Dodávky - 381651-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

08/11/2014    S216

Belgicko-Brusel: Výzva na predkladanie ponúk č. 06B30/2014/M061 – Nákup 50 mobilných hliníkových kartotékových skriniek

2014/S 216-381651

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: oddelenie pre zmluvy a verejné obstarávania
E-mail: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://europarl.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=661

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Výzva na predkladanie ponúk č. 06B30/2014/M061 – Nákup 50 mobilných hliníkových kartotékových skriniek.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Brusel.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zákazka sa zameriava na nákup 50 mobilných hliníkových kartotékových skriniek.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39132100 Archivačné skrine

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
v dňoch: 80 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Európsky parlament bude mať 30 kalendárnych dní na uhradenie dlžných čiastok. Platby sa považujú za vykonané v deň prevedenia sumy z účtu Európskeho parlamentu.
Žiadosti o platbu vypracuje dodávateľ takto:
Aby bola žiadosť dodávateľa o platbu zostatku platná, musia byť k nej pripojené:
— kópia konečného potvrdenia o prevzatí.
— príslušné faktúry s uvedením referenčného čísla zmluvy.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Účasť na tomto súťažnom konaní je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické osoby, právne subjekty a verejné orgány, ktoré spadajú do rozsahu zmlúv – najmä tie strany, ktoré sú z členského štátu Európskej únie – a pre všetky fyzické osoby, právne subjekty a verejné orgány nečlenských štátov EÚ, ktoré uzatvorili špeciálnu dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania podľa podmienok uvedených v tejto dohode.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzači budú vylúčení z tohto konania alebo z pridelenia zákazky, ak sa nachádzajú v ktorejkoľvek zo situácií uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Pripomienka ku kritériám vylúčenia – články 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách:
* Článok 106:
1. Záujemcovia alebo uchádzači sa vylúčia z účasti na postupoch obstarávania, ak:
a) sú v konkurznom konaní alebo v likvidácii, sú pod správou súdu, sú vo vyrovnávacom konaní s veriteľmi, majú pozastavenú podnikateľskú činnosť, vedie sa proti nim v týchto veciach súdne konanie alebo sa nachádzajú v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu na základe vnútroštátnych právnych a správnych predpisov;
b) oni alebo osoby s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim boli odsúdení za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania sa rozsudkom oprávneného orgánu členského štátu, ktorý má povahu „res judicata“;
c) boli uznaní za vinných z vážneho profesijného pochybenia preukázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže obstarávateľ zdôvodniť, vrátane rozhodnutí Európskej investičnej banky a medzinárodných organizácií;
d) si nesplnili povinnosti týkajúce sa platby príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo platby daní v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej majú sídlo, alebo s právnymi predpismi krajiny verejného obstarávateľa, alebo krajiny, v ktorej sa má zmluva plniť;
e) uchádzači alebo osoby s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim boli predmetom rozsudku, ktorý má účinok „res judicata“, vo veci podvodu, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie;
f) je im uložená administratívna sankcia uvedená v článku 109 ods. 1.
Písmená a) až d) prvého pododseku sa neuplatňujú v prípade dodávky tovaru za obzvlášť výhodných podmienok od dodávateľa definitívne pozastavujúceho svoju obchodnú činnosť alebo od správcov či likvidátorov konkurznej podstaty, exekútorov, po dohode s veriteľmi, alebo prostredníctvom podobného konania podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
Písmená b) a e) prvého pododseku sa neuplatňujú, ak záujemcovia alebo uchádzači môžu preukázať, že boli prijaté primerané opatrenia proti osobám s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim, ktoré sú predmetom rozsudku, ako uvádzajú písmená b) alebo e) prvého pododseku.
(...)
* Článok 107:
1. Zákazka sa nesmie zadať záujemcom, ani uchádzačom, ktorí sú v čase postupu obstarávania v súvislosti s danou zákazkou:
a) predmetom konfliktu záujmov;
b) vinní zo skresľovania skutočnosti pri poskytovaní informácií, ktoré si vyžiadal verejný obstarávateľ ako podmienku účasti na postupe obstarávania, alebo tieto informácie neposkytnú;
c) v rámci postupu obstarávania v jednej zo situácií, ktorá znamená vylúčenie podľa článku 106 ods. 1.
(…)
Uchádzači musia predložiť podporné dokumenty požadované podľa ustanovení v súťažných podkladoch.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzači musia predložiť podporné dokumenty požadované podľa ustanovení v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: ekonomická a finančná spôsobilosť uchádzačov bude vyhodnotená na základe tohto kritéria:
— minimálny ročný obrat vo výške 300 000 EUR v oblasti, na ktorú sa vzťahuje zákazka, za posledné 2 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádzači musia predložiť podporné dokumenty požadované podľa ustanovení v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač musí disponovať dostatočnou technickou a odbornou spôsobilosťou na vykonanie zmluvy v súlade s ustanoveniami zmluvy a musí vziať do úvahy hodnotu a rozsah zmluvy.
Európsky parlament predovšetkým vyžaduje od uchádzačov, aby disponovali touto technickou a odbornou spôsobilosťou:
— uchádzači musia poskytnúť dôkaz o tom, že vykonali/realizovali počas roka pred dňom zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 1 alebo viac zákaziek alebo nákupných objednávok na dodávku aspoň 10 mechanicky zváraných hliníkových súprav pre všetky zmluvy alebo nákupné objednávky.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:

„Appel d'offres no 06B30/2014/M061“.

IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 25.11.2014
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
22.12.2014 - 17:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
v dňoch: 180 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 6.1.2015 - 09:30

Miesto:

rue Montoyer 70, Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: 1 zástupca za uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie

Súťažné podklady (špecifikácie) sú k dispozícii na stiahnutie na stránke: https://etendering.ted.europa.eu

VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29.10.2014