Leveringen - 382274-2017

29/09/2017    S187    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Venets: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2017/S 187-382274

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: TP DLS „Palamara“ pri „SIDP“ DP — Shumen
Nationaal identificatienummer: 2016174120126
Postadres: ul. „Dobri Voynikov“ No. 17
Plaats: Venets
NUTS-code: BG333 Shumen
Postcode: 9751
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Mariya Dimitrova
E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg
Telefoon: +359 53432049
Fax: +359 53432047

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dlspalamara.sidp.bg

Adres van het kopersprofiel: http://dlspalamara.sidp.bg/zop/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://dlspalamara.sidp.bg/zop/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ловен туризъм и дърводобив

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1. — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили;

Обособена позиция № 2. — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“;

Обособена позиция № 3. — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар;

Обособена позиция № 4. — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333 Shumen
Voornaamste plaats van uitvoering:

В сервиз на изпълнителя до 50 км от териториялния обхват на ТП ДЛС „Паламара“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на руски и западни автомобили автомобили описани като марка и модел в техническата спецификация към документацията по поръчката.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333 Shumen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сервиз на определения за изпълнител участник, който да се намира на до 50 км от териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС „Паламара“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 41 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333 Shumen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сервиз на участника, определен за изпълнител, намиращ се до 50 км от териториалния обхват на действие на ТП ДЛС „Паламара“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника и прикачен инвентар.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333 Shumen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сервиз на участника, определен за изпълнител, намиращ се до 50 км от териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС „Паламара“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на трактори Фенд 412 и Фенд Варио 818 и прикачен инвентар към тях.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 29 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Техническите и професионални възможности, доказващи се чрез посочване в ЕЕДОП на притежаваните инструменти, съоръжения или техническо оборудване, които ще бъдат на разположение на изпълнителя за изпълнение на договора.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Техническите и професионални възможности, доказващи се чрез посочване в ЕЕДОП на притежаваните инструменти, съоръжения или техническо оборудване, които ще бъдат на разположение на изпълнителя за изпълнение на договора.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/11/2017
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 120 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/11/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Деловодството на ТП ДЛС „Паламара“ в с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Инж. Севен Ердинч Бащлъ — Директор на ТП ДЛС „Паламара“ е опълномощен да организира провеждане на процедурата.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2017