Forniture - 382822-2022

15/07/2022    S135

Polonia-Poświętne: Impianto solare

2022/S 135-382822

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: GMINA POŚWIĘTNE
Numero di identificazione nazionale: REGON 050659616
Città: Poświętne
Codice NUTS: PL841 Białostocki
Codice postale: 18-112
Paese: Polonia
Persona di contatto: Alfred Dobrzyński
E-mail: alfred.dobrzynski@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856501314
Fax: +48 856501183
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://ugposwietne.wrotapodlasia.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków użyteczności publicznej Gminy Poświętne

Numero di riferimento: GPZ.271.12.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09332000 Impianto solare
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych składającej się z modułów fotowoltaicznych umieszczonych na dachach budynków oraz na gruncie. Ilośc budunków -11. Moc ogółem 178 kW.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL841 Białostocki
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Poświętne

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych składającej się z modułów fotowoltaicznych umieszczonych na dachach budynków oraz na gruncie, na konstrukcjach gwarantujących trwałość i solidność montażu, w lokalizacjach i o mocach podanych w poniższej tabeli. Rzeczywista moc instalacji powinna być równa lub mniejsza (o moc mniejszą niż moc pojedynczego panela) od mocy podanej w tabeli. Lokalizacja inwestycji Moc PV Zakładana lokalizacja Urząd Gminy w Poświętnem - dz. nr 55/1 - obręb Poświętne 40 dach S + grunt Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Poświętnem - dz. nr 92 - obręb Poświętne 40 dach S + grunt Remiza w Poświętnem - dz. nr 54/2 i dz. nr 47/2- obręb Poświętne 6 dach S-E Dom Kultury w Poświętnem - dz. nr 55/2 i 89/1 - obręb Poświętne 30 dach + grunt Świetlica w Grochach - dz. nr 113 i 111/1 - obręb Grochy Stare i Niemierzęta 6 dach S Świetlica w Wilkowie Starym - dz. nr 307/1 i 307/2 - obręb Wilkowo Stare 6 dach S-W Świetlica w Brzozowie Starym - dz. nr 146/1 - obręb Brzozowo Stare 10 dach S-E Świetlica w Pietkowie - dz. nr 189 obręb Pietkowo 16 dach S-W + dach płaski + grunt Budynek po byłej szkole podstawowej w Pietkowie - dz. nr 108/3 6 dach S-W Świetlica w Zdrodach Nowych - dz. nr 22 obręb Zdrody Stare 6 grunt S Świetlica w Porośl Wojsławy - dz. nr 58/2 obręb Porośl Wojsławy 6 dach S

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiajcy wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Określonow dokumnetacji zamówienia - załącznik projektowane postanowienia umowy

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

strona postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 2245487800
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl/KIO
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2022