Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 383427-2021

28/07/2021    S144

Nederland-Hengelo: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2021/S 144-383427

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Carmelcollege
Nationaal identificatienummer: 30711793
Postadres: Drienerparkweg 16
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7552 EB
Land: Nederland
Contactpersoon: Ramon Nieuwenhuizen
E-mail: aanbesteding@inkada.nl
Telefoon: +546 455655
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.carmel.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/974290833924da41f97d5dad98dce15f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/974290833924da41f97d5dad98dce15f
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onkruidbestrijding en groenonderhoud

Referentienummer: 2021/0810WM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Stichting Carmelcollege wenst per perceel een contract te sluiten met een leverancier ten behoeve van het uitvoeren van onkruidbestrijding en groenonderhoud. De opdracht dient uitgevoerd te worden conform het Programma van Eisen (bijlage 1).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oost

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77312000 Diensten voor het wieden van onkruid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve vragen / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optiejaren: drie (3) maar één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optiejaren: drie (3) maar één (1) jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zuid-West

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
77312000 Diensten voor het wieden van onkruid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve vragen / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optiejaren: drie (3) maar één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optiejaren: drie (3) maar één (1) jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Noord

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
77312000 Diensten voor het wieden van onkruid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve vragen / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optiejaren: drie (3) maar één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optiejaren: drie (3) maar één (1) jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/10/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/10/2021
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Almelo
Postadres: Egbert Gorterstraat 5
Plaats: Almelo
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb.almelo@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883615555
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/07/2021