Услуги - 382631-2019

13/08/2019    S155

България-София: Услуги по разработване на софтуер

2019/S 155-382631

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Росалина Инджиева, Росица Христова
Електронна поща: r.hristova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406414/+359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/62
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на автоматизирана електронна система за електронно подаване на уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал

II.1.2)Основен CPV код
72262000 Услуги по разработване на софтуер
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

С цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда, всеки оператор на ново или на съществуващо предприятие и/или съоръжение, в което са налични опасни вещества по приложение № 3 от ЗООС, е длъжен да извърши класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по същото приложение и да документира извършената класификация. В случаите, когато според извършената класификация, предприятието и/или съоръжението се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък или с висок рисков потенциал, операторът е длъжен да подаде до изпълнителният директор на ИАОС уведомление за извършената класификация.

В изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в системата на МОСВ за перида 2016—2020 г., е необходимо да се изгради информационна система за електронно подаване на уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72262000 Услуги по разработване на софтуер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, Изпълнителна агенция по околна среда.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектът е насочен към изграждане на информационно решение, което да поддържа работни процеси и взаимодействия в съответствие с актуалната нормативна база, имаща отношение към контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

Основната цел на поръчката е проектиране, разработване и внедряване на Автоматизирана електронна система (АИС), която да автоматизира свързаните с реализирането на административната услуга уведомления за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал процеси.

Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:

— Детайлизиран анализ на работните процеси, свързани с осъществяване на административната услуга като електронна и подлежащи на автоматизация и поддръжка в рамките на АИС,

— Проектиране и разработка на АИС, осъществяваща Електронна административна услуга и автоматизираща свързани с това работни процеси,

— Обучение на експерти на възложителя за работа с внедрената АИС.

Описаните цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:

— Дейност 1: Анализ и детайлизиране на техническата спецификация,

— Дейност 2: Проектиране,

— Дейност 3: Разработка, документиране и тестване,

— Дейност 4: Внедряване и обучение.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предложението за изпълнение на поръчката — П1 / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 10
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансово състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 2 дейности/услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на предмета на поръчката. За доказване на изискването участниците представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 в актуална му версия или еквивалент, чийто обхват да включва услуги, сходни с тази на настоящата поръчка.

За сходни с предмета на поръчката се разбират услуги в областта на информационните технологии, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

За сходни с предмета на поръчката се разбират услуги в областта на информационните технологии, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи.

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на сертификат.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1 и 2 се отнасят общо за обединението, а изискванията по т. 3 се отнасят за участника в обединението, който ще извършва разработването, внедряването и поддръжката на информационната система.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. На основание чл. 64, ал. 1, т. 1, б.„б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, поне 2 (две) услуги, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от областта на предмета на поръчката.

Под „услуга, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: услуга в областта на информационните технологии, свързана с проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на електронни административни услуги (ЕАУ).

2. На основание чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

Ключов експерт 1 — Ръководител на проекта:

— Образователна квалификация: висше образование, степен бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“,

— Общ професионален опит: минимум 7 години професионален опит в областта на информационните технологии,

— Специфичен професионален опит и сертификати:

—— участие в качеството на ръководител проект в реализация на минимум 3 (три) проекта в област ИТ,

—— валиден професионален сертификат в областта на управлението на проекти;

Ключов експерт 2 — Бизнес аналитик:

— Образователна квалификация: висше образование, степен бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“, „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“,

— Общ професионален опит: общ професионален опит — минимум 7 години професионален опит в областта на информационните технологии,

— Специфичен професионален опит и сертификати:

—— участие в качеството на Бизнес аналитик в реализация на минимум 3 (три) проекта в област ИТ,

—— валиден професионален сертификат в областта на бизнес анализ;

Ключов експерт 3 — Електронни административни услуги (ЕАУ):

— Образователна квалификация: висше образование, степен бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“,

— Общ професионален опит: общ професионален опит — минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии,

— Специфичен професионален опит и сертификати:

—— участие в реализация на минимум 3 (три) проекта с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката;

Ключов експерт 4 — Експерт бази данни:

— Образователна квалификация: висше образование, степен бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“,

— Общ професионален опит: общ професионален опит — минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии,

— Специфичен професионален опит и сертификати:

—— участие в качеството на експерт БД в реализация на минимум 3 (три) проекта в област ИТ,

—— наличие на професионален сертификат, свързан с работа с релационни СУБД;

Ключов експерт 5 — Осигуряване на качеството:

— Образователна квалификация: висше образование, степен Бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“ или “Социални, стопански и правни науки“

— Общ професионален опит: общ професионален опит — минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии,

— Специфичен професионален опит и сертификати:

—— участие в качеството на Експерт по осигуряване на качеството в реализация на минимум 3 (три) проекта в област ИТ.

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора и е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:

1. под формата на банкова гаранция — в оригинал;

2. парична сума (платежно нареждане в копие)

3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Възложителят може да извърши авансово плащане в размер до цялата сума по договора след представяне от страна на изпълнителя на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура — оригинал.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/09/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/09/2019
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. В методиката за оценка по показател „Качество на техническото предложение“ ще се оценяват следните подпоказатели:

— Предложение за подход за управление на проекта,

— Предложение за архитектура и функционалност на АИС,

— Подход за осъществяване на дейностите.

2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

— участници — свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката,

— участник, за когото след изтичане на срока по § 14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон,

— участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката.

3. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: информационен телефон на НАП: +359 70018700; Интернет адрес: www.nap.bg;

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg;

София 1051, ул. „Триадица“ № 2; тел.: +359 28119443.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/08/2019