Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 382420-2020

14/08/2020    S157

Polska-Rutki-Kossaki: Energia słoneczna

2020/S 157-382420

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 136-334353)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rutki
Krajowy numer identyfikacyjny: 7231629730
Adres pocztowy: 11 Listopada 7
Miejscowość: Rutki-Kossaki
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-312
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Dębnicki
E-mail: sekretariat@gminarutki.pl
Tel.: +48 862763161
Faks: +48 862763160
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rutki”

Numer referencyjny: RG.271.9.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09330000 Energia słoneczna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rutki” zgodnie z projektami wykonawczymi, stanowiącymi załączniki od nr 11 do nr 18 oraz wymaganiami sprzętowymi – załącznik nr 3 oraz zapisami w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 136-334353

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rutki” zgodnie z projektami wykonawczymi, stanowiącymi załączniki od nr 11 do nr 18 oraz wymaganiami sprzętowymi – załącznik nr 35 oraz zapisami w SIWZ.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rutki” zgodnie z projektami wykonawczymi, stanowiącymi załączniki od nr 11 do nr 18 oraz wymaganiami sprzętowymi – załącznik nr 3 oraz zapisami w SIWZ.

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki” (zgodnie z projektami wykonawczymi, stanowiącymi załączniki od nr 11 do nr 18 oraz wymaganiami sprzętowymi – załącznik nr 35 oraz zapisami SIWZ). W instalacjach fotowoltaicznych należy zastosować moduły monokrystaliczne, montowane na konstrukcji nośnej zgodnie z dokumentacją projektową. Powierzchnia modułów nie może być większa niż dostępna powierzchnia dachu. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu instalacji. W zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji projektu do:

1) montaż paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem;

2) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;

3) przeszkolenie użytkowników;

4) sporządzenie lub przekazanie instrukcji obsługi;

5) stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji;

6) dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia;

7) dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia;

8) wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora;

9) wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Przedstawione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla instalacji paneli fotowoltaicznych (branża elektryczna) oraz przedmiarze robót opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia oferty będącej przedmiotem zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

— oznakowania miejsca robót i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót,

— w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, przed przystąpieniem Wykonawca wykona zdjęcia usterek lub uszkodzeń nie objętych zakresem zadania i dostarczy Inwestorowi przed przystąpieniem do robót,

— zapewnienia dozoru terenu budowy, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

— umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

— sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

— uporządkowanie terenu po realizacji przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia określa projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Dom Kultury w Rutkach, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Oczyszczalnia ścieków Grądy Woniecko, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Oczyszczalnia Mężenin, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Stacja Uzdatniania Wody Rutki, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej SUW Szlasy Lipno, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rutkach, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko oraz projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Urząd Gminy Rutki.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki” (zgodnie z projektami wykonawczymi, stanowiącymi załączniki od nr 11 do nr 18 oraz wymaganiami sprzętowymi – załącznik nr 3 oraz zapisami SIWZ). W instalacjach fotowoltaicznych należy zastosować moduły monokrystaliczne, montowane na konstrukcji nośnej zgodnie z dokumentacją projektową. Powierzchnia modułów nie może być większa niż dostępna powierzchnia dachu. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu instalacji. W zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji projektu do:

1) montaż paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem;

2) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;

3) przeszkolenie użytkowników;

4) sporządzenie lub przekazanie instrukcji obsługi;

5) stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji;

6) dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia;

7) dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia;

8) wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora;

9) wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Przedstawione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla instalacji paneli fotowoltaicznych (branża elektryczna) oraz przedmiarze robót opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia oferty będącej przedmiotem zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

— oznakowania miejsca robót i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas Wykonywania robót,

— w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, przed przystąpieniem Wykonawca wykona zdjęcia usterek lub uszkodzeń nie objętych zakresem zadania i dostarczy Inwestorowi przed przystąpieniem do robót,

— zapewnienia dozoru terenu budowy, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

— umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

— sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

— uporządkowanie terenu po realizacji przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia określa projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Dom Kultury w Rutkach, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Oczyszczalnia ścieków Grądy Woniecko, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Oczyszczalnia Mężenin, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Stacja Uzdatniania Wody Rutki, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej SUW Szlasy Lipno, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rutkach, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko oraz projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Urząd Gminy Rutki.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 18/09/2020
Powinno być:
Data: 16/10/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 16/09/2020
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: