Usługi - 381990-2017

29/09/2017    S187

Niemcy-Berlin: Świadczenie usług wsparcia w związku z przeprowadzeniem i organizacją 1-dniowych Forów Młodzieży w parlamentach krajów związkowych w Niemczech

2017/S 187-381990

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Informationsbüro in Deutschland
Adres pocztowy: Unter den Linden 78
Miejscowość: Berlin
Kod NUTS: DE3 BERLIN
Kod pocztowy: 10117
Państwo: Niemcy
E-mail: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Tel.: +49 03022801000
Faks: +49 03022801111
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europa.eu/portal/de
Adres profilu nabywcy: http://www.europarl.de/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2908
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług wsparcia w związku z przeprowadzeniem i organizacją 1-dniowych Forów Młodzieży w parlamentach krajów związkowych w Niemczech

II.1.2)Główny kod CPV
80200000 Usługi szkolnictwa średniego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Niemczech organizuje wydarzenia umożliwiające niemieckim posłom do Parlamentu Europejskiego i uczniom otwartą wymianę zdań na aktualne tematy dotyczące Unii Europejskiej.

Dzięki Forom Młodzieży uczniowie z całych Niemiec począwszy od 10 klasy powinni uzyskać informacje o pracy i kompetencjach Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Ponadto dzięki aktywnej współpracy powinni dowiedzieć się w praktyce, w jaki sposób powstają akty prawne i jakie działania są konieczne przed uchwaleniem aktu prawnego. Fora Młodzieży powinny być też prowadzone we współpracy z poszczególnymi parlamentami krajów związkowych, w ich obiektach.

Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji, organizację i przeprowadzenie Forów Młodzieży we współpracy z parlamentami krajów związkowych. Do powyższego należy m.in. zorganizowanie obiektów, zaproszenie uczestników, wyposażenie techniczne, wyżywienie i obsługa wydarzenia na miejscu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 272 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji, organizację i przeprowadzenie Forów Młodzieży we współpracy z parlamentami krajów związkowych. Do powyższego należy m.in. uzyskanie pomieszczeń, zaproszenie szkół, wyposażenie techniczne, wyżywienie i obsługa wydarzenia na miejscu oraz konkretne usługi wymienione w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 272 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2. Umowa będzie przedłużana w sposób dorozumiany, każdorazowo o 1 rok, przy czym maksymalny czas obowiązywania umowy nie może przekroczyć 4 lat od daty jej zawarcia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. specyfikacja zamówienia i warunki składania ofert: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2908

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Parlament Europejski, Informationsbüro in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, NIEMCY.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w procedurze otwarcia może uczestniczyć maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Nazwiska przedstawicieli należy przesłać do Parlamentu Europejskiego najpóźniej 2 dni przed procedurą otwarcia. Oferenci, którzy nie zgłosili swojego udziału, nie zostaną dopuszczeni do otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Adres internetowy: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2017