Supplies - 38376-2017

Display compact view

01/02/2017    S22    Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Omezené řízení 

Česká republika-Praha: Automatické zbraně

2017/S 022-038376

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2009/81/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Česká republika – Ministerstvo obrany
Národní identifikační číslo: 60162694
Poštovní adresa: Tychonova 1
Obec: Praha 6
PSČ: 160 00
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, Praha 6
K rukám: Jaroslava Jirásková
E-mail: jaroslava.jiraskova@army.cz
Tel.: +420 973215142
Fax: +420 973214307

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: http://www.army.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Obrana
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Zbraňový systém GLOCK 17.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Vojenské zařízení 5512 Štěpánov.

Kód NUTS CZ071

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 633 ks zbraňového systému GLOCK 17, generace GEN 3, ráže 9 x 19 mm Luger včetně příslušenství, další požadované příslušenství a dodávka 31 ks výcvikových modelů pistole GLOCK.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

35321300

II.1.7)Informace o subdodávkách
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 30.10.2019

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky, kterým podléhá plnění zakázky, především pokud jde o zabezpečení dodávek a důvěrnost informací:
III.1.5)Informace o bezpečnostní prověrce:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady

Kritéria týkající se profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení) včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona způsobem uvedeným v § 75 odst. 1 zákona.
Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona ve vztahu k České republice prokáže dodavatel, který předloží:
a) podle § 77 dost. 1 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
b) podle § 77 odst. 2 zákona doklad o oprávnění k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem
Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
III.2.3)Technická a/nebo profesní způsobilost
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Omezené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
1302/2015-1350
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
10.3.2017 - 10:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26.1.2017