Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Έργα - 381981-2021

28/07/2021    S144

Ελλάδα-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων

2021/S 144-381981

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 030-071005)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Ταχ. διεύθυνση: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 115 25
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κοτσεκίδου Αναστασία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kotsekidou@edsna.gr
Τηλέφωνο: +21 32148300
Φαξ: +21 67777238
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.edsna.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.edsna.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μονάδα επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, στην Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45222100 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόννων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε, όλες τις αναγκαίες υποδομές.

Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος, δυναμικότητας 20.000 τόννων ετησίως.

Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση τής μελέτης εφαρμογής και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες.

Οι αναλυτικότερες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/07/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 030-071005

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 26/07/2021
Τοπική ώρα: 20:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 20/10/2021
Τοπική ώρα: 20:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 30/07/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 26/10/2021
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι προσφέροντες θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν τις νέες ημερομηνίες, καθώς και τις χορηγηθείσες διευκρινίσεις.