Supplies - 382059-2018

01/09/2018    S168

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

2018/S 168-382059

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: ul. Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Gugała
E-mail: tomasz.gugala@policja.gov.pl
Tel.: +48 226011986
Faks: +48 226011857
Adresy internetowe:
Główny adres: www.policja.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.policja.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 36/38
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Gugała
Tel.: +48 226011986
E-mail: tomasz.gugala@policja.gov.pl
Faks: +48 226011982
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Adresy internetowe:
Główny adres: www.policja.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA

Numer referencyjny: 162/BŁiI/18/TG/PMP
II.1.2)Główny kod CPV
32510000 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego na zasadach określonych w §10 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32510000 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
32236000 Radiotelefony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacje obejmują obszar 13 województw.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra. Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego na zasadach określonych w §10 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: K2 - LTE (brama z terminalami, zgodnie z wymaganiem 33. OPZ) - wdrożenie w ramach Etapu 2 / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: K3 - Interfejs API Tetra (zgodnie z wymaganiem 27.2 OPZ) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: K4 - Czas przechowywania zarejestrowanej korespondencji co najmniej 300 000 godzin – funkcjonalność opisana w pkt 20.1.4 OPZ / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: K5 - Czas Naprawy Awarii Głównych - 6 godzin / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: K6 - Czas Naprawy Awarii Zwykłych - 48 godzin / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: K7 - Przechowywanie danych o aktywności użytkowników i grup radiowych – funkcjonalność opisana w pkt 22.18 i 22.19 – co najmniej 730 dni / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: K8 - Możliwość odsłuchu co najmniej 24 godzin ostatniej korespondencji, prowadzonej na własnym stanowisku konsoli dyspozytorskiej – funkcjonalność opisana w pkt 47.2.30 OPZ / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: K9 - Pomoc inżynierska w miejscowości lokalizacji podstawowej SwMI, o której mowa w pkt 61.1.8.2 OPZ / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: K10 - Wcześniejszy odbiór Etapu II w stosunku do terminu podstawowego tj. 21.11.2020 roku / Waga: 11
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Postanowienia, dotyczące zamówień opcjonalnych zostały zawarte w Załączniku nr 3 do SIWZ - Projekt umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/10/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Biuro Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. (22) 60 132 04, w godz. 8:30-15:30 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 3 500 000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto podanej w ofercie (zamówienia podstawowego).

3. Kryterium oceny ofert K1 - Wartość Etapu I, II i III (wraz z zamówieniem opcjonalnym) - waga 60 %.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty zawiera Rozdział VI i VII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni

Od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2018