TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 382929-2022

Submission deadline has been amended by:  538039-2022
15/07/2022    S135

Poland-Łódź: Rolling stock

2022/S 135-382929

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Łódzkie
Postal address: al. Piłsudskiego 8
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-051
Country: Poland
E-mail: przetargi@lka.lodzkie.pl
Telephone: +48 422361700
Fax: +48 422350205
Internet address(es):
Main address: www.lka.lodzkie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.lka.lodzkie.pl/zamowienia-w-trybie-ustawy
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.epuap.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego

Reference number: ŁKA.ZIZ.271.328.2022
II.1.2)Main CPV code
34620000 Rolling stock
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Inwestycja polega na zakupie taboru transportu kolejowego, trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ilości 4 sztuk o maksymalnej prędkości do 160 km/h, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cel inwestycji to integracja połączeń kolejowych z siecią połączeń autobusowych w obszarze Łódzkiego oraz zwiększenie oferty przewozowej w całym województwie. Jest to II etap działań rozwijających park taborowy w związku z celem likwidacji wykluczenia komunikacyjnego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50222000 Repair and maintenance services of rolling stock
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 4 sztuk, z możliwością zwiększenia o dodatkowe 20 sztuk, fabrycznie nowych, trójczłonowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb wykonywania aglomeracyjnych i regionalnych przewozów pasażerskich wraz z przeszkoleniem wskazanych osób oraz świadczenie usług utrzymania dostarczonych elektrycznych zespołów trakcyjnych w okresie 10 lat od dnia przekazania poszczególnych elektrycznych zespołów trakcyjnych do eksploatacji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: "OPZ") stanowiącym część II Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ").

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Współczynnik efektywności kosztowej / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Cykl przeglądowy P1 / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2034
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 Ustawy pzp, w zakresie dostawy dodatkowych 20 sztuk fabrycznie nowych, trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (dalej: „Prawo Opcji”) oraz usług ich utrzymania (dalej: „Prawo Opcji II”). Szczegółowe warunki skorzystania z Prawa Opcji i Prawa Opcji II określone zostały w IPU.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Szczegółowe informacje dot. kryteriów oceny ofert oraz punktacji zawarte zostały w Rozdziale 17 Instrukcji Dla Wykonawców (dalej: "IDW") - "Kryteria Oceny Ofert".

2. Szczegółowe informacje dot. terminów realizacji zamówienia, w tym Prawa opcji określone zostały w Rozdziale 5 IDW

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1 500 000,00 zł.

4. Zamawiający zastosuje art. 139 ust. 1 Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 i 2 Pzp oraz w okolicznościach wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1) 4), 8)-10) Pzp i w Roz. 6.15. IDW oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. III.1.2 oraz pkt. III.1.3. ogłoszenia.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących podmiotowych środków dowodowych:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

i. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem.

b. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu UOchrKonk z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg. wzoru z Zał. nr 6 do IDW.

c. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust.1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust.1 pkt 6 Pzp,

• art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.2019r.poz.1170zzm.),

• art. 109 ust. 1 pkt 8)-10) Pzp,

- wg. wzoru z Zał. nr 7 do IDW.

d. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem;

e. odpisu lub informacji z KRS lub CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty;

f. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

g. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dotyczącym złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących podmiotowych środków dowodowych:

a. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia - dokument składa ten lub ci z Wykonawców występujących wspólnie, który sam lub którzy łącznie wykazują spełnianie warunku.

b. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia - dokument składa ten lub ci z Wykonawców występujących wspólnie, który sam lub którzy łącznie wykazują spełnianie warunku.

- Jeżeli do potwierdzenia posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej niezbędne jest opłacenie składek ubezpieczeniowych, Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia winni przedłożyć dokumenty potwierdzające opłacenie wymagalnych składek.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

3.Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu danej waluty, opublikowanego przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (wg tabeli A kursów średnich walut obcych). Jeżeli publikacja ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 60.000.000 PLN,

b. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 30.000.000 PLN.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących podmiotowych środków dowodowych:

a. dowody określające, że dostawy, o których mowa w Rozdziale 6.2.2. IDW zostały wykonane należycie;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia – dowody składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku.

2. Dowodami tymi są:

a. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,

b. oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a powyżej.

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 2) Ustawy pzp odstępuje od żądania złożenia wykazu obejmującego dostawy, o których mowa w Rozdziale 6.2.2. IDW, ponieważ zakres informacji objętych wykazem odpowiada treści informacji wymaganych do wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu JEDZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego zrealizował dostawę co najmniej 2 sztuk fabrycznie nowych, co najmniej dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wyposażonych w urządzenia systemu ETCS co najmniej poziom 1, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub dokumentem równoważnym.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Istotne Postanowienia Umowy (dalej: "IPU") - Część III SWZ.

2. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że akceptuje IPU.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/08/2022
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/08/2022
Local time: 12:00
Place:

Siedziba Pełnomocnika Zamawiającego: Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w formie JEDZ, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu JEDZ.

2. Zasady złożenia JEDZ oraz oświadczenia podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca określone zostały w Roz. 7 IDW.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane w ramach Zamówienia Pojazdy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a. zwymiarowanego rysunku zarysu zewnętrznego Pojazdu (skrajnia),

b. wizualizacji zewnętrznej Pojazdu,

c. zwymiarowanego układu ogólnego Pojazdu wraz z rozmieszczeniem poszczególnych urządzeń, siedzeń (ze szczególnym uwzględnieniem podziałki), wyjść awaryjnych, automatów do sprzedaży biletów, informacji wewnętrznej audiowizualnej, kabiny WC,

d. zwymiarowanego przekroju nadwozia Pojazdu,

e. rys. silnika trakcyjnego wraz z jego charakterystyką,

f. zwymiarowanego rys. drzwi wejściowych,

g. układu klimatyzacji przedziału pasażerskiego,

h. układu klimatyzacji kabiny maszynisty,

i. wizualizacji wnętrza Pojazdu,

j. wizualizacji wnętrza kabiny maszynisty i rys. pulpitu maszynisty wraz z rozmieszczeniem urządzeń sterowania i sygnalizacji,

k. schematu blokowego i ideowego układu pneumatycznego,

l. schematu blokowego i ideowego układu elektrycznego - obwodu głównego,

m. schematu blokowego obwodów pomocniczych i sterowania i diagnostyki dla Pojazdu,

n. rys. wózka i zestawów kołowych,

o. schematu blokowego agregatu sprężarkowego,

p. zwymiarowanego rys. zasięgu monitoringu wewnątrz Pojazdu,

q. rys. zasięgu obrazu z kamer zewnętrznych,

r. zwymiarowanego rys. platformy np. winda,

s. dokumentu potwierdzającego kompatybilność Pojazdu z aktualnie eksploatowanym przez Pełnomocnika Zamawiającego taborem, w tym rys. montażowego i dokumentacji opisowej stosowanego w Pojeździe sprzęgu, dokumentacji zaworu sterującego oraz dokumentacji układu hamulcowego (bądź zaworu sterującego),

t. systemu i zakresu utrzymania eksploatacyjnego z podaniem przebiegów międzyobsługowych i pracochłonności, przy zastrzeżeniu minimalnych cyklów poziomu utrzymania, określonych w Roz. 4.4.4. IDW,

u. wypełniony i podpisany formularz „Opis techniczny”, sporządzony wg. wzoru stanowiącego Zał. nr 3 do IDW,

v. dokument wystawiony przez jednostkę badawczą, potwierdzający wyniki przejazdu testowego teoretycznego zgodnie z pkt I.W.4 OPZ, zawierający również informacje dotyczące wartości masy służbowej Pojazdu - w tonach, zgodnie z Roz. 17.1.1. IDW, zużycia energii elektrycznej przez Pojazd - w kWh, zgodnie z Roz. 17.1.1. IDW, przy czym Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego dokumentu w wyznaczonym terminie, z uwagi na fakt, że potwierdza on prawidłowość wyliczenia współczynnika efektywności kosztowej, jako jednego z kryterium oceny ofert.

6. Szczegółowe informacje dot. oświadczeń i dokumentów jakie musi złożyć Wykonawca, sposobu i formy ich złożenia, sposobu przygotowania oferty oraz załączników jak również wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz szyfrowania i składania oferty opisane zostały w Roz. 7, 10, 11, 14 SWZ, Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Instrukcji Użytkownika Systemu miniPortal ePuap, dostępnych na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePuap, dostępnym na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal.

7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia Postępowania, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

8. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp.z z o.o. działa w niniejszym Postępowaniu jako Pełnomocnik Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) na zasadach określonych w Dziale IX Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o Zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie

3.1. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy lub zaniechanie przez Zamawiającego czynności, do której podjęcia był zobowiązany na podstawie Pzp.

3.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której Wykonawca zarzuca niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

3.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo w formie pisemnej, opatrzone odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo własnoręcznym podpisem.

3.4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

3.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu oraz treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej.

3.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3.5 i 3.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Skarga do sądu

4.1. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

4.2. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

4.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, o którym mowa wart. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U z 2022 poz. 896) albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2022 poz. 569), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/07/2022