Services - 383174-2017

29/09/2017    S187    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 187-383174

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
Lublin
20-401
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Przybysz
Tel.: +48 814665710
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Faks: +48 814665701
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zdm.bip.lublin.eu

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
al. Kraśnicka 25
Lublin
20-718
Polska
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ztm.lublin.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zdm.bip.lublin.eu
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
Lublin
20-401
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Kuzaj
Tel.: +48 814665747
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Faks: +48 814665701
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zdm.bip.lublin.eu

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, pokój nr 9 (I piętro)
Lublin
20-401
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Przybysz
Tel.: +48 814665710
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Faks: +48 814665701
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zdm.bip.lublin.eu

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: Zadanie I: a) budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (...).

Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.48.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu:

Zadanie I:

a) budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (...), w ul. Smorawińskiego (...), w ul. Szeligowskiego (...) oraz w ul. Choiny (...);

b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego (...)

c) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie (...),

d) budowa odcinka drogi wzdłuż granicy m. Lublin z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą, (...).

Zadanie III: budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu:

Zadanie I:

a) budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą;

b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego: – przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego-Chodźki, – przebudowa skrzyżowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego;

c) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbędną infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów,

d) budowa odcinka drogi wzdłuż granicy m. Lublin z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą, jako dojazdu do w/w pętli i parkingów.

Zadanie III: budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).

2. Nadzorowanie inwestycji przez Zespół Nadzoru, minimum w skład którego wchodzą:

2.1. Przedstawiciel Inżyniera – koordynujący prace pozostałych członków Zespołu,

2.2. Inspektor nadzoru robót drogowych,

2.3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych,

2.4. Inspektor nadzoru robót sanitarnych,

2.5. Inspektor nadzoru robót teletechnicznych,

2.6. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno- budowlanych,

2.7. Specjalista ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości,

2.8. Uprawniony geodeta,

2.9. Specjalista ds. zieleni/ochrony środowiska,

2.10. Specjalista ds. materiałowych-technolog,

2.11. Personel biurowy do obsługi biura Inżyniera Kontraktu,

2.12. Inni pracownicy i asystenci kadry podstawowej wg uznania Inżyniera Kontraktu.

3. Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Prawo budowlane, oraz na warunkach określonych przez umowę z Inżynierem Kontraktu, umowę z Wykonawcą robót budowlanych oraz Instytucją Finansującą.

4. Przygotowanie dokumentacji do rozliczeń rzeczowych i finansowych z Wykonawcą robót budowlanych i jego podwykonawcami.

5. Organizowanie Rad Budowy i Narad Technicznych, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom.

6. Prowadzenie Niezależnego Laboratorium do badań kontrolnych wykonywanych robót przewidzianych w STWiORB i umową.

7. Zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania przez cały okres realizacji inwestycji, Biura Inżyniera Kontraktu.

8. Współdziałanie z Zamawiającym w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, wywołanych realizacją inwestycji.

9. Rozliczenie rzeczowe i finansowe zrealizowanej Inwestycji oraz przygotowanie dowodów przekazania środków trwałych OT i PT w wymaganych terminach.

10. Nadzór nad sporządzeniem przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz materiałów niezbędnych do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

11. Współdziałanie z przedstawicielami Zamawiającego, Wykonawcą robót budowlanych, osobami sprawującymi nadzór autorski i przedstawicielami Instytucji Finansującej inwestycję, we wszystkich sprawach dotyczących realizowanej inwestycji.

(...)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://zdm.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne / ogłoszone.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPW.02.01.00-06-0002/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:– maksymalnie 4 lata od dnia zawarcia umowy, w tym:

1) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – od dnia zawarcia umowy do 30.10.2019 r.

2) Termin określony w pkt 1) może ulec zmianie w zależności od przebiegu procesu budowlanego i zdarzeń których nie można było przewidzieć.

3) W przypadku wydłużenia terminu określonego w pkt 1) wynagrodzenie nie ulegnie zmianie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

1)wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

3 Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie.

5. Uprawnienia, o których mowa w pkt 6, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoba przewidziana do wykonywania usług geodezyjnych musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, natomiast w przypadku osób które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobligowany jest wykazać:

1)wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 2 usług polegających na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane) dróg w klasie drogi nie niższej niż Z, o wartości inwestycji (robót budowlanych) co najmniej 30 000 000 PLN brutto dla każdej z usług.

Wartość usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.

2)dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, zdolnymi do pełnienia funkcji:

a)Przedstawiciela Inżyniera –min.1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej-drogowej oraz doświadczenie zawodowe w zarządzaniu minimum dwoma projektami w zakresie sprawowania nadzoru nad inwestycją drogową polegająca na budowie lub przebudowie drogi w klasie technicznej nie niższej niż Z i o wartości nie niższej niż 30 000 000 zł brutto każda inwestycja, przy czym inwestycje te powinny być wykonane i prawidłowo ukończone oraz odebrane przez Inwestora.

b)Inspektora nadzoru robót drogowych –min.1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej-drogowej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy budowie lub przebudowie minimum jednej drogi w klasie technicznej nie niższej niż Z i o wartości nie niższej niż 30 000 000 PLN brutto, przy czym inwestycja ta powinna być wykonana i prawidłowo ukończona oraz odebrana przez Inwestora.

c)Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych –min.1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

d)Inspektora nadzoru robót sanitarnych –min.1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

e)Inspektora nadzoru robót teletechnicznych –min.1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

f)Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych –min.1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

g)Specjalisty ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości –min.1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe – techniczne lub ekonomiczne oraz doświadczenie zawodowe w rozliczaniu robót budowlanych.

h)Uprawnionego geodety – min.1 osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 4) ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie IV tj. uprawnienia zawodowe w zakresie: „geodezyjnej obsługi inwestycji”.

i)Specjalisty ds. ochrony środowiska –min.1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie branży zieleniarskiej lub ochrony środowiska.

j)Specjalisty ds. materiałowych-technolog –min.1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe zawodowe w pracy w laboratorium drogowym. Ponadto osoba ta powinna posiadać doświadczenie zawodowe w realizacji minimum jednego zadania obejmującego swym zakresem badania polowe lub badania materiałów budowlanych dla drogownictwa na stanowisku Inspektora/specjalisty ds. materiałowych i technologa.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2017
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13 j, pok. 9 (I piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu-JEDZ.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5.Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) odnoszących się do Wykonawcy oraz podmiotów, o których mowa pkt 4.

6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

7.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.

9.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 ustawy Pzp.

11.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.

12.Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 60 dni.

13.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

14. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób biorących udział w realizacji zamówienia zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

15. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 16 000 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie.

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest

zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie

drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4. i 2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Skarga do sądu.

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu.

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

Zamawiającego.

3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi

skargi.Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012

r.– Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a

także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani

występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
20-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.p

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2017