Supplies - 382059-2018

01/09/2018    S168

Poland-Warsaw: Wireless telecommunications system

2018/S 168-382059

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Główna Policji
Postal address: ul. Puławska 148/150
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-624
Country: Poland
Contact person: Tomasz Gugała
E-mail: tomasz.gugala@policja.gov.pl
Telephone: +48 226011986
Fax: +48 226011857
Internet address(es):
Main address: www.policja.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.policja.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Komenda Główna Policji Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów
Postal address: ul. Domaniewska 36/38
Town: Warszawa
Postal code: 02-672
Country: Poland
Contact person: Tomasz Gugała
Telephone: +48 226011986
E-mail: tomasz.gugala@policja.gov.pl
Fax: +48 226011982
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Internet address(es):
Main address: www.policja.pl
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA

Reference number: 162/BŁiI/18/TG/PMP
II.1.2)Main CPV code
32510000 Wireless telecommunications system
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego na zasadach określonych w §10 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
32510000 Wireless telecommunications system
32236000 Radio telephones
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Lokalizacje obejmują obszar 13 województw.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra. Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego na zasadach określonych w §10 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: K2 - LTE (brama z terminalami, zgodnie z wymaganiem 33. OPZ) - wdrożenie w ramach Etapu 2 / Weighting: 1
Quality criterion - Name: K3 - Interfejs API Tetra (zgodnie z wymaganiem 27.2 OPZ) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: K4 - Czas przechowywania zarejestrowanej korespondencji co najmniej 300 000 godzin – funkcjonalność opisana w pkt 20.1.4 OPZ / Weighting: 1
Quality criterion - Name: K5 - Czas Naprawy Awarii Głównych - 6 godzin / Weighting: 10
Quality criterion - Name: K6 - Czas Naprawy Awarii Zwykłych - 48 godzin / Weighting: 8
Quality criterion - Name: K7 - Przechowywanie danych o aktywności użytkowników i grup radiowych – funkcjonalność opisana w pkt 22.18 i 22.19 – co najmniej 730 dni / Weighting: 1
Quality criterion - Name: K8 - Możliwość odsłuchu co najmniej 24 godzin ostatniej korespondencji, prowadzonej na własnym stanowisku konsoli dyspozytorskiej – funkcjonalność opisana w pkt 47.2.30 OPZ / Weighting: 1
Quality criterion - Name: K9 - Pomoc inżynierska w miejscowości lokalizacji podstawowej SwMI, o której mowa w pkt 61.1.8.2 OPZ / Weighting: 4
Quality criterion - Name: K10 - Wcześniejszy odbiór Etapu II w stosunku do terminu podstawowego tj. 21.11.2020 roku / Weighting: 11
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Postanowienia, dotyczące zamówień opcjonalnych zostały zawarte w Załączniku nr 3 do SIWZ - Projekt umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/10/2018
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/10/2018
Local time: 10:00
Place:

Biuro Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. (22) 60 132 04, w godz. 8:30-15:30 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 3 500 000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto podanej w ofercie (zamówienia podstawowego).

3. Kryterium oceny ofert K1 - Wartość Etapu I, II i III (wraz z zamówieniem opcjonalnym) - waga 60 %.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty zawiera Rozdział VI i VII SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni

Od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/08/2018