Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 381984-2017

29/09/2017    S187

Nederland-Petten: Raamovereenkomst voor de verlening van onderhoudsdiensten voor analyse-instrumenten en testuitrusting in de wetenschappelijke laboratoria van het JRC in 2 percelen

2017/S 187-381984

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.1 — Energy Storage
Postadres: PO Box 2
Plaats: Petten
NUTS-code: NL328 Not specified
Postcode: 1755 ZG
Land: Nederland
Contactpersoon: Marie Clement
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onderzoek.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verlening van onderhoudsdiensten voor analyse-instrumenten en testuitrusting in de wetenschappelijke laboratoria van het JRC in 2 percelen.

Referentienummer: JRC/PTT/2017/C.1/0002/OC.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50410000 Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

NL-Petten: onderhoudsdiensten ten behoeve van verschillende categorieën instrumenten die worden gebruikt in de wetenschappelijke laboratoria van het JRC, verdeeld in 2 percelen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 417 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FuelCon-instrumenten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50410000 Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur
34328100 Proefbanken
38432000 Analyseapparatuur
38540000 Machines en toestellen voor testen en meten
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
38970000 Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen
50412000 Reparatie en onderhoud van testapparatuur
39181000 Werkbanken voor laboratorium
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

PO Box 2, 1755 ZG Petten, NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoudsdiensten voor FuelCon-testapparatuur, als volgt opgedeeld:

* 1A — evaluator-S 70261 — tests van lagetemperatuurbrandstofcellen met een membraan van elektrolytisch polymeer, met inbegrip van directe methanol-brandstofcellen tot 3 kW,

* 1B — evaluator-S 70482 — tests van hogetemperatuurbrandstofcellen met vaste oxide en elektrolytische cellen tot 500 W,

* 1C — evaluator-S 70272 — tests van hogetemperatuurbrandstofcellen met vaste oxide tot 5 kW.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2073
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Instrument voor computertomografie van General Electric S&IT

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50410000 Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur
38432000 Analyseapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

PO Box 2, 1755 ZG Petten, NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van een instrument voor computertomografie voor wetenschappelijk onderzoek:

1 Phoenix Nanotom (onderzoekseditie) — onderhoud met inbegrip van de vervanging van een 50µm-detector van Hamamatsu (1x per opdracht van 4 jaar).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2073

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 115-230961
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C933409
Perceel nr.: 1
Benaming:

FuelCon-instrumenten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/09/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FuelCon AG
Nationaal identificatienummer: HRB113155
Postadres: Steinfeldstr. 1
Plaats: Magdeburg-Barleben
NUTS-code: DEE03 Magdeburg
Postcode: 39179
Land: Duitsland
E-mail: info@fuelcon.com
Telefoon: +49 39203514400
Fax: +49 39203514409
Internetadres: www.fuelcon.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Instrument voor computertomografie van General Electric S&IT

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/09/2017