Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 382071-2015

Normál nézet megjelenítése

30/10/2015    S211

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2015/S 211-382071

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nif.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45., Átrium Park Irodaház, „B” ép. 325. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím: www.nif.hu

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45., Átrium Park Irodaház, „B” ép. 325. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím: www.nif.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45., Átrium Park Irodaház, „B” ép. 325. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím: www.nif.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Magyarország, Pest megye.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45234100 Vasútépítés, 45234116 Pályaépítés, 45210000 Magasépítési munka, 45234160 Felsővezeték építése, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások, 45231400 Erősáramú vezeték építése, 71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban az alábbiak szerint:
— hézag nélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 660 vfm,
— fővonali kitérő beépítése és/vagy cseréje három állomáson összesen: 65 csoport,
— váltófűtés kiépítése három állomáson, összesen 50 csoport kitérőben,
— 25 kV 50 Hz rendszerű, váltakozó áramú villamos felsővezetéki hálózat átépítése: 56 km,
— térvilágítás kiépítése/átépítése 8 helyszínen,
— ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoport kitérőt érintően,
— ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen,
— hidak, kerethidak, átereszek felújítása vagy átépítése: 27 db,
— új gyalogos-, illetve peron aluljáró építése: 5 db,
— sínkoronaszint +55 cm magas peronok építése/átépítése: 9 db,
— külön szintű keresztezések átépítése vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db,
— szintbeni keresztezések átépítése vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db,
— kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítmény-építési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,
— járulékos közműkiváltási-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 51 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Teljesítési biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a), jótállási és szavatossági biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a) a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)–(4), (6) bekezdés a) pont szerint. A teljesítési biztosítéknak a befejezési határidőt követő 90. napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a szerződés teljesítése jótállási Időszakba lépett, és vállalkozó a jótállási és szavatossági biztosítékot megrendelő rendelkezésére bocsátotta, megrendelő a teljesítési biztosítékot felszabadítja. A Jótállási és szavatossági biztosíték a jótállási időszak lejártát követő 30. naptól kizárólag szavatossági jogok biztosítására szolgál.
Jótállási idő: 36 hónap.
A jótállástól függetlenül a vállalkozó alá van vetve a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletében foglalt előírásoknak. Ennek értelmében a jelen szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő (a továbbiakban: kötelező alkalmassági Idő) általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva, amely időszakra a vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli.
Szavatossági idő: 36 hónap.
A jótállási időszak kezdő időpontja, a szerződésben foglaltakkal összhangban, az ott meghatározott projektelem vagy valamely építési szakasza, illetve része tényleges befejezési időpontja, amelyet a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzített. A jótállási időszakba nem számít be, és azt meg kell növelni azzal az időtartammal, ameddig a projektelem nem használható olyan hiba, vagy kár miatt, amiért a vállalkozó a felelős.
Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, előleg igénylése esetén az előleg igénylésének időpontjában az előleg-visszafizetési biztosítékot, illetve a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási és szavatossági biztosítékot ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
A jótállási és szavatossági biztosítéknak a szavatossági időszak lejártát követő 45 napig kell érvényesnek lennie.
Előleg-visszafizetési biztosíték
Előleg igénylése esetén – amennyiben az előleg mértéke a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladja – az előleg-visszafizetési biztosítékot ajánlattevőnek az előlegbekérő benyújtásával egy időben kell rendelkezésre bocsátania.
Amennyiben a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § alapján a vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő szállítói előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására köteles, ha az igényelt, illetve a folyósítandó előleg mértéke a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladja. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke tekintetében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alkalmazandó.
Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleg igénylésétől (az előlegbekérő benyújtásától) az előleggel történő elszámolásig, de legkésőbb a végszámla benyújtása napjáig érvényesnek kell lennie.
Erre tekintettel a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegű szállítói előleg igénylése, illetve folyósítása esetén a nyertes ajánlattevő az előleg-visszafizetési biztosítékot úgy (olyan mértékre) köteles benyújtani, hogy a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége alól.
A nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére jogosult, az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak szerint. A szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén a fentiek szerint nyújtandó Előleg-visszafizetési biztosíték az Irányító Hatóság javára szóló biztosíték, amely egyfelől nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában. Másfelől az ajánlatkérő által a szállítói előleg biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont alapján megjelölt további biztosítéki forma a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint a garanciavállalói nyilatkozat, ingatlan jelzálogjog, gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként (a biztosíték jogosultja ilyen biztosítéki forma esetén is az Irányító Hatóság, azaz a biztosítéknak az Irányító Hatóság javára kell szólnia). Így az előleg-visszafizetési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdésének második mondata alapján alkalmazandó 83. § (1) bekezdése szerint megjelölt biztosítéki formában, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, a szerződésben foglaltak szerint.

A szállítói előleggel kapcsolatos tájékoztatók és dokumentáció elérhető www.palyazat.gov.hu weboldalon. A fenti dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak.

Késedelmi kötbér
Amennyiben a vállalkozó elmulasztaná, hogy befejezze a szerződésben foglaltakkal összhangban, az ott meghatározott projektelem egészének megvalósítását a szerződéses megállapodásban rögzített befejezési határidőre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelőnek a projektelem nettó ellenértékének mint vetítési alap 0,5 %-ának megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az előírt befejezési határidő és az egész projektelemre kiadott befejezési teljesítésigazolás szerinti tényleges befejezési időpont között. A késedelmi kötbér egyenkénti teljes összege nem haladhatja meg a késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap 15 %-át mint kötbérmaximumot. A kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a szerződéstől vagy felmondani a szerződést.
A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben, illetve a műszaki bejárási/utóellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelőnek, amelynek mértéke a fenti jegyzőkönyvekben vagy utólagos költségbecslés alapján elkészített kalkulációban meghatározott, a hibakijavítás és hiánypótlás megállapított nettó értékének mint vetítési alapnak 1 %-a a késedelem minden naptári napja után. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap 15 %-át mint kötbérmaximumot. A kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a szerződéstől vagy felmondani a szerződést. A megrendelő jogosult kötbérigényét a vállalkozó által nyújtott biztosítékból a Szerződéses feltételek 7.7 alcikkelyében foglaltak megfelelő alkalmazása mellett érvényesíteni.
Az egyes késedelmi kötbérek egyenkénti teljes összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap 15 %-át.
A teljesítés elmaradása miatt fizetendő kötbér
Vállalkozó szerződésszegése miatti lehetetlenülés, a vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a vállalkozó szerződésszegése esetén a megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a megrendelőt a nettó szerződéses ár 20 %-nak megfelelő összegű, a teljesítés elmaradása miatt fizetendő kötbér illeti meg. A megrendelő jogosult a teljesítés elmaradása miatt fizetendő kötbér igényét a vállalkozó által nyújtott biztosítékból a Szerződéses feltételek 7.7 alcikkelyében foglaltak megfelelő alkalmazása mellett érvényesíteni.
Teljesítési biztosíték megemelésére vonatkozó előírás
Amennyiben a szerződéses ár bármilyen okból növelésre kerül, a vállalkozó köteles a szerződés módosításának hatálybalépésétől számított 15 napon belül a teljesítési biztosítékot a megnövelt szerződéses ár alapján számított összegre kiegészíteni vagy a teljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű teljesítési biztosítékra kicserélni. Mindaddig, amíg vállalkozó nem biztosítja a felemelt összegű teljesítési biztosítékot, a vállalkozó részére kifizetés nem teljesíthető. Ez esetben a megrendelő fizetési késedelme kizárt. Az időközben benyújtott számlák fizetési határideje a felemelt összegű teljesítési biztosíték megrendelő általi kézhezvételétől számítódik.
Ha a vállalkozó a teljesítési biztosíték megemelésére vonatkozó kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan szerződésszegésnek minősül, amely miatt késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelőnek, amelynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még hátralévő munkarész nettó ellenértékének 0,5 %-a, a késedelem minden naptári napja után. Ezen késedelmi kötbér teljes összege azonban nem haladhatja meg a még hátralévő munka nettó ellenértékének mint vetítési alapnak a 7,5 %-át. 15 napot meghaladó késedelem esetén a megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a szerződéstől vagy felmondani a szerződést.
A megrendelő a szerződés alapján számított kötbéreken felül jogosult érvényesíteni a kötbérek összegén felüli kárát is.
Megrendelő az egyes kötbérek kapcsán alkalmazza a Ptk. 6:186. § (1) bekezdését.
A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a vállalkozót kötelezettségei teljesítése alól. A vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettség alól akkor mentesülhet, ha szerződésszegését kimenti.
Amennyiben a vállalkozó a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja megrendelő rendelkezésére a teljesítési biztosítékot akkor megrendelő élhet az elállás jogával.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Szerződésszerű teljesítést követően az ajánlatkérő – szállítói finanszírozás esetén a közreműködő szervezet – az ellenszolgáltatást 30 napon belül átutalással teljesíti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Kbt. 130. § (1)–(4), (5) és (6) bekezdése, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés figyelembevételével. Az áfa megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A szerződés szállítói finanszírozású. A Szerződéses feltételek 17.4 alcikkelye tartalmazza a részletes fizetési feltételeket.
Alvállalkozó igénybevétele esetén ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a szerződéskötés is HUF-ban történik, az ellenszolgáltatás összege HUF-ban kerül kifizetésre. Vállalkozó a megrendelő által vállalkozó részére megküldött aláírt teljesítésigazolásnak megfelelően nyújthat be számlát a tárgyidőszaki teljesítéséről. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg legfeljebb a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű összeg lehet.
Az előleg igénylésére és kifizetésére a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak szerint kerül sor. Ajánlatkérő – erre vonatkozó igény esetén – az előleget a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet. 12. § (2) bekezdés szerint teljesíti.
Vállalkozó az előleget az előleg kifizetését követő első számlától köteles visszafizetni oly módon, hogy az egyes számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg visszafizetésre nem kerül, azonban a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén az az egyes számlák összegéből elsőként az előlegnek azt a részét kell levonni, amely előleg-rész mentesített volt a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

A szállítói előleggel kapcsolatos tájékoztatók és dokumentáció elérhető www.palyazat.gov.hu weboldalon. A fenti dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak.

A felek szerződéses ár 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret felhasználási részletszabályait a Szerződéses feltételek 18. cikkelye tartalmazza. A 18. cikkely alapján felhasznált tartalékkeret a szerződéses ár részévé válik külön szerződésmódosítás nélkül.
Az EU felé elszámolható költségek finanszírozás tervezett forrása: EU-forrás 85 % + költségvetési forrás 15 %, CEF-forrás felhasználása mellett.
A nem elszámolható költségek tervezett finanszírozása: hazai költségvetés
Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdése alapján indítja meg. Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés – amennyiben a szerződő felek aláírásukkal már ellátták – a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés hatálybalépését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.
Amennyiben a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés hatálybalépésének napját követő 15. nap korábbi dátumra esik, mint a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés létrejöttének napja, úgy a szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró szerződő fél általi aláírás napján) hatályba lép.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a megkötendő szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatálybalépésének napjától számítódik.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő egyáltalán nem biztosít lehetőséget gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozására (közös ajánlattevő, valamint nem közös ajánlattevő nyertes esetén sem).
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–b) és d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll;
c) a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek – a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján – szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezői tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (amennyiben azt a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok fenn nem állását – magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében – a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
A kizáró okok fenn nem állását – a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében – a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzétett Útmutató alapján szükséges igazolni.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–3. § és 5–6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésének, és az 57. § (1) bekezdés a)–b) és d) pontjának hatálya alá.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésének, és az 57. § (1) bekezdés a)–b) és d) pontjának hatálya alá.
Az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–b) és d) pontjának hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okokkal kapcsolatos igazolás a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–8. és 10–11. §-ában foglaltak szerint történik.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–6. §-ában illetve a Közbeszerzési Hatóság a kormányrendelet 13. §-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz – az erről szóló nyilatkozattal együtt – a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtott nyilatkozatok a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésűek nem lehetnek.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évből származó általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdés alapján amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 1. pontban meghatározott követelményeknek, úgy ajánlatkérő elfogadja a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet(nek), a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került; vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben a teljes nettó árbevétele a vizsgált 3 éves időszakban mindösszesen nem érte el a 30 000 000 000 HUF-ot, továbbá ha a közbeszerzés tárgya szerinti (vasútépítés és/vagy vasútfelújítás) nettó árbevétele a vizsgált időszakban összesen nem érte el a 16 000 000 000 HUF-ot.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan:
1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző, utolsó 5 év (60 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
— az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
— az ellenszolgáltatás összegét,
— a szerződés teljesítésének helyét,
— a szerződés teljesítésének, azaz a műszaki átadás-átvétel, az 1.4. szerinti alkalmassági követelmény esetében az üzembe helyezés időpontját (év, hónap, nap),
— szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát ajánlattevő konzorciumban teljesítette, ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe, erre tekintettel a közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot, erre tekintettel a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges felelősségvállalására hivatkozni kell, megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése)
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a referenciamunka projekttársaság tagjaként történt teljesítése esetén a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a projekttársaság tagjai által elvégzett munka a projekttársaság tagjai általi teljesítés szerint elkülöníthető-e. Amennyiben elkülöníthető, akkor a referenciaigazolásnak külön az ajánlatot benyújtó ajánlattevőre vonatkozóan kell tartalmaznia a fentiekben megadott kötelező tartalmi elemeket.
Amennyiben nem különíthető el, akkor a referenciaigazolásnak a projekttársaság tagjai által elvégzett munkák egészére kell kiterjednie, és külön meg kell adni az ajánlatot adó tag teljesítésének arányát.
A referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, továbbá az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő részletezettséggel, az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni;
2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélésének szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító-lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében foglaltakra;
3. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, bemutatását (darabszám, műszaki paraméterek megjelölésével), a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint. Ajánlattevő az adott eszköz rendelkezésre állásának igazolására cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatában.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 1., 2. vagy 3. pontban meghatározott követelményeknek, úgy ajánlatkérő elfogadja a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek (amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került; vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Ajánlatkérő figyelemmel van 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére is az igazolási módok tekintetében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző, utolsó 5 évben (60 hónapban) nem rendelkezik az alábbi, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint igazolt referenciával/referenciákkal:
1.1. egybefüggő vagy egy szerződésből származó legalább 30 000 vfm hosszúságú vasúti pálya építése vagy üzem alatti átépítése al- és felépítménnyel együtt, országos közforgalmú fővonali vasútvonalon.
(Ha az ajánlattevő a referenciakövetelményt kétvágányú és egyvágányú vasútvonal építési referenciával vagy referenciákkal vegyesen kívánja teljesíteni, akkor 1 000 vfm kétvágányú vasútvonal építési, vagy átépítési referenciával 2 000 vfm egyvágányú vasútvonal építési vagy átépítési referenciát kell egyenértékűnek tekinteni.) Az állomási vágányokat azok teljes hosszával lehet szerepeltetni;
1.2. összesen legalább 20 csoport, az országos közforgalmú vasúti pálya részét képező fővonali kitérő cseréje vagy beépítése, amelyek közül legalább 8 csoport kitérő cseréje vagy beépítése 1 db állomás építése vagy átépítése (az átépítés az al- és felépítmény átépítését jelenti) keretében valósult meg;
1.3. egybefüggő vagy egy szerződésből származó, az országos közforgalmú vasúti pálya részét képező fővonali vasútvonalon végzett, összesen legalább 30 km hosszú váltakozó áramú villamos felsővezeték építése vagy átépítése (oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték cseréje, illetve kiépítése). Az állomási vágányokhoz tartozó felsővezetékeket azok teljes hosszával lehet szerepeltetni;
1.4. legalább 10 csoport kitérőt vezérlő, 1 db biztosítóberendezés üzem alatti átalakítása és az azt követő üzembe helyezése;
1.5. összesen legalább 14 db, vasúti kisműtárgy (áteresz, kerethíd) átépítése vagy felújítása.
Az 1.1., 1.2. és 1.3., valamint 1.5. szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia(k) akkor tekinthető(k) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik. Az ajánlati felhívás 1.4. pont szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz az üzembe helyezés időpontja erre az időszakra esik.
Az 1. pontban felsorolt egyes referenciakövetelmény a szerződés teljesítésének azon részére vonatkozik, amelyre konkrétan alkalmasságot igazol. (306/2011 (XII.23) Kormányrendelet 10. § (2) bekezdés)
Ajánlatkérő az országos vasúti pálya fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 2.16. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző, utolsó 5 évet (60 hónapot) ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ában rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja;
2. nem állnak rendelkezésre legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek:
2.1. egy fő felsőfokú végzettségű projektvezető, aki rendelkezik okleveles építőmérnöki vagy építőmérnöki, vagy mélyépítési, vagy közlekedésépítési, vagy vízellátási vagy csatornázási, vagy vízgazdálkodási mérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasútépítés irányítási (több építésvezető irányítása egyidejűleg) gyakorlattal rendelkezik, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekt irányításában részt vett projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként, amely legalább 20 km vágány üzem alatti átépítését al- és felépítménnyel és 12 csoport kitérő cseréjét vagy beépítését tartalmazta;
2.2. egy fő felsőfokú végzettségű projektvezető-helyettes, aki rendelkezik okleveles építőmérnöki, vagy építőmérnöki, vagy mélyépítési, vagy közlekedésépítési, vagy vízellátási vagy csatornázási, vagy vízgazdálkodási mérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasútépítés irányítási (több építésvezető irányítása egyidejűleg) gyakorlattal rendelkezik, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekt irányításában részt vett projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként, amely legalább 15 km vágány üzem alatti átépítését al- és felépítménnyel és legalább 10 csoport kitérő cseréjét vagy beépítését tartalmazta;
2.3. egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető pozíciót betöltő személy, a vasúti pálya átépítése kivitelezéséhez, aki rendelkezik okleveles építőmérnöki, vagy építőmérnöki, vagy mélyépítési, vagy közlekedésépítési, vagy vízellátási vagy csatornázási, vagy vízgazdálkodási mérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasúti pálya építési tapasztalattal, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekten részt vett felelős műszaki vezetőként, amely legalább 15 km vágány üzem alatti átépítését al- és felépítménnyel és legalább 10 csoport kitérő cseréjét, vagy beépítését tartalmazta;
2.4. egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető pozíciót betöltő személy a felsővezeték-hálózat kivitelezéshez, aki rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projektben részt vett felelős műszaki vezetőként, amely legalább 30 km váltakozó áramú villamos felsővezeték építését, vagy átépítését tartalmazta;
2.5. egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető pozíciót betöltő személy a biztosítóberendezés átalakítás kivitelezéséhez, aki rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasúti biztosítóberendezés építésen, vagy átalakításon szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projektben részt vett felelős műszaki vezetőként, amely legalább egy állomási vasúti biztosítóberendezés építését vagy átalakítását tartalmazta;
2.6. egy fő műszaki felsőfokú végzettséggel és munkavédelmi képzettséggel rendelkező munkavédelmi vezető;
2.7. két fő művezető, vasúti pálya felépítmény átépítése szakterületre, akik legalább középfokú állami végzettséggel és felsőfokú szakirányú vasúti végzettséggel, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel (építőmérnök) és érvényes, kötött pályás közlekedési ágazati forgalmi vizsgával rendelkeznek, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekten részt vettek, amely legalább 5 km vágány üzem alatti átépítését felépítménnyel, valamint ugyanazon kivitelezési munkán belül legalább 8 csoport kitérő cseréjét, vagy beépítését tartalmazta;
2.8. két fő művezető, vasúti pálya alépítmény átépítése szakterületre, akik legalább középfokú állami végzettséggel és felsőfokú szakirányú vasúti végzettséggel, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel (építőmérnök) és érvényes, kötött pályás közlekedési ágazati forgalmi vizsgával rendelkeznek, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekten részt vettek, amely legalább 5 km vágány üzem alatti átépítését alépítménnyel, valamint ugyanazon kivitelezési munkán belül legalább 8 csoport kitérő cseréjét, vagy beépítését tartalmazta.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül, a 2.2. és 2.3. szerinti szakemberek esetén egy szakember mindkét pozícióra jelölhető.
Az ajánlati felhívás 2.1–2.5. szerinti szakemberek esetében előírt végzettséggel egyenértékű felsőfokú végzettséget ajánlattevőnek kell bizonyítania.
A fenti gyakorlati idők vizsgálatánál ajánlatkérő az „elmúlt 10 év” kitétel alatt a felhívás feladását megelőző, utolsó 10 évet érti. Ajánlatkérő az időtartamot a Kbt. 37. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
Külföldi szakember esetében ajánlatkérő elfogadja a nem Magyarországon szerzett jogosultság alapján végzett felelős műszaki vezetői gyakorlatot is.
A 266 /2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással rendelkezik;
3. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt gépek:
3.1. 1 db mobil, villamos ellenállás hegesztésre alkalmas sínhegesztő gép;
3.2. 1 db kitérő szabályozó gép;
3.3. 2 db univerzális közúti-vasúti földmunkagép;
3.4. 1 db önjáró, min. 100 tonna teherbírású vasúti daru;
3.5. 1 db önjáró vasúti felsővezeték-szerelő kocsi;
3.6. 1 db vágány bontásra-fektetésre alkalmas portáldaru vagy nagygépes vágányfektető géplánc;
3.7. 1 db vágányszabályozó géplánc (aláverőgép és ágyazatrendező gép és vágánystabilizátor) min. 600 vm/óra teljesítménnyel;
3.8. 1 db alépítmény-javító géplánc (azon vágányon, amelyen működik a gép, az alépítmény koronaszintje alatt talajcserét végezni képes a sínek és aljak elbontása nélkül, amely min. 600 vm/nap teljesítménnyel 50 cm vastagságú védőréteg beépítésére alkalmas) 20 db MFS vagy azzal egyenértékű vasúti szállítókocsival;
3.9. 2 db vasúti provizórium (min. 18 m, min 40 km/h sebességre alkalmas.
Ajánlatkérő – tekintettel arra, hogy az átépítendő szakasz normál nyomtávolságú – kizárólag normál nyomtávolságú vágányon (1 435 mm) közlekedni és munkát képezni képes vasúti gépeket vesz figyelembe.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
V040.02.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 15.1.2016 - 13:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 63 500 HUF
A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezetnek a bruttó 63 500 HUF-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 50 000 HUF-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 (IBAN kód: HU11 10300002-20609931-00003285, Swift kód: MKKBHUHB) számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás TED azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt ajánlatkérő számára benyújtania.
Ajánlatkérő a dokumentációba való ingyenes betekintés lehetőségét biztosítja a dokumentáció kiváltásának a helyén a VI.3.1. pontban megadott időpontokban.
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.1.2016 - 13:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15.1.2016 - 13:00

Hely:

NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45., „Átrium Park Irodaház”, III. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 62. § (1), (3)–(4) bekezdése szerint jár el, azaz ismerteti az ott meghatározottakat. Ajánlatkérő – adott esetben – a Kbt. 62. § (6) bekezdésben foglaltak betartásával jár el az ajánlatok felbontásakor, az ajánlatok felbontásáról készített jegyzőkönyvet pedig a Kbt. 62. § (7) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevőknek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: CEF (Európai Hálózatfejlesztési Eszköz) része.
VI.3)További információk
VI.3.1. Az ajánlat benyújtásának feltétele a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának – ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi – átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az A. mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50. § (3) bekezdése megfelelően irányadó.
VI.3.2. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Amennyiben az ajánlatkérő az előző bekezdés szerint felkéri az ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a biztosítékot – a Kbt. 59. § (6) bekezdés alkalmazása nélkül – vissza kell fizetni az ajánlattevő nyilatkozatának kézhezvételét, illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül. Az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik.
VI.3.3. Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 200 000 000 HUF.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető – az ajánlattevő választása szerint – átutalással az ajánlatkérőnek 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A bankgaranciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia:
— megbízó (ajánlattevő) neve, székhelye,
— garanciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye,
— garancia/kötelezvény kedvezményezettjeként a NIF Zrt-t kell megnevezni,
— közbeszerzési eljárás megnevezése, amellyel kapcsolatban a biztosítékot adják,
— kifizetési határidő (garancia esetén nem lehet több mint 15 banki nap, kötelezvény esetén nem lehet több mint 15 munkanap),
— ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben),
— ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor),
— ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napján 24:00 óra),
— bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén: a pénzintézet/biztosító azon kijelentése, amely szerint kifizetést teljesít ajánlatkérő (NIF Zrt.) első írásbeli felszólítására, amelyben kijelenti, hogy megbízó (ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés megbízó (ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a megbízó (ajánlattevő), a bank/biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a megbízó teljesítési kötelezettsége beállt,
— kötelezvény esetén: kezes azon kijelentése, amely szerint visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kedvezményezettnek – tekintettel arra, hogy a szerződő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg – a szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a kezes a szerződő helyett a kedvezményezett számára a kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a lehívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására (lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára,
— bank vagy biztosító által vállalt garancia, illetve kötelezvény esetén: a pénzintézet/biztosító/kezes kijelentése, amely szerint az ajánlati garancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 60 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt ajánlatkérő megbízót (ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőként megnevezte.
A garancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján és fentiekre tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt eredeti példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.
A biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 59. § (7) bekezdése alapján felkéri ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell nyújtania.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Közös ajánlatétel esetén a garanciának vagy a kötelezvénynek egyértelműen tartalmaznia kell azt a feltételt, hogy az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (59. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Ajánlatkérő e körben felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt ajánlattételi határidő lejártának időpontjára vagy a 65. § (2) bekezdése szerinti felkérésben előírt határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta a rendelkezésre, az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pont alapján.
Az ajánlati biztosíték teljesítési biztosítékká nem válhat, mivel ajánlatkérő a jelen eljárását a Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdésére hivatkozással indította meg, és arra figyelemmel, hogy a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésének időpontjára kell nyújtani a Kbt. 126. (4) bekezdése szerint.
VI.3.4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. Kérjük az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdés és a Kbt. 60. § (5) bekezdés vonatkozásában az ajánlathoz a nemleges nyilatkozatot is csatolják.
VI.3.5. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.
VI.3.6. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötniük a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a közös ajánlattevőket képviselő tagot meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
VI.3.7. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiak szerint:
III.2.2.) 1., illetve a III.2.3.) 1., 2. és 3. alpontja.
VI.3.8. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tett alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tett alvállalkozó esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
VI.3.9. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
VI.3.10. A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító-lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak.
Amennyiben ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv. és végrehajtására kiadott 13/1991. (XI.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak.
VI.3.11. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében összefoglaló táblázatot kell csatolnia, amely alkalmassági feltételenként bemutatja, hogy az ajánlathoz csatolt referenciaigazolás(ok) melyik alkalmassági feltétel igazolására szolgálnak. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást vagy megnevezést, a teljesítés időpontját és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a referenciamunka ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét, közös ajánlattevői teljesítés esetén nyilatkozatot arról, hogy a közös ajánlattevő tagok által egyetemleges felelősségvállalás mellett elvégzett munka közös ajánlattevői tagonként elkülöníthető-e, továbbá az adott alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó referenciaigazolás ajánlat szerinti oldalszámát. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát.)
VI.3.12. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra, a következő korlátozással. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás keretében – akár önkéntes hiánypótlás teljesítésével, akár ajánlatkérői hiánypótlási felhívásnak eleget téve – új gazdasági szereplőt von be a közbeszerzési eljárásba, úgy köteles az új gazdasági szereplő vonatkozásában a gazdasági szereplővel igazolni kívánt alkalmassági követelmény igazolására jelen felhívásban előírt valamennyi dokumentumot a felhívásban előírt tartalommal csatolni.
Ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal biztosít újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásban nem lehetséges.
VI.3.13. Az ajánlatot 1 db eredeti papír alapú és 3 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányokat CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on is be lehet nyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több fájlban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott 1 eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlat részeként az ajánlati felhívás VI.3.22. pontja szerinti beárazott mennyiségkimutatást (költségvetést) nyomtatott formában és digitális (.pdf és .xls) adathordozón is be kell nyújtani.
VI.3.14. A különböző devizák HUF-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
VI.3.15. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1) pontja szerinti teljesítési biztosítékot, illetve előleg igénylése esetén (amennyiben az előleg mértéke a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladja) az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg a dokumentációban szereplő feltételek szerint. Amennyiben az előleg igénybevételéhez előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása szükséges, úgy az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő benyújtása az előleg igénybevételének és kifizetésének feltétele.
VI.3.16. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint – amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.
VI.3.17. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem következik – írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 14368560) történik. Amennyiben az ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges, ajánlatkérő postai úton megküldi a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentumokat és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen.
VI.3.18. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás minimális mértéke 5 000 000 000 HUF/év és 2 500 000 000 HUF/káresemény.
A felelősségbiztosítás terjedelmére vonatkozó előírásokat a Szerződéses feltételek tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozó köteles a Szerződéses feltételek 8. cikkelyében előírt további felelősségbiztosításokat is kötni, az ott rögzített módon és az ott meghatározott károkra és kockázatokra kiterjedő mértékben, a megrendelőként szerződő ajánlatkérő által jóváhagyott feltételekkel.
VI.3.19. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a beszerzés becsült értékét ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján határozta meg, illetve a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet mértéke a Kbt. 62. § (4) alapján is akként kerül majd ismertetésre, hogy az tartalmazza a tartalékkeret összegét is. Ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontjára.
VI.3.20. Az ajánlatban ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölése, a szakemberek nevének, annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában (egyéni vállalkozó esetén az igazolvány- vagy nyilvántartási-, vagy adószám megadásával). Az ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát.)
Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás III.2.3.) pont 2. alpontjában felsorolt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal:
— a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1. alpontban projektvezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a korábban hatályos 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen,
— a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.2. alpontban projektvezető-helyettes pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a korábban hatályos 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen,
— a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.3. alpontban felelős műszaki vezető vasúti pálya átépítése pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a korábban hatályos 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen,
— a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.4. alpontban felelős műszaki vezető a felsővezetéki hálózat kivitelezéséhez pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV, vagy átsorolás előtt a korábban hatályos 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-VV/A (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen,
— a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.5. alpontban felelős műszaki vezető biztosítóberendezés átalakítás kivitelezéséhez pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV, vagy átsorolás előtt a korábban hatályos 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-VV/A (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.
Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pontjában előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt érvényes jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, amelynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.
A felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pontjában előírt alkalmassági feltételeknek – a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megküldött Összegezés szerint – megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)–(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.
A jogosultság megszerzésére az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
VI.3.21. Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdése alapján indítja meg. Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés – amennyiben a szerződő felek aláírásukkal már ellátták – a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés hatálybalépését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.
Amennyiben a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés hatálybalépésének napját követő 15. nap korábbi dátumra esik, mint a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés létrejöttének napja, úgy a szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró szerződő fél általi aláírás napján) hatályba lép.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a megkötendő szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatálybalépésének napjától számítódik.
VI.3.22. Az ajánlat része a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlat, amely a beárazott költségvetésből áll. Ezen szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai a Kbt. 67. § (8) bekezdése alapján pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve, hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Az ily módon javított árazott költségvetés tekintetében a 68. § nem alkalmazható.
VI.3.23. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.
VI.3.24. Építőipari kivitelezési tevékenységet – az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően – a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz.
VI.3.25. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adatokat.
VI.3.26. Ajánlattevő feladata a kivitelezési munka helyszínének és környékének a megtekintése és megvizsgálása, a nyilvánosan hozzáférhető kapcsolódó dokumentumok beszerzése és felülvizsgálata. Szintén ajánlattevői feladat, hogy saját maga szerezzen be, saját felelősségére minden olyan információt, amely ajánlata elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükséges. Mindez az ajánlattevő saját költségére történik.
VI.3.27. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a közbeszerzési műszaki leírásban a tárgy valamely gyártmányra, típusra, eljárásra stb. utal, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és minden azzal egyenértékű gyártmány, típus, eljárás stb. elfogadható (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése)
VI.3.28. A szerződés teljesítése során a MÁV Zrt. által kiadott előírásokat, utasításokat is figyelembe kell venni.
VI.3.29. Ajánlatkérő a szerződéses ár fogalma alatt az alábbiakat érti:
„Szerződéses ár” jelenti a szerződéses megállapodásban meghatározott összeget, amely a vállalkozót megilleti a projektelem megvalósításáért, a szerződéses megállapodásban leírtak szerint. A szerződéses árnak nem része a tartalékkeret és az áfa.
VI.3.30. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalására, amely szerint ha az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)–rb) alpontban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.
VI.3.31. Az ajánlati felhívásban megjelölt határidők közép-európai idő, azaz UTC+1:00 szerint értendők.
VI.3.32. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
VI.3.33. A nyertes ajánlattevőnek, illetve az alvállalkozónak a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell 2 fő vágányzári felelőssel, akik rendelkeznek országos közforgalmú vasútvonalon önálló vágányzárak tartására jogosító érvényes vizsgákkal és jogosultsággal.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §-a alapján.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
26.10.2015