Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 382349-2020

14/08/2020    S157

Polska-Raszyn: Pakiety oprogramowania użytkowego

2020/S 157-382349

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Adres pocztowy: ul. Leśników 21C, Sękocin Stary
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Lachowski
E-mail: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
Tel.: +48 605205884
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zilp.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oprogramowania CheckPoint

Numer referencyjny: DZ.270.64.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. W ujęciu syntetycznym przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie (zwaną dalej DGLP w Warszawie) oprogramowania Check Point, zarejestrowanego u producenta na koncie klienta nr 6289517.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 676 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie (zwaną dalej DGLP w Warszawie) oprogramowania Check Point, zarejestrowanego u producenta na koncie klienta nr 6289517. (Dostawa pakietów serwisowych i rozbudowa licencji w środowisku Check Point PGL LP).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w formach wskazanych w rozdziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 118-286003
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: DZ.271.32.2020
Nazwa:

Rozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oprogramowania CheckPoint

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/08/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ventus Communications Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Swoboda 12
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-391
Państwo: Polska
E-mail: ventus@ventus.pl
Tel.: +61 8614884
Faks: +61 8614885
Adres internetowy: http://www.ventus.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 701 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 676 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe warunki i terminy składania odwołania zawiera dział VI ustawy Pzp obowiązującej w Polsce.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2020