Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Árubeszerzések - 381651-2014

Normál nézet megjelenítése

08/11/2014    S216    Európai Parlament - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Ajánlati felhívás – 06B30/2014/M061 – 50 mobil, alumínium iratszekrény beszerzése

2014/S 216-381651

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Címzett: Szerződéskötő és Közbeszerzési Egység
E-mail: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=661

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Ajánlati felhívás – 06B30/2014/M061 – 50 mobil, alumínium iratszekrény beszerzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
A teljesítés helye: Brüsszel.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés 50 mobil alumínium iratszekrény beszerzésére irányul.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

39132100

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 80 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Európai Parlamentnek 30 naptári nap áll a rendelkezésére a fizetendő összegek rendezésére. A kifizetés az Európai Parlament számlájának terhelése napján tekintendő teljesítettnek.
A kifizetési kérelmeket az ajánlattevőnek a következő módon kell elkészítenie:
ahhoz, hogy az ajánlattevő a fennmaradó összeg kifizetésére irányuló kérelme elfogadható legyen, az alábbiakat kell csatolni:
— a végleges átvételi tanúsítvány másolata,
— a megfelelő számlák, a szerződés referenciaszámának megadásával.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A pályázati eljárásban való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Uniót létrehozó szerződések hatálya alá tartozó – különösen az Európai Unió tagállamaiból származó – valamennyi jogi és természetes személy, illetve állami szerv részére, valamint a közbeszerzések tekintetében az Európai Unióval külön megállapodást kötő, nem uniós országokból származó természetes és jogi személyek, valamint állami szervek részére az említett megállapodásban foglalt feltételek szerint.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a jelentkezőket kizárják ebből az eljárásból, illetve a szerződés-odaítélési eljárásból, ha a költségvetési rendelet 106. és 107. cikke szerinti bármelyik helyzetben vannak.
Emlékeztető a kizárási kritériumokról – a költségvetési rendelet 106. és 107. cikke:
* 106. cikk:
1. a jelentkezők vagy ajánlattevők kizárásra kerülnek a közbeszerzési eljárásból, amennyiben:
(a) csődeljárás, felszámolási eljárás vagy bírósági felügyelet alatt, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt állnak, vagy gazdasági tevékenységüket felfüggesztették, vagy a tagállamok jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezései szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak;
(b) velük vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező személyekkel szemben valamely tagállam illetékes hatósága res iudicata hatályú ítéletet hozott szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos bűncselekmény miatt;
(c) súlyos szakmai kötelességszegést követtek el, amit az ajánlatkérők bármely eszközzel bizonyíthatnak, beleértve az EBB, illetve nemzetközi szervezetek határozatait;
(d) nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulási vagy adófizetési kötelezettségüket azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel rendelkeznek, vagy az ajánlatkérő országában, illetve abban az országban, ahol a szerződést teljesíteni kell;
(e) csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység miatt res iudicata hatályú ítélet született velük vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező személyekkel szemben;
(f) a 109. cikk (1) bekezdésében említett közigazgatási bírság hatálya alá esnek.
Az első albekezdés szerinti (a)–(d) pontok nem érvényesek az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól, vagy fizetésképtelenné vált vállalkozás vagyonfelügyelőjétől vagy felszámolójától, hitelezőkkel való egyezségkötés alapján, vagy a nemzeti jog szerinti más, hasonló eljárás keretében különösen előnyös feltételek mellett történő árubeszerzés eseteiben.
Az első albekezdés b) és e) pontja nem alkalmazandó, amennyiben a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő bizonyítani tudja, hogy megfelelő intézkedéseket fogadtak el a felette képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező azon személyekkel szemben, akik az első albekezdés b), illetve e) pontjában említett ítélet tárgyát képezik.
(...)
* 107. cikk:
1. szerződés nem kerülhet odaítélésre olyan ajánlattevők vagy pályázók számára, akik e szerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárás idején:
(a) összeférhetetlenségi helyzetben vannak;
(b) hamis adatokat szolgáltatnak az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételeként előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során, vagy elmulasztják az adatszolgáltatás teljesítését;
(c) a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a 106. cikk (1) bekezdésében szereplő kizárási helyzetek valamelyikében vannak.
(…)
Az ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a pályázati dokumentációban előírt igazoló dokumentumokat.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: az ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a pályázati dokumentációban előírt igazoló dokumentumokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi felkészültségét a következő kritérium alapján értékelik:
— az odaítélendő szerződés szerinti területen legalább 300 000 EUR minimális éves forgalom az utóbbi 2 lezárt pénzügyi év során.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
az ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a pályázati dokumentációban előírt igazoló dokumentumokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a jelentkezőnek technikailag és szakmailag megfelelően felkészültnek kell lennie arra, hogy a szerződést a szerződéses előírások szerint teljesítse, figyelembe véve a szerződés értékét és hatókörét.
Az Európai Parlament különösen a következő technikai és szakmai felkészültséget írja elő az ajánlattevők számára:
— az ajánlattevőknek bizonyítékot kell szolgáltatniuk arra vonatkozóan, hogy az ajánlati felhívás közzétételét megelőző évben végrehajtottak/teljesítettek 1 vagy több szerződést vagy beszerzési megrendelést legalább 10 mechanikus módon hegesztett alumíniumkészlet beszerzése tekintetében valamennyi szerződés, illetve beszerzési megrendelés hatókörében.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

„Appel d'offres no 06B30/2014/M061”.

IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 25.11.2014
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
22.12.2014 - 17:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 180 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 6.1.2015 - 09:30

Hely:

rue Montoyer 70, Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Pályázónként 1 képviselő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

A pályázati dokumentáció az alábbi oldalról tölthető le: https://etendering.ted.europa.eu

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.10.2014