Forniture - 383235-2022

Submission deadline has been amended by:  428016-2022
15/07/2022    S135

Polonia-Góra Świętej Małgorzaty: Moduli fotovoltaici solari

2022/S 135-383235

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Góra Świętej Małgorzaty
Numero di identificazione nazionale: 1004032
Indirizzo postale: Góra Świętej Małgorzaty
Città: Góra Świętej Małgorzaty 44
Codice NUTS: PL715 Skierniewicki
Codice postale: 99-122
Paese: Polonia
Persona di contatto: Barbara Czarnecka
E-mail: basia@goraswmalgorzaty.pl
Tel.: +48 243892406
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.uggoraswmalgorzaty.nv.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://bip.uggoraswmalgorzaty.nv.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Ochrona środowiska naturalnego gminy Góra Świętej Małgorzaty poprzez instalacje OZE

Numero di riferimento: GL.271.7.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09331200 Moduli fotovoltaici solari
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Góra Świętej Małgorzaty poprzez instalacje OZE”. Zadanie polega na zaprojektowaniu, zrealizowaniu i uruchomieniu instalacji: kotłów na pellet, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowego wykonania zadania polegającej na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09331000 Pannelli solari
09331200 Moduli fotovoltaici solari
09332000 Impianto solare
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
45311200 Lavori di connessione elettrici
71320000 Servizi di ideazione tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL715 Skierniewicki
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowego wykonania zadania polegającej na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty”, obejmująca w szczególności:

1) wykonanie dokumentacji projektowych,

2) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 101 zestawów instalacji fotowoltaicznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

3) montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV

4) montaż moduł w PV na konstrukcjach wsporczych

5) ułożenie okablowania po stronie DC i AC instalacji,

6) modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej w zakresie jej doposażenia w aparaturę niezbędną do przyłączenia mikroinstalacji PV,

7) modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej do przepis w technicznych po stronie Użytkownika – jeżeli konieczne.

8) montaż inwertera PV,

9) montaż instalacji odgromowej lub stosownych aparat w SPD

i połączeń wyrównawczych,

10) zainstalowanie aparatów elektrycznych i zabezpieczeń,

11) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie układu

12) uruchomienie układu i regulacje

13) szkolenie Użytkownik w/Obsługi.

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę opisany jest w Programie funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”), który stanowi (załącznik nr 1 do SWZ) integralną część SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji / Ponderazione: 40%
Prezzo - Ponderazione: 60%
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Projekt „Ochrona środowiska naturalnego gminy Góra Świętej Małgorzaty poprzez instalacje OZE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Numer wniosku: WND-RPLD.04.01.02-10-0052/21.

II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowego wykonania zadania polegającej na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09331000 Pannelli solari
09331100 Collettori solari per la produzione di calore
09332000 Impianto solare
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
45330000 Lavori di idraulica
45331000 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
71320000 Servizi di ideazione tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL715 Skierniewicki
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowego wykonania zadania polegającej na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty, obejmująca w szczególności:

1) wykonanie dokumentacji projektowych,

2) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 14 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

3) demontaż oraz utylizacja istniejącego zasobnika ciepłej wody (utylizacja po stronie Wykonawcy – dopuszcza się utylizację przez użytkownika na wniosek Inwestora),

4) instalacja elementów montażowych pod kolektory,

5) montaż kolektorów na konstrukcji,

6) prowadzenie orurowania,

7) montaż podgrzewacza,

8) montaż niezbędnej armatury i automatyki,

9) montaż pompy ładującej cwu ze źródła pierwotnego (jeżeli konieczne po stronie użytkownika),

10) montaż pompy cyrkulacyjnej cwu (jeżeli konieczne po stronie użytkownika),

11) podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania zimnej wody,

12) podłączenie do istniejącej instalacji zasilania ze źródła zewnętrznego/istniejącego,

13) podłączenie instalacji do istniejącej instalacji elektrycznej,

14) dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej (po stronie użytkownika),

15) doprowadzenie do pomieszczenia wymaganych mediów w tym instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody oraz instalacji elektrycznej (po stronie użytkownika),

16) podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej – po stronie Wykonawcy (dostosowanie lub wykonanie nowej instalacji po stronie użytkownika),

17) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,

18) uruchomienie układu i regulacje,

19) szkolenie Użytkowników/Obsługi.

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę opisany jest w Programie funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”), który stanowi (załącznik nr 1 do SWZ) integralną część SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji / Ponderazione: 40%
Prezzo - Ponderazione: 60%
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Projekt „Ochrona środowiska naturalnego gminy Góra Świętej Małgorzaty poprzez instalacje OZE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Numer wniosku: WND-RPLD.04.01.02-10-0052/21.

II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowego wykonania zadania polegającej na dostawie i montażu kotłów na biomasę na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
44621210 Scaldabagno
44621220 Caldaie per il riscaldamento centrale
45331110 Lavori di installazione di caldaie
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
45330000 Lavori di idraulica
45331000 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
71320000 Servizi di ideazione tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL715 Skierniewicki
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowego wykonania zadania polegającej na dostawie i montażu kotłów na biomasę na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty”, obejmująca w szczególności:

1) wykonanie dokumentacji projektowych,

2) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 11 sztuk kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem oraz 5 sztuk podgrzewaczy CWU,

3) demontaż istniejącego kotła oraz zasobnika (utylizacja po stronie Wykonawcy – dopuszcza się utylizację przez użytkownika na wniosek Inwestora),

4) montaż nowego kotła wraz z zasobnikiem paliwa,

5) montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody (jeżeli dotyczy – zgodnie z zestawieniem na str.2 PFU),

6) montaż pompy ładującej cwu (ewentualnie zawór 3-drogowy) (jeżeli dotyczy – zgodnie z zestawieniem na str.2 PFU),

7) montaż pompy cyrkulacyjnej cwu (jeżeli konieczne po stronie użytkownika),

8) montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej,

9) montaż systemu zabezpieczającego przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotła,

10) modernizacja systemu na układ zamknięty/otwarty (jeżeli konieczne po stronie użytkownika),

11) montaż bufora ciepła (jeżeli wymagany),

12) podłączenie do istniejącej instalacji grzewczej,

13) montaż pompy obiegowej grzewczej – odpowiadającej za przepływ w instalacji grzewczej (jeżeli konieczne po stronie użytkownika),

14) podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania zimnej wody,

15) podłączenie systemu spalinowego do istniejącej instalacji odgromowej komina – po stronie Wykonawcy (dostosowanie lub wykonanie nowej instalacji po stronie użytkownika),

16) dostosowanie istniejącego układu wentylacyjnego pomieszczenia (po stronie użytkownika),

17) dostosowanie pomieszczenia kotłowni do wymagań obowiązujących przepis w (po stronie użytkownika),

18) dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej (po stronie użytkownika),

19) doprowadzenie do pomieszczenia kotłowni wymaganych mediów w tym instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody oraz instalacji elektrycznej (po stronie użytkownika),

20) podłączenie systemu spalinowego do istniejącej instalacji odgromowej komina – po stronie użytkownika (dostosowanie lub wykonanie nowej instalacji po stronie użytkownika),

21) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,

22) uruchomienie układu i regulacje,

23) szkolenie Użytkowników/Obsługi.

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę opisany jest w Programie funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”), który stanowi (załącznik nr 1 do SWZ) integralną część SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji / Ponderazione: 40%
Prezzo - Ponderazione: 60%
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Projekt „Ochrona środowiska naturalnego gminy Góra Świętej Małgorzaty poprzez instalacje OZE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Numer wniosku: WND-RPLD.04.01.02-10-0052/21.

II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 50 instalacji – w ramach jednej lub wielu umów.

b) w zakresie części 2 zamówienia: dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 6 instalacji – w ramach jednej lub wielu umów.

c) w zakresie części 3 zamówienia: dostawę wraz z montażem kotłów lub pieców c.o. w ilości min. 5 kotłów lub pieców c.o. – w ramach jednej lub wielu umów.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

a) w zakresie części 1 zamówienia: min. jedną osobę (pełniącą funkcję Koordynatora technicznego branży elektrycznej) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

b) w zakresie części 2 i 3 zamówienia: min. jedną osobę (pełniącą funkcję Koordynatora technicznego branży sanitarnej) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

2) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.

3) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

– zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

4) Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową to może, w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych, wskazać tą samą osobę na większą liczbę części zamówienia, jeżeli potwierdza/ją one spełnianie warunków na wszystkie części w ramach, których zostaną wykazane.

7.1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp.

7.6. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

7.11. Wykluczenie Wykonawcy następuje również na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. – wg załącznika 4 do SWZ.

8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.

8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

8.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022) – wg Załącznika Nr 5 do SWZ.

8.3. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.

8.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

8.4.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie

z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ.

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

8.4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału

w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 9 do SWZ,

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami

c.d w sekcji III.1.3)

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy Pzp

- wg załącznika Nr 10 do SWZ.

8.21. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) dokumentu wskazanego w pkt 8.4.2 ppkt 1) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.4.2 ppkt 1) SWZ

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) dokumentów wskazanych w pkt 8.4.2 ppkt 3) – 5) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) lub 2), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem (wystawionym w wymaganym w pkt 1) i 2) terminie) zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

4.7. Przedmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego w zakresie wskazanym w zestawieniu poniżej:

a) w zakresie części 1 zamówienia:

- karty katalogowe oferowanych modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 11 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1 (dla modułu) i pkt 2 (dla inwerterów),

- certyfikaty potwierdzające pozytywny wynik testów zgodności oferowanych modułów fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804, IEC 62716 lub z normami równoważnymi wydane przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem);

b) w zakresie części 2 zamówienia:

- karty katalogowe kolektorów słonecznych i pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 11 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 3 (dla kolektorów słonecznych) i pkt 4 (dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej),

- certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem);

c) w zakresie części 3 zamówienia:

- kartę katalogową oferowanych kotła na biomasę podpisaną przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 11 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 5, (dla kotłów na biomasę),

- kartę katalogową oferowanych podgrzewaczy CWU podpisaną przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 11 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 6, (podgrzewacze CWU),

ciąg dalszy w sekcji VI.3)Informacje dodatkowe.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

21.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.1, 2.2 i 2.3 do SWZ.

21.2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454–455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

- certyfikat lub świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła wydany przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to - certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu wymagań Eco Design dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem);

W przypadku żądanych certyfikatów i raportów z badań zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa wyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa wyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

W przypadku pozostałych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

— INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ zawiera rozdział 11 SWZ,

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

12.1.1. dla części 1 zamówienia: 30.000,00 PLN,

12.1.2. dla części 2 zamówienia: 3.000,00 PLN,

12.1.3. dla części 3 zamówienia: 3.100,00 PLN.

20.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT) w zakresie każdej części zamówienia.

24.1. W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest wg przepisów dla dostaw nie obowiązuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:

—Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawiera rozdział 22 SWZ,

—Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9, 10 SWZ,

—Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: http://bip.uggoraswmalgorzaty.nv.pl

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.uggoraswmalgorzaty.nv.pl

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2022