The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Works - 382329-2016

Display compact view

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

29/10/2016    S210    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Zjednoczone Królestwo-Londonderry: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

2016/S 210-382329

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Apex Housing Association Limited
10 Butcher Street
Osoba do kontaktów: Director of Development and Procurement
BT48 6HL Londonderry
Zjednoczone Królestwo
Tel.: +44 2871304800
E-mail: development@apex.org.uk
Faks: +44 2871304801

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.apex.org.uk

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wierzchołek Housing Association – Programming, Design and terenu – Wzmocnienie systemu mieszkalnictwa socjalnego – Westbank (etap 3), Derry ~ Londonderry.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie

Kod NUTS UKN

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Projekt ten jest przedstawiany do dostarczania wielu mieszkań socjalnych w obszarze Westbank Derry ~ Londonderry, zostało określone w załączniku A MOI (które można uzyskać, kontaktując się z kontaktu określonych w pkt. I. 1 powyżej) za pomocą projektują i budują. Uczestnicy muszą dostarczyć gruntu, budowy i realizacji systemu Apex zgodnie z Department for Communities (DFC przewodnik Housing Association); Wymogi klienta i organem ustawowym wymogom.
Wierzchołek zaprasza Developers, którzy mogą wykazać, że (i) właścicielami terenu i mogą zapewnić jasne obciążonych nienależących do Apex; lub (ii) umowy na wyłączność do bezwarunkowego zakupu jasnych i nieobciążonych tytuł, tytuł, dostarczają jasnych nieobciążone Apex, do przedstawienia wniosków w sprawie budowy mieszkań socjalnych na danym terenie. Przewiduje się, że minimalny rozmiar oczka, która rozważy ona jako część oceny 10 sztuk, zastrzega jednak, według swojego wyłącznego uznania, prawo do zakończenia umowy z terenu Developer w odniesieniu do mniejszych jednostek.
Po dokonaniu oceny wniosków, Apex uszereguje Developer propozycji. Wierzchołek następnie przewiduje zawieranie umów z jednym lub większą liczbą Developers. Wierzchołek może ustalić, według swojego wyłącznego uznania, ilu Developers będzie umowy z BŚ, a ostatecznie sprawi, że ocena tego, czy do tego zamówienia z jednym lub kilkoma Developer opartego na przystępność cenową, również w kontekście dostępności spotkania tego finansowania. Wierzchołek zastrzega sobie prawo do rozłożenia angażować jeden lub więcej Developers w okresie 12 miesięcy od daty składania ofert.
Jeżeli Apex zdecyduje się zawrzeć umowę z Developer wchodzi ona w warunkowej umowy sprzedaży gruntu (zob. umowę sprzedaży z ITT, które można uzyskać, kontaktując się z kontaktu określonych w pkt I.1 powyżej). Inżynier, współpracują z Apex zabezpieczyć Apex zatwierdzenie projektu szczegółowego planowania i zatwierdzania (ryzyka) (zgodnie z umową sprzedaży), które umożliwią NIHE Apex stosuje się do finansowania. Wierzchołek i Developer będą musiały współpracować w celu sfinalizowania i zatwierdzenia wniosku (ryzyka). W celu uniknięcia wątpliwości Apex może zdecydować o unieważnieniu umowy do sprzedaży w dowolnym momencie w przypadku, gdy autor nie może spełniać warunki zawarte w roku 2.1 umowy sprzedaży.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45211000, 45211100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wierzchołek zastrzega sobie prawo do zawierania umów (potencjalnie warunkowego stopniowo Developers) z jedną lub więcej. Liczba projektów będzie zależeć od dostępności środków z DFC.
Wierzchołek zachęca Developers proponowania programów, które będą dostarczać co najmniej 10 sztuk. Wierzchołek nie zamierza ustanawiać górny limit na liczbę sztuk, która może być dostarczona w ramach systemu indywidualnego, jednak będzie związana z przystępności cenowej i dostępności finansowania. Na tej podstawie Apex trudno oszacować wartość potencjalnych możliwości. Oszacowanie poniżej ma odzwierciedlać tę niepewność i jednocześnie zakres będzie odpowiedni dla niektórych systemów, Apex stwierdza, że może nie być odpowiednie w odniesieniu do wszystkich programów.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 900 000 i 26 000 000 GBP
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wierzchołek zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez spółkę dominującą od spółki dominujące Developer gwarantujących Developer zobowiązań wynikających z umów o usługę budowlaną. Spółka dominująca, należy dostarczyć gwarancji w formie i treści, która jest do zaakceptowania dla Apex.
Inżynier, będą również zobowiązani do dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na rzecz Apex od banku, zatwierdzonych przez ubezpieczyciela poręczenia lub Apex oraz w formie możliwej do przyjęcia Apex na kwotę równą 10 % całkowitej wartości umów o usługę budowlaną.
Jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w Developer mogą złożyć kwotę równą 10 % całkowitej wartości umowy o roboty budowlane z Apex, które odbywają się jako zabezpieczenie do czasu ukończenia prac lub Apex mogą zatrzymać kwoty równej 10 % wartości umowy o roboty budowlane z jakiegokolwiek powodu płatności w inny sposób
Wykonawcę do wykonania robót budowlanych lub zakończenia Developer albo kwoty depozytów, o których mowa lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Należy pamiętać o tym, że deweloperzy Apex nie złoży żadnych płatności, dopóki wszystkie przesłanki zostały spełnione, na którym etapie sprzedaży gruntów i roboty budowlane staną się bezwarunkowe. Na tym etapie płatności za grunt na terenie zakładu tylko zostaną przedstawione. Budowę elementów płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy (co jest wraz z dokumentami zamówienia, które można uzyskać od kontaktów określonych w pkt I.1).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku grupy podmiotów składających ofertę zadowalającego, każdy członek grupy musi podpisać zobowiązanie, że przedsiębiorstwa będą solidarnie odpowiedzialni za wykonanie każdego projektu. Wierzchołek zastrzega sobie prawo do zażądania od grupy podmiotów w celu utworzenia podmiotu prawnego odpowiednich gwarancji spółki dominującej jako warunek umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Jak określono w MOI, w dokumentacji przetargowej i w projekcie umowy.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Osobistą sytuację kandydatów zostaną poddane ocenie. Kryteria te określone są w całości PQQP wydawane w odniesieniu do tych stron, które złożą o to wniosek.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Szczegółowy PQQP zostaną wydane w odniesieniu do wszystkich podmiotów gospodarczych w odpowiedzi na to ogłoszenie o zamówieniu. Wierzchołek może wziąć pod uwagę informacje określone w prawidle 24 The Public Contracts Regulations 2015.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Są one określone w pełnym PQQP wydawane w odniesieniu do tych stron, które złożą o to wniosek. Wszystkie pytania zawarte w PQQP będzie oceniana na podstawie wyniku pozytywnego/negatywnego. Tylko tych, którzy uzyskali wymagane minimum w odniesieniu do każdego pytania przystąpi do składania wstępnych oceniane.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Szczegółowy kwestionariusz PQQ zostaną wydane w odniesieniu do wszystkich podmiotów gospodarczych w odpowiedzi na to ogłoszenie o zamówieniu. Wierzchołek może wziąć pod uwagę informacje określone w prawidle 25 Public Contracts Regulations 2015. Kryteria te zostaną określone w całości PQQP wydawane w odniesieniu do tych stron, które złożą o to wniosek.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wszystkie pytania zawarte w PQQP będzie oceniana na podstawie wyniku pozytywnego/negatywnego. Tylko tych, którzy uzyskali wymagane minimum w odniesieniu do każdego pytania przystąpi do składania wstępnych oceniane.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Jakość. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DB16-001
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.12.2016 - 13:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.12.2016 - 13:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
angielski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Dokumentacja przetargowa można uzyskać od kontaktów określonych w pkt I.1 do dnia określonego w ppkt V.3.3. Zwracając się o informacje, Developers są zobowiązani do wskazania punktu kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadku gdy Apex udostępni wszelkie wyjaśnienia w trakcie procedury przetargowej, przekazuje wszelkie wyjaśnienia na ten adres, nie będzie odpowiedzialny za kontakty z Developers w jakikolwiek inny sposób. Autor jest odpowiedzialny za dopilnowanie, by dane informacje są stale uaktualniane i Developers powinna doradzać Apex możliwie jak najszybciej, jeżeli punkt kontaktowy zmian.
Sekcja II.1.9 – Należy zwrócić uwagę, że oferty wariantowe mogą być zaakceptowane przez Apex pod warunkiem, że ich charakter i formę są zatwierdzane przez Apex z wyprzedzeniem.
Konstruktorzy powinni być świadomi, że do punktu umowy staje się bezwarunkowe, wszystkie koszty są producenci i grupy Apex nie refunduje poniesionych kosztów aż do tego etapu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Na zamówienia publiczne Regulations 2015.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.10.2016