Supplies - 38345-2021

26/01/2021    S17

Romania-Iași: Protective gear

2021/S 017-038345

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Serviciul de Ambulanță Județean Iași
National registration number: 7604489
Postal address: Str. Primăverii nr. 74
Town: Iași
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700173
Country: Romania
Contact person: Laura Albu
E-mail: www.achizitii@ambulantaiasi.ro
Telephone: +40 232208151
Fax: +40 232239260
Internet address(es):
Main address: www.e-licitatie.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111728
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru privind furnizarea de echipament de protecție privind combaterea infecției cu COVID-19 viziere și mănuși examinare nesterile

Reference number: 7604489/2020/PAAP/8
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitia de furnizare echipament si materiale de protectie pentru prevenirea infectiei cu COVID-19 in vederea asigurarii protectiei personalului operativ din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi – viziere și mănuși examinare nesterile.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari incepand cu a 16-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor [conform art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016]. Numarul de zile pana la care se pot solicta clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 420 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 MANUSI EXAMINARE NESTERILE

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

SAJ IASI

II.2.4)Description of the procurement:

Conform necesitatilor si conditiilor din Caietul de Sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 300 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 1 VIZIERE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

SAJ IASI

II.2.4)Description of the procurement:

Conform necesitatilor si conditiilor din Caietul de Sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 120 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 si 167 din Legea

Nr.98/2016

1.) Mod de dovedire:

Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute de

Legislatia nationala (inclusiv de catre terti sustinatori si subcontractanti, daca este cazul).

Nota1: Se solicita atat ofertantului asociat, cat si tertului sustinator sau subcontractantului.

Nota2: Daca tertul/tertii, subcontractantul/subcontractantii se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 59,

164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii

Sustinator/sustinatori, respectiv subcontractantul/subcontractantii; Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la

Solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre operatorii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar

Intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:

a). certificatul de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de

Supraveghere al acestuia si sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta

Din certificatul constatator emis de ORC/actul constitutive sau dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul

Economic poate beneficia de derogarile prevazute de art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind

Achizitiile publice.

In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.

b). documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a

Impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in

Romania sau in tara in care este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate), pentru

Persoanele juridice romane, respectiv original sau copie cf. cu originalul si traduse in limba romana (scanate), in cazul persoanelor

Juridice straine.

In cazul unei asocieri certificatele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte.

Nota: Din Certificatul de atestare fiscala/Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are

Datorii restante la momentul prezentarii acestora ca urmare a solicitarii transmise de catre autoritatea contractanta in conf. cu

Prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016. Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele

Competente privind indeplinirea obligatiilor de plata. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate

Catre bugetul de stat sau bugetul local si care nu au obtinut inlesniri/reesalonari la plata acestor datorii (cu luarea in considerare a

Scadentei de plata a acestora), vor fi descalificate/respinse.

2.) Cerinta:

Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind

Achizitiile publice.

In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu

Functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Persoanele care detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurilor de atribuire sunt cele

Mentionate in declaratis pe propie raspundere a reprezentantului legal al autoritatii contractante anexata: Dr. Georgeta-Simona

Ivascu- Manager General, Ec.Laura Petronela Pila- Director Economic, Dr.Angelica Hristea- Director Medical, Ing.Mircea Ursu-

Director Tehnic, As.Daniel Ripa-Asistent Sef, Andra Botezatu- Consilier Juridic,, Ec.Laura Albu- Sef Birou Achizitii, Ec.Oana Claudia

Spinei- Birou Achizitii, Ref.Nicoleta Iftime-Birou Achizitii

Ofertanții participanți la procedură trebuie să fie legal înregistrați și obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile

CAEN autorizate din certificatul constatator emis de ONRC.

1.) Mod de dovedire:

Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre

Ofertantii clasati pe primele 3 locuri in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor certificat constatator emis de

Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizata corespunzatoare/relevanta obiectului procedurii si se

Va depune in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata)

In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi

Indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.

Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se

Conform art. 5, alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus „[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la

Legalitatea desfasurarii activitatilor declarate”.

Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ONRC la pct. “Sedii si/sau activitati autorizate”, respectiv identificarea

La acest punct a codului CAEN autorizat.

Ofertantilor clasati pe primele 3 locuri li se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire,

Pentru conformitate documentul emis de ORC in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata).

2.) Cerinta:

Ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica

Corespunzatoare/relevanta in raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la tara in care isi desfasoara

Activitatea).

2.) Mod de dovedire:

Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre

Ofertantii clasati pe primele 3 locuri in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor, copii dupa original (scanate) si

Traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare

Ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantului.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Cifra de afaceri anuala generala

Minimum level(s) of standards possibly required:

Loturile: 1,2 Cifra de afaceri anuala generala

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164,165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorii economii clasati pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/02/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/05/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/02/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

In situatia in care se depun doua sau mai multe oferte cu preturi egale se va solicita reofertarea pretului pentru

Departajarea ofertelor.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii

Fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica) conform art. 60, alin. 4 din HG 395/2016.

3. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: - Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa

In mod exclusiv In SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la

Acestea vor fi publicate in SEAP atat Sectiunea Intrebari cat si la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de

Participare,autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in

Conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

— Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP

(www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.

— Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin

Utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”).

— Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin

Intermediul SEAP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2021