Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 381710-2018

01/09/2018    S168

Итaлия-Испра: Услуги за събиране, транспортиране, прехвърляне и обезвреждане на твърди отпадъци, подобни на битови и санитарни/болнични отпадъци, които се генерират при обекта на Съвместния изследователски център в Испра (VA) и прилежащите към него съоръжения

2018/S 168-381710

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 149-340237)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC (Joint Research Centre), JRC.R (Support Services— Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Лице за контакт: Stefania Toriello
Електронна поща: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
Адрес на профила на купувача: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги за събиране, транспортиране, прехвърляне и обезвреждане на твърди отпадъци, подобни на битови и санитарни/болнични отпадъци, които се генерират при обекта на Съвместния изследователски център в Испра (VA) и прилежащите към него съоръжения

Референтен номер: JRC/IPR/2018/R.I.3/0073/OC
II.1.2)Основен CPV код
90500000 Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Съвместният изследователски център генерира много видове специални отпадъци, опасни и неопасни, посочени по-долу, в резултат на изследователските и спомагателните дейности, които се осъществяват в помещенията — дейности по поддръжка, строителство, механични работилници, офиси, столови, кафенета, клуб за социални дейности, външни жилища, детски градини, клинични лаборатории и др. — и които трябва да се управляват, местят и изхвърлят.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/08/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 149-340237

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.6
Вместо:

900 000,00 EUR

Да се чете:

850 000,00 EUR

VII.2)Друга допълнителна информация: