Services - 38227-2022

24/01/2022    S16

Romania-Brașov: Air transport services

2022/S 016-038227

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
National registration number: RO 4317754
Postal address: Strada: Eroilor, nr. 29
Town: Brasov
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 500036
Country: Romania
Contact person: Liviu Doru Dogar
E-mail: tehnic@unitbv.ro
Telephone: +40 268413000/101
Fax: +40 268414900
Internet address(es):
Main address: www.unitbv.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135539
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: universitate
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de transport aerian

Reference number: 4317754.2022.ACS1
II.1.2)Main CPV code
60400000 Air transport services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii prestate de catre entitati juridice specializate in vederea achizitionarii de catre Autoritatea Contractanta a biletelor de avion pentru zboruri interne si/sau internationale, in functie de necesitatile concrete ale acesteia.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.

Termenul in care autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 10 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 940 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Brasov, Bdul Eroilor nr.29 cladirea Rectorat

II.2.4)Description of the procurement:

Asigurarea de servicii de transport aerian international/intern pentru conducerea, salariatii, partenerii si colaboratorii Universitatii Transilvania din Brasov. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: ori de câte ori apare necesitatea organizarii unor deplasari

interne/externe ce urmeaza a se efectua de catre persoanele desemnate de catre Universitatea Transilvania din Brasov. Cantitate minima 1 bilet/contract subsecvent si cantitate maxima 20 bilete/contract subsecvent. Cantitate minima/maxima acord-cadru: 50 bilete/800 bilete. Reluarea competiţiei se va face prin solicitarea de oferte de preţ către toţi semnatarii acordului-cadru, pe toată durata acestuia. Durata acordului cadru: 12 luni. Valoarea maxima estimata fara TVA acord cadru : 940.000 lei fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 23.500 lei fără TVA, iar a celui mai mic de 1.175 lei fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016. Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc: - cazier judiciar al operatorului economic, valabil la data depunerii. - cazier judiciar, valabil la data depunerii, pentru toate persoanelor ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016. Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc: - certificat fiscal din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii RESTANTE la bugetul general consolidat, valabil la MOMENTUL PREZENTARII, - certificat fiscal din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii RESTANTE la bugetul local, valabil la MOMENTUL PREZENTARII, - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2)

Cerinta 3. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016. Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc: - documente care fac dovada declaratiilor din DUAE - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin.(2).

Cerinta 4. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60, din Legea 98/2016. Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune pe langa DUAE (anexa din formulare) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea.nr.98/2016.

Persoane cu functie de decizie din cadrul Universitatii Transilvania Brasov: Prof. Univ. Dr. Abrudan Ioan Vasile, Prof.univ.dr.ing. Muntenu Daniel, Prof. univ. dr. Buzea Carmen, Prof. univ. dr. ing. Lache Simona, Prof. univ. dr. Dana Mihaela Gheorghe, Prof. univ. dr. Rogozea Liliana Marcela, Ing. Stroe Marius, Ec. Banciu Elena Iuliana, Jr. Manea Laura, Jr. Manea Adrian Constantin, Ing. Dogar Liviu Doru, Ing. Lucaci Cristina Nicoleta, Ing. Mizgaciu Lucian, ing. Vasilescu Liliana Iulia, ing. Silvia Papuc

Nota: 1.In cazul in care in tara de origine sau in tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

2. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

3. Conform Notificarii ANAP 256/2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator iar in cazul subcontractarii, acordul de subcontractare (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu informatii reale/valabile la momentul prezentarii, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, eliberate in acelasi conditii, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante. Nota: a.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. b.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de realiza activitatile similare celor ce formeaza obiectul contractului. c. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Acreditare membru /agent acreditat I.A.T.A. pentru ofertant, ca persoana juridica (Asociatia Internationala de Transport Aerian / International Air Transport Association). NOTA: Documentele care atesta calitatea de membru/agent autorizat I.A.T.A. al ofertantului vor fi valabile la data prezentarii.

Modalitatea de îndeplinire: - se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv Autorizatia IATA sau pentru ofertantii straini documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze

Minimum level(s) of standards possibly required:

Acordul de subcontractare/asociere/angajamentul de sustinere a tertului impreuna cu documentele anexe ale angajamentului vor fi depuse in SICAP odata cu DUAE.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 8
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

conform art.8 legea 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartimentul Juridic Contencios al Universitatii Transilvania Brasov
Postal address: Bdul Eroilor nr.29
Town: Brasov
Postal code: 500036
Country: Romania
E-mail: manea@unitbv.ro
Telephone: +4 0268413000-120
Fax: +4 0268410525
Internet address: www.unitbv.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/01/2022