Suministros - 381645-2020

14/08/2020    S157

Polonia-Lublin: Equipamiento médico

2020/S 157-381645

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. dr. K. Jaczewskiego 7
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-090
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Dorosz
Correo electrónico: zampub@cozl.eu
Teléfono: +48 814541761
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cozl.eu
Dirección del perfil de comprador: www.cozl.eu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://platformazakupowa.pl/pn/cozl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://platformazakupowa.pl/pn/cozl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego

Número de referencia: COZL/DZP/ED/3411/PN-121/20
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego – 1 szt.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31643100 Aceleradores lineales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego – 1 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry jakościowe / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/08/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z punktem IX SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchomienia (serwisowania) oferowanych akceleratorów.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże doświadczenie rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, iż wykonał z należytą starannością co najmniej jedno (1) zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, rozumiane jako dostawa, adaptacja pomieszczenia i uruchomienie akceleratora liniowego, o wartości co najmniej 6 000 000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów 00/100).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie wykazanych dostaw przedstawił w postaci referencji bądź innych dokumentów, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uwzględni wyłącznie dostawy, których należyte wykonanie zostanie potwierdzone w przedstawionych przez Wykonawcę rekomendacjach/poświadczeniach etc.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy do SIWZ

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w ust. 2 art. 43 Pzp, nie krótszy jednak niż 15 dni. Potrzeba skrócenia terminu składania ofert podyktowana jest rozliczeniem przyznanych środków na zakup akceleratora do dnia 16 listopada 2020 r.

Z uwagi na rodzaj usług świadczonych przez Centrum Onkologii zakup akceleratora poprawi jakość i dostępność nowoczesnej radioterapii. Szpital posiada infrastrukturę niezbędną do zainstalowania aparatury oraz wykwalifikowaną kadrę potrzebną do jej obsługi. Biorąc również pod uwagę realne terminy dostawy, zastosowanie pełnego terminu przewidzianego na składanie ofert, skutkowało by niemożnością wydatkowania środków które zostały przyznane przez Ministerstwo Zdrowia na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/08/2020
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/08/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA, budynek 2, piętro 4, pokój 32

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

f) oświadczenia Wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji,

— dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

g) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

h) aktualne na dzień upływu terminu składania ofert zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanych akceleratorów – art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 poz. 1792);

i) wykaz należycie wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

j) szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej, deklaracje zgodności

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/08/2020