Lavori - 381782-2018

01/09/2018    S168

Bulgaria-Sofia: Lavori di costruzione di autostrade

2018/S 168-381782

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Agentsiya „Patna infrastruktura“
Numero di identificazione nazionale: 000695089
Indirizzo postale: bul. „Makedoniya“ No. 3
Città: Sofiya
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Codice postale: 1606
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: inzh. Elena Asenova/inzh. Bilyana Vlaeva/inzh. Ralitsa Popova
E-mail: e.asenova@api.bg
Tel.: +359 29173396
Fax: +359 29173398

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.api.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1090
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект „Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.1, участък „Крупник—Кресна“ — ляво платно ... (виж поле II.1.4)

II.1.2)Codice CPV principale
45233110 Lavori di costruzione di autostrade
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект „Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.1, участък „Крупник—Кресна“ — ляво платно от км 375+860?376+000 от лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки“.

В този смисъл цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да възложи изграждането на трасето на АМ „Струма“, лот 3.2.1 и на пътните връзки в участъка.

Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга 1999 г.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 444 796 305.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45233110 Lavori di costruzione di autostrade
71311220 Servizi di ingegneria stradale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG413 Благоевград
Luogo principale di esecuzione:

област Благоевград

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Предметът на обществената поръчка предвижда проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект „АМ „Струма“, лот 3.2.1, участък „Крупник—Кресна“ — ляво платно от км 375+860?376+000 от лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки“.

Съществуващо положение:

Автомагистрала „Струма“ (АМ „Струма“) е трасе от около 150 км, разположено в югозападната част на страната между пътен възел „Даскалово“ (до гр. Перник) и границата между БЪЛГАРИЯ и ГЪРЦИЯ при с. Кулата. Автомагистралата преминава успоредно на р. Струма, включително и през природни забележителности като Кресненското дефиле. АМ „Струма“ е част от TEN-T мрежата.

Началото на участъка от км 375+860 до км 389+100, източен вариант, е при км 375+860 на около 80 м след път II-19 „Симитли—Разлог“, след което се навлиза в скат и се предвижда тунел с L=211,4 м, а след тунела виадукт с дължина около 200 м, след което трасето поема източна посока по Смилево бърдо, достига до с. Полето, като източно от него се предвижда виадукт с L=782,80 м. При км 379+470 се пресича на 2 нива пътя „Полето—Брежани (п.в. „Полето“)“ и е предвиден виадукт с L=172 м, и се продължава в южна посока, като при км 380+440 с виадукт се преминава над р. Резена. От км 380+856 до км 381+992 с тунел 1 135 м се минава под зоната, обитаема от лешояди, след което трасето продължава в посока югозападно от с. Ракитна и успоредно на пътя „Ракитна—Мечкул“. При км 382+983 започва виадукт с L=580,6 м.

От км 383+300 до км 384+300 трасето обхожда терена на концесията за добив на въглища при Мечкул. При км 384+500 се пресича р. Мечкул с виадукт с L=133,1 м.

Трасето в участък от км 384+500 до км 388+400 продължава в южна посока, успоредно на газопровода, като се съобразява с него, без да го засяга. Предвидено е изграждане на виадукти и при км 384+738 (L=184,6 м), км 385+348 (L=147,25 м), км 385+839 (L=184,6 м) и км 386+586 (L=754,4 м).

При км 387+620 е предвидена връзка за Стара Кресна и Ощава.

От км 387+800 до км 388+900 с тунел се минава под пътя „Стара Кресна—Ощава“. При км 389+100 се минава западно от находището за минерална вода.

При км 376+800 е предвиден селскостопански подлез, а при км 378+394 — селскостопански надлез.

Съгласно идейния проект приблизителната площ на големите съоръжения е 43 000 м2, габаритът им е 10,50 м и 14,00 м, а общата приблизителна дължина — 3 600 м. Отворите на съоръженията варират от 15 м до 244 м. В идейния проект е предвидено и изграждането на 3 (три) тунела, като приблизителната им дължината варира от 211 м до 1 135 м. Съгласно Нормите за проектиране на пътища от 2000 г. за автомагистрали, първи и втори клас пътища оразмерителният осов товар е 11,5 тона на ос, какъвто следва да бъде и на обекта, предмет на обществената поръчка.

Техническият проект за ляво платно, участък от км 375+860 до км 389+100 следва да се разработи с габарит Г10,50 м със следните елементи:

— ленти за движение — 2 х 3,50 м,

— направляващи ивици – 2 х 0,25 м,

— банкети – 2 х 1,50 м,

— окопи,

— предпазни съоръжения,

— откоси,

— допълнителна лента за товарни автомобили.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение и на следните дейности:

— осъществяване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа,

— гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове,

— изпълнение на мерки за информация и комуникация и всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Показател А — оценка по технически показатели за проектиране и строителство / Ponderazione: 60
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател А1 — изпълнение на дейностите по проектиране / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател А2 — осигуряване на качеството на строителството чрез предложени технически решения и технологии на изпълнение / Ponderazione: 45
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател А2.1 — предложени технически решения за изпълнение / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател А2.2 — предложени технологии за изпълнение на строителството / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател А3 — концепция за опазване на околната среда / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 40
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 444 796 305.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1556
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Изпълнението на обществената поръчка е предвидено да се съфинансира от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 и държавния бюджет на Република България.

II.2.14)Informazioni complementari

Общ. поръчка се възл. въз основа на „икономически най-изгодна оферта“ на база критерий за възл. „оптимално съотношение качество/цена“.

Компл. оценка (КО): КО=А+Б, където

А — оценка по техн. показатели за проектиране и строителство: А=А1+А2+А3 (виж поле II.2.5); и

Б — оценка по финансови показатели (ОФП) за проектиране и строителство: Б=Б1+Б2, където:

Б1 — ОФП за проектиране — 10 т.; и

Б2 — ОФП за стр-во — 30 т.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на строежи от 2-ра група, I-ва категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или еквивалент.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/ договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на оферта информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС за изпълнение на строежи от 2-ра група, I-ва категория. За чуждестранни лица — аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или еквивалент.

При сключване на договор за изпълнение на поръчката изпълнителят представя копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС за изпълнение на строежи от 2-ра група, I-ва категория, в случай че документът не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в сферата на строителството и/или проектирането, и/или инженеринг на пътища — ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали (АМ) и/или на пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на оферта информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката съответствието с изискването се доказва с представянето на:

1. удостоверения от банки; или

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; както и

3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малък от 300 000 000,00 (триста милиона) BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 100 000 000,00 (сто милиона) BGN без ДДС, в сферата на строителството и/или проектирането, и/или инженеринг на пътища — ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Изисква се уч-кът в процедурата:

1. През посл. 3 г., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката.

Уточн-е по отношение на т. 1:

При попълване на ЕЕДОП уч-кът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Заб.:

1.1. Под „дейности, сходни с предмета на поръчката“ се приемат дейности по изготвяне на техн. и/или идеен проект/и за ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ и на мостови съор-я, и на пътен, железопътен (ж.п.) или метротунел в страната, и/или на пътища и на мостови съор-я, и на пътен, жп или метротунел с екв. хар-ки извън страната!

1.2. За „изготвен техн. или идеен проект“ се счита проектът, за който има док-т, удостоверяващ приетото изп-е, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публ. регистър, в който е публикувана инф-я за изп-ето, за което обстоят-во уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съотв. док-т и/или съотв. линк в публ. регистър!

1.3. Не се приема изпъл-е на прединвестиционни проучвания!

1.4. Мин. изискв-я могат да бъдат доказани с изп-ето на 1 или няколко възлагания, както и по отношение на 1 или няколко обекта!

2. През посл. 5 г., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил стр-во с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

Уточн-е по отношение на т. 2:

При попълване на ЕЕДОП уч-кът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Заб.:

2.1. За стр-во, сходно с предмета и обема на поръчката, се приема ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ и на мостови съор-я, и ново стр-во на пътен, жп или метротунел в страната, и/или на пътища и на мостови съор-я, и на пътен, жп или метротунел с екв. хар-ки извън страната!

2.2. Стр-вото се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан конст. акт обр. 15/прот. обр. 16 или друг док-т за предаване и приемане на строежа от възл-ля, за което обстоятелство уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съотв. документ!

2.3. Мин. изискв-я могат да бъдат доказани с изп-ето на 1 или няколко възлагания, както и по отношение на 1 или няколко обекта!

2.4. Изискуемият от възл-ля опит в проек-не и стр-во с харак-ки и параметри, разписани в т. 1 и т. 2, могат да бъдат покрити от уч-ците с изп-e п/з посл. 5 г., считано от датата на подаване на офертата, на инж-г (проек-не и стр-во), като е в сила усл-ето на т. 2.3.

3. Да прилага система за упр-е на качеството, серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. серт-т).

Уточн-е по отношение на т. 3:

При попълване на ЕЕДОП уч-кът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Заб.:

3.1. Мин. изискване може да бъде доказано с 1 сертификат с обхват, включващ проектиране и стр-во на пътища (като цяло) или с 2 сертификата — 1 с обхват проектиране на пътища и 2-ри с обхват стр-во на пътища (поотделно)!

3.2. При доказване на мин. изискване е в сила разпоредбата на чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!

4. Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изп-ето на поръчката.

Уточн-е по отношение на т. 4, букви „А“, „Б“ и „В“:

При попълване на ЕЕДОП уч-кът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Заб.:

4.1. 1 физ. лице може да изпълнява функциите само на 1 експерт в офертата на 1 уч-к!

4.2. За изпълнен обект се счита обектът, за който има съставен и подписан конст. акт обр. 15/прот. обр. 16 или друг док-т за предаване и приемане на строежа от възл-ля, за което обстоят-во уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съотв. документ!

4.3. За изготвен техн. или идеен проект се счита проекта, за който има док-т, удостоверяващ приетото изп-е, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публ. регистър, в който е публикувана информация за изп-ето, за което обстоят-во уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съотв. документ и/или съотв. линк в публ. регистър!

... Продължава в поле VI.3).

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Изисква се участникът в процедурата:

1. През посл. 3 г., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

а) проект-не на път с обща дължина мин. 5 км и с габарит не по-малък от Г10,50 м; и

б) проект-не на мостови съор-я с обща площ не по-малко от 4 000 м2 и с единичен отвор не по-малък от 20 м; и

в) проект-не на пътен, жп или метротунел.

2. През посл. 5 г., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил стр-во с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, както следва:

а) стр-во на път с конструкция на настилката, оразмерена за натоварване не по-малко от 11,5 т/ос, с обща дължина мин. 5 км и с габарит не по-малък от Г10,50 м; и

б) стр-во на мостови съор-я с обща дължина не по-малка от 350 м, с обща площ не по-малко от 4 000 м2 и с единичен отвор не по-малък от 20 м; и

в) ново стр-во на пътен/ни, жп/ни или метротунел/и с обща дължина не по-малка от 350 м.

3. Да прилага система за управление на качеството, серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат, издаден от органи, установени в др. държави членки) с обхват, включващ проект-не и стр-во на пътища.

4. Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

А. Ръководител на проекта — 1 бр.:

— проф. област (квал-я): стр. инженер,

— спец. опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съор-я към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната и в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во на пътен, жп или метротунел.

Б. Ръководен състав при изп-е на проектантските работи (ПР):

Б.1. Проектант по част „Пътна“ — 1 бр.:

— проф. област (квал-я): стр. инженер,

— спец. опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изготвен технически или идеен проект за изпълнение на ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съор-я към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

Б.2. Проектант по част „Конструктивна“ — 1 бр.:

— проф. област (квал-я): стр. инженер,

— спец. опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изготвен технически или идеен проект за изпълнение на ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съор-я към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

Б.3. Проектант по част „Геология“ — 1 бр.:

— проф. област (квал-я): висше образование по спец. „Инженерна геология и хидрогеология“ или „Хидрогеология и инженерна геология“, или „Геология“, или „Геология и геоинформатика“, или екв.,

— спец. опит: участие в екип, свързано с извършване на инженерно-геоложки проучвания в мин. 1 изготвен технически или идеен проект за изпълнение на ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съор-я към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

Б.4. Проектант по част „Геодезия“ — 1 бр.:

— ппроф. област (квал-я): висше образование по спец. „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“, или екв.,

— спец. опит: участие в екип, свързано с извършване на полско-измервателни работи в мин. 1 изготвен технически или идеен проект за изпълнение на ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съор-я към тях в страната, ...

Продължава в поле VI.3).

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Отстр. се от участие уч-к, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1; чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 от ЗОП; обст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; по чл. 69 от ЗПКОНПИ; за който не може да бъде изв. идент-я и проверката ѝ ч/з регл. способи в ЗМИП; за който с/д покана от възл. и в опр. в нея срок откаже да удължи срока на валидн. на оферт. си или ако представи оферта с по-кратък срок на валидн.; чието ценово предл. надвиш. прогн. ст-ст на общ. поръчка и/или на част/и от нея и/или по какъвто и да е начин е вкл. някъде в оферт. си извън плика „Предл. ценови парам.“ за поръчката елем., свърз. с предл. цена (или части от нея); в сл., предвидени в методиката за оценка на офертите, и др. съгл. док-ята. Към наст. мом. не е осиг. финанс., с огл. на което се прил. чл. 114 от ЗОП. Изп-лят предост. ГОИД в размер на 5 % от цената за изпълн. на дог-ра в лв. без ДДС и ГОАПС в размер на 10 % от цената за изпълн. на дог-ра в лв. с ДДС без доп. разходи. Гар-ите са в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/11/2018
Ora locale: 17:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/11/2018
Ora locale: 14:00
Luogo:

гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Продължава от поле III.1.3) „Списък и кратко описание на критериите за подбор“:

При подаване на оферта информацията относно изискванията се посочва от уч-ка в ЕЕДОП в съотв-е с указанията за попълването му, прил. към док-ята.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възл-лят може да изисква от уч-ците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изп-е на поръчката съотв-ето с изискв-ята се доказва с представянето на:

— по т. 1 — списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на общ. поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с док-во за извърш. услуга,

— по т. 2 — списък на стр-вото/инжен-г, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изп-е, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изп-ето, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съотв-е с норм. изискв-я,

— по т. 3 — валидни сертификати, изд. от акредитирани лица, за контрол на качеството, удост-ващи съотв-ето на стоките със съотв. стандарт, уч-кът, определен за изпълнител, трябва да има валиден серт-т п/з целия срок на изп-е на дог-ра, а когато е приложимо да прилага екв. мерки,

— по т. 4 — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена проф. компетентност на лицата.

Продължава от поле III.1.3) „Изисквано миним. ниво/а“:

...и/или на пътища, и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

Б.5. Проектант по част „Тунели“ — 1 бр.:

— проф. област (квал-я): стр. инженер,

— спец. опит: да е бил проектант на мин. 1 изготвен инв. проект за ново стр-во на пътен, жп или метротунел.

В. Ръководен състав при изпълнение на стр-вото:

В.1. Инженер по част „Пътна“ — 1 бр.:

— проф. област (квал-я): стр. инженер,

— спец. опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съор-я към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

В.2. Инженер по част „Конструктивна“ — 1 бр.:

— проф. област (квал-я): стр. инженер,

— спец. опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съор-я към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

В.3. Инженер по част „Геодезия“ — 1 бр.:

— проф. област (квал-я): висше образование по специалност „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“, или екв.,

— спец. опит: участие в екип, свързано с извършване на полско-измервателни работи в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съор-я към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

В.4. Инженер „Контрол по качеството“ — 1 бр.:

— спец. опит: участие в екип, свързано с извършване на контрол на качеството и приемане на стр. работи в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съор-я към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

В.5. Инженер по част „Тунели“ — 1 бр.:

— проф. област (квал-я): стр. инженер,

— спец. опит: да е изпълнявал функциите на експерт „Тунели“ на мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во на пътен, жп или метротунел.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. „Витоша“ № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
28/08/2018