Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 381296-2021

27/07/2021    S143

Nederland-Utrecht: Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen

2021/S 143-381296

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark Ruygvoorn
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31145697: vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol

Referentienummer: 31145697
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212771 Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246410 Onderhoud van hoogwaterkeringen
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
34996200 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor binnenwateren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Kampen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Zie korte omschrijving.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 01/12/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 013-026714

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31145697: vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
29/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Istimewa Elektrotechniek bv (kvk 63717727)
Nationaal identificatienummer: 63717727
Postadres: Frankrijkweg 3
Plaats: Ritthem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4389 PB
Land: Nederland
E-mail: sales@istimewa.nl
Telefoon: +31 113612840
Internetadres: http://www.istimewa-elektro.nl
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 2 357 994.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/07/2021

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
72212771 Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
34996200 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor binnenwateren
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stormvloedkering Ramspol.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Stormvloedkering Ramspol (SVKR) is een kerende constructie met een overspanning van circa 300 meter in het Ramsdiep en de Ramsgeul, samengesteld uit drie opblaasbare balgen en een dijklichaam. Het Beslis- & Besturingssysteem is het geheel aan hard- en software dat benodigd is voor het bedienen, besturen, beslissen en bewaken van de stormvloedkering. De bestaande situatie van het B&B-systeem is end of life en voldoet niet (meer) aan de eisen die door Rijkswaterstaat gesteld worden aan dit soort systemen. Het doel van deze inkoop is dan ook om het huidige beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol (SVKR) te vervangen. Daardoor moet de veiligheid, het autonoom bewaken, beslissen, besturen en bedienen (functionaliteit) en daarmee de betrouwbaarheid van de stormvloedkering Ramspol voor langere tijd gewaarborgd blijven.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 06/11/2020
Einde: 25/11/2021
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 235 510.46 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Istimewa Elektrotechniek bv
Postadres: Frankrijkweg 3
Plaats: Vlissingen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4380 AA
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

In iedere fase van het ontwerpproces wordt door Istimewa een eisen analyse uitgevoerd. Het doel van deze SRA is het controleren of de gestelde eisen in de VSE en SSS duidelijk genoeg zijn. Indien er onduidelijkheden zijn wordt er een toelichting gegeven op de eis, of wordt de eistekst in overleg aangepast. Voor de UO-fase is er, in tegenstelling tot de VO-fase en de DO-fase, voor gekozen om de onduidelijkheden vanuit de eisen in de geplande werksessies te bespreken. De uitkomsten hiervan zijn als bijlage met de betreffende VTW’s toegevoegd.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Deze wijziging is noodzakelijk omdat enkele bij de oorspronkelijke aanbestedingsstukken meegeleverde eisen uit de SSS niet correct bleken. Om het beoogd eindresultaat van de overeenkomst te kunnen behalen, het vervangen van het Beslis- en Besturingssysteem, is het vanuit technisch oogpunt noodzakelijk dat Istimewa het ontwerpproces afrondt op basis van de middels VTW 15 aangepaste eisen. Verandering van de opdrachtnemer is niet mogelijk wegens technische redenen t.a.v. risico's op het gebied van de kwaliteit van het nieuwe B&B-systeem. Oftewel: een wisseling van opdrachtnemer zou gaan leiden tot aanzienlijk ongemak en daarmee ook irreële kostenstijgingen. De verhoging van de prijs is met deze wijziging <50 % van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 282 054.23 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 2 640 048.23 EUR