Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 38201-2020

Pateikti glaustą rodinį

24/01/2020    S17    Paslaugos - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo paskelbimo 

Italija-Roma: Tyrimų, bandymų ir moksliniai techniniai imituokliai

2020/S 017-038201

Skelbimas apie sutarčių sudarymą gynybos ir saugumo srityje

Paslaugos

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Ministero della difesa — Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti — Direzione armamenti navali
Adresas: Via di Centocelle 301
Miestas: Roma
Pašto kodas: 00175
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: URP — Direzione armamenti navali (NAVARM)
El. paštas: urp@navarm.difesa.it
Telefonas: +39 06469132715

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.navarm.difesa.it

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
T 1635 — SMART CIG ZCF29536F9 — SMART AESA
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos

NUTS kodas ITC3

II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
Piano nazionale della ricerca militare 2019 — Proposta n. a2018.121 — «SMART AESA — Scalable Multifunction sw defined rAdaR and fuTure AESA»
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

38970000

II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 2 326 946,12 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
Derybų procedūra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkimą
Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (ESOL)
Direktyva 2009/81/EB
1) Sprendimo pagal Direktyvos 2009/81/EB 28 str. pasirinkti derybų procedūrą, kai skelbimas apie pirkimą iš anksto neskelbiamas ESOL, priežastys
Visi pasiūlymai, pateikti pagal atvirą procedūrą, ribotą procedūrą arba konkurencinio dialogo procedūrą, buvo netvarkingi ar nepriimtini. Į derybas buvo pakviesti tik tie dalyviai, kurie atitiko kokybinius atrankos kriterijus: ne
Nustatyti ribotos procedūros ir derybų procedūros, kai iš anksto paskelbiamas skelbimas apie pirkimą, laikotarpiai yra nesuderinami su krizės lemiama skuba: ne
Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas negalėjo numatyti, laikantis atitinkamoje direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų: ne
Sutartis nepatenka į direktyvos taikymo sritį: taip
Numatomi tiekti produktai pagaminti tik mokslinių tyrimų, eksperimentavimo, studijų ar taikomosios veiklos tikslais direktyvoje nustatytomis sąlygomis: ne
Papildomi darbai, tiekimas ar paslaugos užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų: ne
Tiekiamos prekės kotiruotos ir perkamos prekių rinkoje: ne
Sutarties objektas – Direktyvos XVII B priede išvardytos paslaugos: ne
Nebuvo gauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų pagal: ne
il dimostratore tecnologico, oggetto del PNRM, sarà prodotto dal RTI composto dalla Leonardo S.p.A. (mandataria), dal CNIT e dalla Echoes S.r.l. (mandanti) esclusivamente a fini di sperimentazione e sviluppo, in quantità non sufficiente ad accertare la redditività del prodotto stesso o a coprire i costi di ricerca, essendo il progetto cofinanziato al 50 % e, pertanto, risulta esperibile, ai sensi dell’art. 18, comma 3, lettera b, del D.Lgs. 15.11.2011, n. 208, il ricorso alla procedura negoziata.
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
T 1635 - SMART CIG ZCF29536F9 - SMART AESA
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 20543 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2019 — Proposta n. a2018.121 — «SMART AESA — Scalable Multifunction sw defined rAdaR and fuTure AESA»
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
19.12.2019
V.2)Informacija apie pasiūlymus
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) costituito fra le Società «Leonardo – Società per Azioni» (Mandataria), la Società Echoes S.r.l. (Mandante) ed il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni «CNIT» (Mandante)
Šalis: Italija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 484 634,35 EUR
Be PVM
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.3.2)Skundų pateikimas
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22.1.2020