Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Varor - 381651-2014

Visa förkortad version

08/11/2014    S216    Europaparlamentet - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Anbudsinfordran nr 06B30/2014/M061 – inköp av 50 mobila arkivskåp i aluminium

2014/S 216-381651

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Att: enheten för offentlig upphandling
E-post: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://europarl.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=661

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Anbudsinfordran nr 06B30/2014/M061 – inköp av 50 mobila arkivskåp i aluminium
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Bryssel.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Kontraktet avser inköpet av 50 mobila arkivskåp i aluminium.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

39132100

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
dagar: 80 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Europaparlamentet kommer att ha 30 kalenderdagar på sig att betala utestående belopp. Betalningar anses ha utförts det datum då Europaparlamentets konto belastas.
Begäran om betalning ska upprättas av uppdragstagaren enligt följande:
För att vara giltig ska uppdragstagarens begäran om utbetalning av återstående belopp åtföljas av
— en kopia av intyget om slutligt godkännande,
— tillhörande fakturor i vilka kontraktets referensnummer anges.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Deltagande i denna anbudsinfordran är öppet på lika villkor för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ som ges behörighet genom fördragen – i synnerhet de från en av Europeiska unionens medlemsstater – och för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ i icke-medlemsländer som har slutit ett särskilt avtal med Europeiska unionen på området för offentlig upphandling i enlighet med de villkor som har fastställts i detta avtal.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Sökande kommer att uteslutas från detta förfarande eller från tilldelning av kontraktet om de befinner sig i någon av de situationer som räknas upp i artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen.
Påminnelse om uteslutningskriterierna – artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen:
* Artikel 106:
1. Anbudssökande eller anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i upphandlingsförfaranden om
a) de är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för förfaranden avseende dessa omständigheter, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar,
b) de själva eller personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som kontrollerar dem har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom av en behörig myndighet i en medlemsstat,
c) de har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, såvida detta på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten, inklusive enligt avgöranden av EIB och internationella organisationer,
d) de inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller i det land där kontraktet ska genomföras,
e) de själva eller personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som kontrollerar dem i en lagakraftvunnen dom har dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan olaglig verksamhet, om denna olagliga verksamhet skadar unionens ekonomiska intressen,
f) de är föremål för administrativa sanktioner som avses i artikel 109.1.
Led a–d i första stycket ska inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftning.
Led b och e i första stycket ska inte vara tillämpliga om en anbudssökande eller anbudsgivare kan visa att lämpliga åtgärder har vidtagits mot de personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som kontrollerar dem och som har fällts i en sådan dom som avses i led b eller e i första stycket.
(...)
* Artikel 107:
1. Ett kontrakt får inte att tilldelas sökande eller anbudsgivare som vid tidpunkten för upphandlingsförfarandet för detta kontrakt
a) befinner sig i intressekonflikt,
b) har lämnat felaktiga uppgifter till den upphandlande myndigheten i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i upphandlingsförfarandet, eller som inte lämnat de uppgifter som krävs,
c) befinner sig i någon av de situationer som föranleder uteslutning, som anges i artikel 106.1, med avseende på upphandlingsförfarandet.
(…)
Anbudsgivare ska lämna in de bevishandlingar som krävs enligt bestämmelserna i förfrågningsunderlaget.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivare ska lämna in de bevishandlingar som krävs enligt bestämmelserna i förfrågningsunderlaget.
Eventuella minimistandardnivåer: Anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella kapacitet kommer att bedömas i enlighet med följande kriterium:
— En minsta årsomsättning på 300 000 EUR inom det område som omfattas av det kontrakt som ska tilldelas under de 2 senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut har upprättats.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Anbudsgivare ska lämna in de bevishandlingar som krävs enligt bestämmelserna i förfrågningsunderlaget.
Eventuella minimistandardnivåer:
Den sökande ska ha tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet att genomföra kontraktet i överensstämmelse med kontraktsbestämmelserna och med beaktande av kontraktets värde och omfattning.
Europaparlamentet kräver i synnerhet att anbudsgivare ska ha följande tekniska och yrkesmässiga kapacitet:
— Anbudsgivare ska tillhandahålla bevis på att de, under det år som föregår publiceringsdatumet för upphandlingsmeddelandet, har genomfört/utfört leverans inom ramen för 1 eller fler kontrakt eller beställningsordrar som avsett tillhandahållandet av minst 10 uppsättningar tillverkade av mekaniskt svetsat aluminium (detta antal avser samtliga kontrakt eller beställningsordrar).
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:

”Appel d'offres no 06B30/2014/M061”.

IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 25.11.2014
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
22.12.2014 - 17:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
dagar: 180 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 6.1.2015 - 09:30

Plats:

Rue Montoyer 70, Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 företrädare per anbudsgivare.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

Upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget) kan laddas ned från följande webbplats: https://etendering.ted.europa.eu

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29.10.2014