Építési beruházás - 381783-2018

01/09/2018    S168

Magyarország-Budapest: Jégpálya építése

2018/S 168-381783

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Újpesti Torna Egylet
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_59572736
Postai cím: Megyeri út 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Őze István
E-mail: moczar.anita@ute.hu
Telefon: +36 12721272
Fax: +361 2721272
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ute.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000468512018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000468512018/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Sportegyesület
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

UTE Jég- és Curling csarnok építése

Hivatkozási szám: EKR000468512018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212211 Jégpálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Zöldmezős beruházás, új gyakorló jég- és curling csarnok építése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212211 Jégpálya építése
45212225 Sportcsarnok építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1046 Budapest, Szilágyi utca 30. hrsz.: 76334/7

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Újpesti Torna Egylet által üzemeltetett Szilágyi utcai atlétikai sporttelepen kerül megépítésre egy új gyakorló jég- és curling csarnok. Az eljárás alap műszaki tartalma a jégcsarnok megépítését tartalmazza, opcionális rész a curling csarnok építése kiszolgáló helyiséggel, a jégcsarnokhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségek és a csarnokok környezet-, kert-, út- és parkoló kialakításai. Az épületegyüttes alapvetően két előregyártott szerkezetből álló hűtött csarnok épületből és falazott szerkezetű fűtött kiszolgáló épületből fog állni. A csarnokok talajon fekvő, alápincézetlenek, ipari padlószerkezettel, az öltözők és az épületek talajnedvesség elleni szigeteléssel ellátott, úsztatott padlószerkezettel készülnek. Az oldalfalak vasbeton tartókon, hőszigetelt szendvicspanelek, a csarnokokon lapostető készülne PVC lemez szigetelésű, egyenes rétegrendű, míg az öltözőket magában foglalórész vasbeton zárófödémein fordított rétegrendű, bitumenes lemez szigetelésű extenzív zöld- illetve helyenként kavics leterhelésű lapostetők készülnek. A Jégcsarnok alapterülete 3962 m2, amely magában foglal egy darab megközelítőleg 2000 m2 nagyságú jégpályát. A csarnok nyílászárói 3 kamrás hőhídmentes műanyag profilrendszerrel készülnek.

A jégsport csarnok kiszolgálásához hűtőberendezés kerül kialakításra. A hűtőrendszer központi elrendezésű, ammónia hűtőközegű egy fokozatú körfolyamatot megvalósító, kompakt egyedi folyadékhűtő alapú hűtőberendezés lesz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (hónap, minimum 24, maximum 48 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés vállalása (naptári nap, maximum 61 naptári nap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opciók az alábbi tételekre és mennyiségekre (a továbbiakban: opciós tételek) terjednek ki:

Opcionális tétel: Curling csarnok teljes körű kialakítása. A csarnok alapterülete 1638 m2, mely magában foglalja a megközelítőleg 1000 m2 nagyságú játékteret, 2 db öltözőt vizesblokkokkal, nézőteret, valamint raktár és műhely helységeket. A csarnok nyílászárói 3 kamrás hőhídmentes alumínium profilrendszerrel készülnek. A jégsport csarnok kiszolgálásához hűtőberendezés kerül kialakításra. A hűtőrendszer központi elrendezésű, ammónia hűtőközegű egy fokozatú körfolyamatot megvalósító, kompakt egyedi folyadékhűtő alapú hűtőberendezés lesz.

Opcionális tétel: Jégcsarnok épületéhez tartozó kiszolgáló helyiségek teljes körű kialakítása, mely magában foglal 10 darab öltözőt vizesblokkokkal, 1 db korcsolyaélezőt. Az emeleten kerül kialakításra orvosi szoba, rekreációs helység vizesblokkokkal, szertár, gépészeti helység és a megközelítőleg 109 m2 nagyságú konditerem.

Opcionális tétel: A két egymás mellett elhelyezkedő csarnokhoz tartozó kert és környezet, valamint út és parkoló kialakítások.

Az opciók alkalmazása tekintetében Ajánlatkérő jogosult eldönteni, hogy;

— mely tétel(ek)re, és

— e tétel(ek) tekintetében (legfeljebb az adott tétel maximális mennyiségének erejéig) mekkora mennyiség vonatkozásában

Kívánja e jogát gyakorolni. Ennek megfelelően az opcióval összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós tételek bármelyikének vagy az ezekhez meghatározott maximális mennyiségek részleges és/vagy teljes körű lehívására.

A továbbiakban a vállalkozási szerződéstervezet 3.1.2-3.1.7 pontjai irányadók!

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5) pontban, valamint a II.2.6) pontban Ajánlatkérő „technikai számot” tüntetett fel a hirdetmény megjelentetése érdekében, Ajánlatkérő az eljárás ezen szakaszában nem kívánja megadni a becsült értéket.

A tárgyalásos eljárás jogalapja a Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pontja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepelő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Felhívjuk gazdasági szereplők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr”) 3-7. §-aira!

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a, szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlattevő által részvételi jelentkezésében ajánlatában az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásait ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben a részvételre jelentkező, ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nem csak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott szám következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak az irányadóak.

A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatok a Kr. 1. § (7) bek.-ben foglaltaknak megfelelően a jelen felhívás feladásának napjánál korábbi keltezésűek is lehetnek.

Alkalmassági követelmény a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján:

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott III.1.2) pontban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a K.r. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a IV/B. részében szereplő részletes információk megadását.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a K.r. IV. Fejezet szerinti részletes igazolás(oka)t, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezeket elérhetőségét az ESPD-ben megjelölte.

Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a K.r. 3. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

Közös jelentkezés esetén a K.r. 3. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései alkalmazandók.

P1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének a felhívás feladását követően kiállított nyilatkozatát az alábbi tartalommal:

— a pénzügyi intézmény(ek) által vezetett valamennyi pénzforgalmi számla száma,

— a pénzforgalmi számlaszám(ok) megnyitásának időpontja,

— részvételre jelentkező bármely pénzforgalmi számláján volt-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, 30 napot meghaladó sorba állítás a felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy év (12 hónap) során.

Attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az újonnan piacra lépő részvételre jelentkező nem rendelkezik legalább három lezárt üzleti évvel, úgy tevékenységének megkezdésétől számított összes teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot szükséges csatolnia.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Gazdasági és Pénzügyi szempontból alkalmatlan részvételre jelentkező ha:

P.1) valamelyik pénzforgalmi számláján a pénzügyi intézmény nyilatkozata szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző egy év (12 hónap) során 30 napot meghaladó sorban álló tétele volt.

P.2) a felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az 1 600 000 000 (egymilliárd-hatszázmillió) forintot.

Alkalmatlan az újonnan piacra lépő (azaz legalább három lezárt üzleti évvel nem rendelkező) részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik tevékenységének megkezdésétől számítottan összesen 800 000 000 (nyolcszázmillió) millió forint árbevétellel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerint igazolható alkalmassági követelmények esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös részvételre jelentkezők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők,

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban K.r.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a III.1.3. M1-M2) és SZ1-3) pontokban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a K.r. 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy az ESPD-ben az alkalmassági előzetes igazolására kéri a IV/C részében szereplő részletes információk megadását.

Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a K.r. 3. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

Közös jelentkezés esetén a K.r. 3. § (3) bek. szerint kell eljárni.

Az M1)-M2) és SZ1-3) pontokban előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdései alkalmazandók.

M1) és M2) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a részvételre jelentkező által a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített, de legfeljebb a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (új csarnoképület szerkezetépítése és új sport célú létesítmény teljes körű kivitelezése) építési beruházásainak ismertetése.

Az ismertetéshez csatolni kell a K.r. 22.§ (3) bekezdés alapján megjelölt építési beruházásokra vonatkozó igazolást, amelynek tartalmaznia kell többek között a teljesítési időt (kezdési és befejezési dátum), további szükséges tartalmi adatok a közbeszerzési dokumentációban megadottak szerint.

Az új csarnoképület szerkezetépítése, valamint az új sport célú létesítmény teljes körű kivitelezése meghatározások – Ajánlatkérő általi – értelmezését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

SZ1-3) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakemberek megnevezését, képzettségüket, szakmai tapasztalatuk (gyakorlati idejük) ismertetését, és hogy mely pozícióra kívánják igénybe venni [SZ1-SZ3].

Az ismertetéshez csatolni kell:

— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát szakmai gyakorlatáról és a rendelkezésre állásról,

— végzettséget képzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát, és a felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát, vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan részvételre jelentkező, ha:

M1) nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben befejezett, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett, legalább 1 db, műszaki átadás-átvétellel lezárt, új csarnok épület szerkezetépítésére vonatkozó referenciával, amely épület szerkezete, előregyártott vasbeton szerkezetre szendvicspanelből készült, melynek alapterülete elérte legalább a nettó 2700 m2 alapterületet. Ajánlattevő az ebben a pontban előírt referenciát egy vagy több referencia igazolással is igazolhatja.

M2) nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben befejezett, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, új sport célú létesítmény építési kivitelezési munkára vonatkozó referenciával, amely létesítmény alapterülete elérte legalább a nettó 1800 m2 alapterületet és amely kivitelezési munka tartalmazott épületmesteri, épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezést is.

SZ) Részvételre jelentkező nem mutatja be az ajánlatban az alábbi előírásoknak megfelelő szakembereket:

SZ)1. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert. (Más tagállamban szerzett végzettség és szakmai gyakorlat esetén a küldő vagy származási országban a jogosultság megszerzésére előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal).

SZ)2. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet szerinti „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert. (Más tagállamban szerzett végzettség és szakmai gyakorlat esetén a küldő vagy származási országban a jogosultság megszerzésére előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal).

SZ)3. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet szerinti „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert. (Más tagállamban szerzett végzettség és szakmai gyakorlat esetén a küldő vagy származási országban a jogosultság megszerzésére előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Jótállás: bírálati részszempont

Késedelmi kötbér: A kötbér napi mértéke a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: A kötbér napi mértéke a szerződés szerinti áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.

Meghiúsulási kötbér: A kötbér mértéke a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a nettó szerződés ellenértékének 30 %-a.

Teljesítési biztosíték: mértéke az áfa és tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ár 5 %-a.

Jótállási biztosíték: mértéke az áfa és tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ár 5 %-a.

Az előleg mértéke 5 %.

A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. § az irányadók.

Tartalékkeret: 5 %

Részletek a közbeszerzési dokumentumban találhatók!

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/10/2018
Helyi idő: 08:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 15/10/2018
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 66. § (4), (5) és (6) bek. a)-b) pontja, a Kbt. 65. § (7), a Kbt. 67. § (4) bek., a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti, a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjai esetén a nemleges nyilatkozatokat is.

2. A jelentkezésben csatolni kell az aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha a részvételi jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező, a jelentkezésben nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbíróság által megküldött igazolást.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza. Az ár esetén a fordított arányosítás, a 2-3. részszempont esetén az egyenes arányosítás kerül alkalmazásra. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10. Az ajánlatok értékelésének részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

5. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 30. § (4)-ben és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz P1, P2, M1, M2 és SZ)1-3 pontok vonatkozásában.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.

7. FAKSZ: dr. László Viktor, 00044.

8. Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles felelősségbiztosítást (200 000 000 HUF/év és 20 000 000 HUF/káresemény) kötni vagy a meglévőt kiterjeszteni.

9. Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 132. § szerinti feltételeket.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

11. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

Az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. A tárgyaláson ajánlattevőt nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie, a képviseleti jogosultságot írásbeli formában igazolni kell. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart, majd a tárgyalásokat lezárja. A tárgyalásra ajánlattevő segédeszközöket (pl. számológép, számítógép, mobiltelefon, jogszabály) hozhat, és azokat használhatja. Ajánlattevő jogosult jelen nem lévő személyekkel telefonon konzultálni a szerződéses feltételek, vagy az ellenszolgáltatás módosításáról. Ajánlatkérő az eljárás eredményeként a szerződést a felhívásnak, a dokumentációnak és az ajánlat tárgyalás-befejezéskori tartalmának megfelelően köti meg. A tárgyalásról – a Kbt-ben meghatározottak szerint – jegyzőkönyv készül. A tárgyalás lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására.

Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően fenntartja a lehetőségét annak, hogy az első ajánlatok beérkezését követően nem tart tárgyalást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti ajánlattevőket.

12. Az ajánlatok felbontásának feltételei: Ideje, helye: 1.10.2018 10 óra, EKR.

13. A részekre történő beszerzés kizárásának indokolása: A kivitelezéssel érintett épületrészek egy műszaki egységet alkotnak. A beruházás egységes kialakítását és az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 1.10.2018 10:00.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2018