Diensten - 381990-2017

29/09/2017    S187

Duitsland-Berlijn: Verlening van ondersteuningsdiensten in verband met de organisatie van eendaagse jeugdfora in de parlementen van de Duitse deelstaten

2017/S 187-381990

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement, Informationsbüro in Deutschland
Postadres: Unter den Linden 78
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE3 BERLIN
Postcode: 10117
Land: Duitsland
E-mail: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Telefoon: +49 03022801000
Fax: +49 03022801111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.europarl.europa.eu/portal/de
Adres van het kopersprofiel: http://www.europarl.de/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2908
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van ondersteuningsdiensten in verband met de organisatie van eendaagse jeugdfora in de parlementen van de Duitse deelstaten.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80200000 Diensten voor secundair onderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement in Duitsland organiseert evenementen waarbij Duitse EP-leden en scholieren de kans krijgen een open discussie over actuele thema's van de Europese Unie te voeren.

Door middel van deze jeugdfora moeten scholieren in heel Duitsland vanaf de tiende klas worden geïnformeerd over de werkzaamheden en de bevoegdheden van de Europese Unie en het Europees Parlement. Hierbij moeten zij door middel van actieve deelname meemaken hoe wetten tot stand komen en welke stappen moeten worden gevolgd voordat een wet wordt aangenomen. De jeugdfora moeten in samenwerking met de respectievelijke deelstaatsparlementen worden georganiseerd en moeten in de gebouwen van dit deelstaatsparlement plaatvinden.

De opdracht omvat het ontwerp, de organisatie en de tenuitvoerlegging van de jeugdfora in samenwerking met de deelstaatsparlementen. Hieronder valt onder meer de huur van de ruimten, uitnodigingen, technische uitrusting, catering en het beheer van het evenement ter plaatse.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 272 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht omvat het ontwerp, de organisatie en de tenuitvoerlegging van de jeugdfora in samenwerking met de deelstaatsparlementen. Hieronder valt onder meer de huur van de ruimten, uitnodiging van de scholen, technische uitrusting, catering, het beheer van het evenement ter plaatse en de concrete diensten als genoemd in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 272 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2. de opdracht wordt stilzwijgend telkens met 1 jaar verlengt, tot een maximale looptijd van 4 jaar vanaf de sluiting van de overeenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie bestek en voorwaarden voor de indiening van een inschrijving: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2908

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/11/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/11/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Parlement, Voorlichtingsbureau in Duitsland, Unter den Linden 78, 10117 Berlijn, DUITSLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 2 vertegenwoordigers van de inschrijver mogen aan de opening van de inschrijvingen deelnemen. De namen van de vertegenwoordigers moeten ten minste 2 dagen voor de opening van de inschrijvingen aan het Europees Parlement worden medegedeeld. Inschrijvers die hun deelname niet hebben aangekondigd, wordt de toegang tot de opening van de inschrijvingen ontzegd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: De Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/09/2017