Prekės - 383579-2018

Pateikti glaustą rodinį

01/09/2018    S168

Polska-Zamość: Odczynniki laboratoryjne

2018/S 168-383579

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Adres pocztowy: ul. Aleje Jana Pawła II 10, pok. 215
Miejscowość: Zamość
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: pok. 215
Osoba do kontaktów: Anna Kokoć
E-mail: zampupl@szpital.zam.pl
Tel.: +48 846773281
Faks: +48 846386669

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.zam.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa odczynników i innych niezbędnych produktów wraz z dzierżawą analizatorów do Pracowni Bakteriologii
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, POLSKA.

Kod NUTS PL812 Chełmsko-zamojski

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa odczynników i innych niezbędnych produktów wraz z dzierżawą analizatorów do Pracowni Bakteriologii.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne, 38434000 Analizatory, 33192500 Probówki

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
1)Krótki opis
Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych, odczynniki do barwienia krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do monitorowania i detekcji drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych i aparatu do automatycznego barwienia metodą grama, metodą natryskową
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne, 38434000 Analizatory

3)Wielkość lub zakres
Dzierżawa aparatu do automatycznego barwienia metodą grama, metodą natryskową i aparatu do monitorowania i detekcji drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych, zakup podłoży i barwników - 8 pozycji asortymentowych
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
1)Krótki opis
Podłoża gotowe na płytkach i paski z naniesionym gradientem stężeń antybiotyku do określenia wartości MIC
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
Podłoża gotowe na płytkach - 26 pozycji asortymentowych i paski z naniesionym gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC pojedynczych antybiotyków w ilości 1 800 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3
1)Krótki opis
Podłoża płynne w probówkach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
1. Bulion Todd Hewitta z antybiotykami: gentamycyna i kwas nalidynowy – 5,0 litrów
2. Bulion seleninowy do namnażania Salmonella – 2,0 litry
3. Bulion BHI (mózgowo-sercowy) – 30,0 litrów
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4
1)Krótki opis
Kwas fenyloboronowy, EDT, KOH.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
1. Kwas fenyloboronowy – 12 ml
2. EDTA – 12 ml
3. KOH 10 % - 200 ml
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5
1)Krótki opis
Krążki antybiotykowe, dyspenser do krążków 6 - miejscowy, test do oznaczania kolistyny metodą rozcieńczeń w bulionie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
Krążki antybiotykowe - 58 pozycji asortymentowych, dyspenser do krążków 6 - miejscowy - manualne urządzenie do nanoszenia krążków antybiotykowych na powierzchnię agaru płytki Petriego - 4 szt., test do oznaczania kolistyny metodą rozcieńczeń w bulionie.Bulion Muller Hinton w zestawie (pakowane pojedynczo) - 200 testów.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6
1)Krótki opis
Krążki do różnicowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
1. Krążki do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus (maksymalnie 50 sztuk opakowaniu)
Z czynnikiem V – 100 sztuk.
Z czynnikiem X – 100 sztuk.
Z czynnikiem VX – 100 sztuk.
2. Krążki do różnicowania Moraxella od Neisseria (maksimum 50 sztuk w opakowaniu) -100 sztuk.
3. Krążki do różnicowania Streptococcus pneumoniae (maksimum 50 sztuk w opakowaniu) – 200 sztuk.
4. Krążki do różnicowania Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium (maksimum 50 sztuk w opakowaniu) – 2500 sztuk.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 7
1)Krótki opis
Testy lateksowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
1. Test lateksowy do oznaczenia co najmniej 5 podstawowych patogenów z płynu mózgowo-rdzeniowego – 200 testów
2. Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grupy A, B, C, D, F, G z ekstrakcją kwasową – 1 200 testów
3. Test lateksowy do oznaczenia Streptococcus pneumoniae – 200 testów
4. Test lateksowy do identyfikacji gronkowców z białkiem A – 3 000 testów
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8
1)Krótki opis
Testy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
Testy - 10 pozycji asortymentowych: ASO, CRP, RF, przeciwciała przeciwjądrowe, H Pylori kasetkowy test do kału, Rota, Adenovirus, Syphilis, Waler rose jakościowy, jednostudzienkowy immunoenzymatyczny test kasetkowy, test immunochromatograficzny.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Zadanie 9
1)Krótki opis
Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów na mikropłytce.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów na mikropłytce z rodzaju Candida, Cryptococcus, Aspergillus w oparciu o MIC na czynniki przeciwgrzybicze: amfoterycyna, 5-flucytozyna, awidulofungina, caspofungina, mikafungina, flukonazol, itrakonazol, polakonazol, varikonazol (maksimum 10 sztuk w opakowaniu) – 60 sztuk.
Wszystkie materiały zużywalne potrzebne do wykonania testów.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Zadanie 10
1)Krótki opis
Odczynniki do identyfikacji lekowrażliwości wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji lekowrażliwości.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne, 38434000 Analizatory

3)Wielkość lub zakres
Odczynniki do identyfikacji lekowrażliwości - 8 pozycji asortymentowych wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji lekowrażliwości
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Zadanie 11
1)Krótki opis
Szczepy wzorcowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
Szczepy wzorcowe - 11 pozycji asortymentowych. Muszą posiadać co najmniej roczny termin ważności.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Zadanie 12
1)Krótki opis
Odczynniki manualne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
Odczynniki manualne - 16 pozycji asortymentowych w tym program informatyczny do interpretacji wyników otrzymanych przy użyciu testów manualnych.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Zadanie 13
1)Krótki opis
Fiolki sterylne do przechowywania szczepów wzorcowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
Fiolki sterylne do przechowywania szczepów wzorcowych. Fiolki muszą zawierać 25 kanalików o mikroporowatej strukturze oraz roztwór hipertoniczny gwarantujący długoterminową przeżywalność mikroorganizmów, również tych o wysokich wymaganiach odżywczych (minimum 60 fiolek).

Fiolka musi być przechowywana w zakresie temp. od - 20 oC do - 80 o C - 2 op.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Zadanie 14
1)Krótki opis
Szybki test do wykrywania mechanizmów oporności typu CARBA z kontrolą pozytywną i kontrolą zmętnienia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
Szybki test do wykrywania mechanizmów oporności typu CARBA z kontrolą pozytywną i kontrolą zmętnienia.
Test powinien wykrywać mechanizm oporności zarówno u Enterobacteriacae i Acinetobacter baumanii. - 150 testów
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Zadanie 15
1)Krótki opis
Genetyczne testy diagnostyczne wraz z dzierżawą aparatu genetycznego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne, 38434000 Analizatory

3)Wielkość lub zakres
Genetyczne testy diagnostyczne - 9 pozycji asortymentowych wraz z dzierżawą aparatu genetycznego.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Zadanie 16
1)Krótki opis
Probówki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne, 33192500 Probówki

3)Wielkość lub zakres
1. Wymazówka sterylna do antybiogramów z aplikatorem drewnianym, pakowana pojedynczo – 20 000 szt.
2. Wymazówki z tworzywa sztucznego w probówce transportowej (z podłożem AMIES), wacik wiskozowy, sterylna, klasa IIa, długość ok. 15cm, pakowana pojedynczo – 25 000 szt. Przeżywalność szczepów wzorcowych do 72 godz.
3. Wymazówki z tworzywa sztucznego w probówce transportowej, wacik wiskozowy, sterylne, klasa IIa, długość ok. 15 cm, pakowana indywidualnie – 2 000 szt.
4. Ezy bakteriologiczne kalibrowane o pojemności 0,01 ml, sterylne, pakowane pojedynczo – 500 szt.
5. Ezy bakteriologiczne kalibrowane o pojemności 0,01 ml, kalibrowane – 500 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Zadanie 17
1)Krótki opis
Odczynniki do aparatu VIDAS.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

3)Wielkość lub zakres
Odczynniki do aparatu Vidas:
1. Vidas Lyme IgM 1x60 testów – 750 testów
2. Vidas Lyme IgG 1x60 testów – 750 testów
3. Vidas NT-proBNP 1x60 testów – 360 testów
4. Vidas Prokalcytonina 1x60 testów – 390 testów
5. Vidas QCV 1x60 testów – 1 440 testów
6. Vidas HIV DUO Quick 1 x 60 testów - 120 testów
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia i podpisania umowy.
Część nr: 18 Nazwa: Zadanie 18
1)Krótki opis
Odczynniki do podstawowego analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą podstawowego analizatora immunochemicznego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne, 38434000 Analizatory

3)Wielkość lub zakres
Odczynniki do podstawowego analizatora immunochemicznego - 11 pozycji asortymentowych wraz z dzierżawą podstawowego analizatora immunochemicznego.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji zamówienia - przez okres dwunastu miesięcy licząc od daty zawarcia i podpisania umowy.
Część nr: 19 Nazwa: Zadanie 19
1)Krótki opis
Prokalcytonina wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego dedykowanego do badania prokalcytoniny.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne, 38434000 Analizatory

3)Wielkość lub zakres
Test: BRAHMS Prokalcytonina - 8 000 wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego dedykowanego do badania prokalcytoniny.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji zamówienia - przez okres dwunastu miesięcy licząc od daty zawarcia i podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 17.550,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla poszczególnych zadań, części:
Zadanie 1 – 3 000,00 PLN
Zadanie 2 – 2 000,00 PLN
Zadanie 3 – 80,00 PLN
Zadanie 4 – 10,00 PLN
Zadanie 5 – 300,00 PLN
Zadanie 6 – 80,00 PLN
Zadanie 7 – 250,00 PLN
Zadanie 8 – 900,00 PLN
Zadanie 9 – 50,00 PLN
Zadanie 10 – 3.000,00 PLN
Zadanie 11 – 60,00 PLN
Zadanie 12 – 800,00 PLN
Zadanie 13 – 20,00 PLN
Zadanie 14 – 50,00 PLN
Zadanie 15 – 2 000,00 PLN
Zadanie 16 – 250,00 PLN
Zadanie 17 – 700,00 PLN
Zadanie 18 – 1 500,00 PLN
Zadanie 19 – 2 500,00 PLN
Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku Pekao S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 10.10.2018 r. godz. 11:00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wymagany minimalny termin płatności to: 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca może wydłużyć termin płatności maksymalnie do 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AG.ZP 3320.58.18
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.10.2018 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.10.2018 - 12:00

Miejscowość:

Zamość

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa razem z ofertą Oświadczenie – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na mocy art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczy również wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe;
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
A/ zamawiającym,
B/ osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
C/ członkami komisji przetargowej,
D/ osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń. Dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń. Zamawiający na mocy art. 26 ust. 1 ustawy Pzp będzie wzywał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 1 – 9:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym powyżej w pkt. 5 i 6 (art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. zaświadczenia terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy,
8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r poz. 716),
10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1-9:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, oraz ust. 5 pkt 5 i 6;
2) pkt 2 – 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, można je zastąpić dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zdanie dotyczące terminów stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 5 i 6 ustawy, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1. w przypadkach, o których mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 13 lit. a – c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2/ w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit d,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp
— jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
3. w przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa wyżej.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego swoje zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1/ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 2/ zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców.
Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. Formularz „Oferta Wykonawcy” (sporządzony według załączonego wzoru integralnej części SIWZ).
2. Oferta cenowa sporządzona dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – str. 12, 13.
3. Informacja o parametrach ocenianych – dotyczy zadania 18 i 19.
Zamawiający informuje, że nie złożenie oświadczeń, informacji, o których mowa wyżej w pkt. 1 – 2 spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.
W przypadku braku Informacji o parametrach ocenianych (dot. zadania 18 i 19) Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje analizatory, które nie posiadają parametrów podlegających ocenie. Brak informacji o danym parametrze ocenianym spowoduje przyznanie 0 pkt za ten parametr.
Wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom – dokumenty są składane na wezwane Zamawiającego skierowane do wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.
1. Oświadczenie wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania oferowanych odczynników, innych niezbędnych produktów w tym drobnego sprzętu laboratoryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także iż wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia tych dokumentów na każde żądanie zamawiającego.
4. Charakterystyka techniczna oferowanych analizatorów / aparatów - dot. zadania nr 1, 10, 15, 18 i 19, zawierająca minimum dane na temat parametrów technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Deklaracja zgodności CE, certyfikat jednostki notyfikowanej (jeżeli są wymagane certyfikaty jednostki notyfikowanej) dla oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów /aparatów - dotyczy zadania nr 1, 10, 15, 18 i 19.
6. Informacja na temat ceny netto i brutto oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów/aparatów - dotyczy zadania nr 1, 10, 15, 18 i 19.
7. Informacja o warunkach dzierżawy analizatorów/aparatów - dot. zadania nr 1, 10, 15, 18 i 19. Zamawiający wymaga by płatności za dzierżawę były realizowane w okresach miesięcznych licząc od daty zainstalowania i uruchomienia aparatów.
8. Opis podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych - odnoszący się do parametrów granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia - dotyczy zadania 1.
9. Opis podłoży gotowych na płytkach oraz pasków z naniesionym gradientem stężenia antybiotyku do określenia wartości MIC odnoszący się do warunków i parametrów granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia - zadania 2.
10. Opisy oferowanego przedmiotu zamówienia w zadaniu 5, 12, 16 odnoszący się co najmniej do parametrów określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie złożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt. 1 – 10 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, określonych w pkt. 1 – 10 Zamawiający przed odrzuceniem oferty zastosuje uprzednio art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Inne wymagane dokumenty: Dowód wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia – przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy licząc od daty zawarcia i podpisania umowy dla zadań od 1 do 16. Termin realizacji zamówienia dla zadania 17, 18, 19 – przez okres 12 (dwunastu) miesięcy licząc od daty zawarcia i podpisania umowy. Dostarczenie wydzierżawionych analizatorów/aparatów w terminie 14 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.8.2018