățile/promotorii de proiect ale statelor membre. PASSA sunt finanțate de către autoritatea relevantă a statelor membre prin fonduri UE.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mediu și energie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Cod NUTS: HR HRVATSKA
Cod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Activitățile echipei PAS a BEI se desfășoară în cadrul acordurilor de servicii de asistență consultativă pentru proiecte (PASSA) semnate între BEI și autoritățile/promotorii de proiect ale statelor membre. PASSA sunt finanțate de către autoritatea relevantă a statelor membre prin fonduri UE.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sănătate

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79410000 Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Cod NUTS: HR HRVATSKA
Cod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Activitățile echipei PAS a BEI se desfășoară în cadrul acordurilor de servicii de asistență consultativă pentru proiecte (PASSA) semnate între BEI și autoritățile/promotorii de proiect ale statelor membre. PASSA sunt finanțate de către autoritatea relevantă a statelor membre prin fonduri UE

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sprijin pentru gestionarea de programe

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Cod NUTS: HR HRVATSKA
Cod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Activitățile echipei PAS a BEI se desfășoară în cadrul acordurilor de servicii de asistență consultativă pentru proiecte (PASSA) semnate între BEI și autoritățile/promotorii de proiect ale statelor membre. PASSA sunt finanțate de către autoritatea relevantă a statelor membre prin fonduri UE

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/09/2019
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/10/2019
Ora locală: 10:00
Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La cerere, procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/08/2019