Forniture - 383303-2022

15/07/2022    S135

Slovacchia-Pezinok: Elettricità

2022/S 135-383303

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Mesto Pezinok
Numero di identificazione nazionale: 00305022
Indirizzo postale: Radničné nám. 7
Città: Pezinok
Codice NUTS: SK Slovensko
Codice postale: 90214
Paese: Slovacchia
Persona di contatto: Mgr. Juraj Hedera
E-mail: msu@msupezinok.sk
Tel.: +421 336901111 / 336901173
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4146
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pezinok.sk/
I.2)Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444106
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444106
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dodanie elektrickej energie

II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Predmetom zákazky je dodávka elektriny (elektrickej energie). Rozsah predmetu konkrétnej zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta dodania predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným hospodárskym subjektom.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ zabezpečuje centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní pre seba a pre svoje rozpočtové, príspevkové a iné organizácie uvedené v prílohe č. 5 Súťažných podkladov.

DNS je zriaďovaný na obdobie 24 mesiacov (kalendárny rok 2023 a kalendárny rok 2024). Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú zmluvu s úspešným uchádzačnom vždy na 6 mesiacov.

Verejný obstarávateľ neaplikuje § 6 ods. 1, ods. 2 písm. a) v spojení s ods. 7 písm. a) a ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože cena fakturovaná za obdobie kalendárneho roka 2021, ktorá bola vysúťažená v období konca kalendárneho roka 2020, objektívne nezodpovedá nielen situácii na relevantnom trhu elektrickej energie v roku 2021, ale najmä aktuálnej trhovej situácii. Spotová cena elektrickej energie na relevantnom trhu sa nepredvídateľne a skokovo mení na hodinovej báze v desiatkach percent (24 hodín 24 rozdielnych cien). Na základe týchto skutočnosti Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 6 ods. 17 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v tomto oznámení o vyhlásení Verejného obstarávania uvádza len predpokladané množstvo elektrickej energie. Z uvedeného dôvodu v celkovej odhadovanej hodnote formálne uvádza hodnotu 1,00.

Celková odhadovaná spotreba (množstvo) v MWh na obdobie 24 kalendárnych mesiacov: 6.266,438 MWh.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK Slovensko
Luogo principale di esecuzione:

mesto Pezinok (Bratislavský samosprávny kraj)

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Stručný opis v bode II.1.4) vyššie.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Stručný opis v bode II.1.4) vyššie.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zoznam a krátky opis podmienok: Hospodársky subjekt musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vo vzťahu k podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hospodársky subjekt predloží povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na podnikanie v oblasti predmetu zákazky (dodávka elektriny).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Budú uvedené v každej výzve na predkladanie ponúk osobitne.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco, Slovacco

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Città: Bratislava
Codice postale: 82005
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Città: Bratislava
Codice postale: 82005
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2022