Προμήθειες - 381651-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

08/11/2014    S216

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06B30/2014/M061 — Αγορά 50 κινητών ερμαρίων από αλουμίνιο για τη μεταφορά φακέλων ταξινόμησης

2014/S 216-381651

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: rue Wiertz 60
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Υπόψη: Μονάδας Δημοσίων και Λοιπών Συμβάσεων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://europarl.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=661

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06B30/2014/M061 — Αγορά 50 κινητών ερμαρίων από αλουμίνιο για τη μεταφορά φακέλων ταξινόμησης.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Βρυξέλλες.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Στόχος της σύμβασης είναι η αγορά 50 κινητών ερμαρίων από αλουμίνιο για τη μεταφορά φακέλων ταξινόμησης.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

39132100 Αρχειοθήκες

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
σε ημέρες: 80 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών. Οι πληρωμές θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι αιτήσεις πληρωμής θα συντάσσονται από τον ανάδοχο ως ακολούθως:
Προκειμένου να γίνει αποδεκτή, η αίτηση πληρωμής του υπολοίπου του αναδόχου πρέπει να συνοδεύεται από:
— αντίγραφο των πρακτικών της οριστικής παραλαβής,
— αντίστοιχα τιμολόγια που θα αναφέρουν τον αριθμό αναφοράς της σύμβασης.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Η συμμετοχή στη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ελεύθερη επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και για τις δημόσιες οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των συνθηκών — ιδίως για όλα τα πρόσωπα και τις οντότητες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης — και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις δημόσιες οντότητες τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: ο υποψήφιος θα αποκλειστεί από την παρούσα διαδικασία ή την ανάθεση σύμβασης σε περίπτωση που εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 106 και 107 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Υπενθύμιση των κριτηρίων αποκλεισμού — Άρθρα 106 και 107 του δημοσιονομικού κανονισμού:
* άρθρο 106:
1. από τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων αποκλείονται οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες:
α) οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
β) οι οποίοι, ή τα πρόσωπα που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ' αυτών, έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου από αρμόδια αρχή κράτους μέλους για κάθε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή,
γ) οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές καθώς και με αποφάσεις της ΕΤΕπ και διεθνών οργανισμών,
δ) οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεσθεί η σύμβαση,
ε) κατά των οποίων, ή κατά των προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ' αυτών, έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης,
στ) οι οποίοι υπόκεινται σε διοικητική κύρωση κατά το άρθρο 109 παράγραφος 1.
Τα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου είναι δυνατόν να μην ισχύουν στην περίπτωση προμηθειών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από προμηθευτή που διακόπτει οριστικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, είτε από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, από διακανονισμό με πιστωτές ή από παρόμοια διαδικασία κατά την οικεία εθνική νομοθεσία.
Τα στοιχεία β) και ε) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύουν όταν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν θεσπιστεί τα κατάλληλα μέτρα κατά των προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ' αυτών και κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση που αναφέρεται στα στοιχεία β) ή ε) του πρώτου εδαφίου.
(...)
* Άρθρο 107:
1. από την ανάθεση σύμβασης αποκλείονται οι υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, κατά τη διαδικασία σύναψης της εν λόγω σύμβασης:
α) τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
β) έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή τους στη διαδικασία δημόσιας σύμβασης ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες,
γ) εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης της προκηρυσσόμενης σύμβασης στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 106 παράγραφος 1.
(…)
Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της συγγραφής υποχρεώσεων.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά σύμφωνα με τις διατάξεις της συγγραφής υποχρεώσεων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: η οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα των υποψήφιων θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο κριτήριο:
— ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 300 000 EUR, ο οποίος έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα που σχετίζεται με την προς ανάθεση σύμβαση, κατά τα τελευταία 2 οικονομικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά σύμφωνα με τις διατάξεις της συγγραφής υποχρεώσεων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία θα του επιτρέψει να εκτελέσει τη σύμβαση τηρώντας τις συμβατικές διατάξεις, λαμβανομένης υπόψη της αξίας και του εύρους αυτής.
Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους υποψήφιους να διαθέτουν την ακόλουθη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
— οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν την εκτέλεση, κατά το έτος που προηγείται της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης, μίας ή περισσοτέρων συμβάσεων ή δελτίων παραγγελίας με αντικείμενο την προμήθεια τουλάχιστον 10 κατασκευών μηχανικής συγκόλλησης από αλουμίνιο, για το σύνολο των συμβάσεων και των δελτίων παραγγελίας.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
«Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06B30/2014/M061».
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 25.11.2014
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
22.12.2014 - 17:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 6.1.2015 - 09:30

Τόπος:

rue Montoyer 70, Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα έγγραφα της πρόσκλησης σε διαγωνισμό (συγγραφή υποχρεώσεων) μπορούν να καταφορτωθούν από τον δικτυακό τόπο: https://etendering.ted.europa.eu

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
29.10.2014