Υπηρεσίες - 383853-2018

04/09/2018    S169

Σουηδία-Στοκχόλμη: Υπηρεσίες πληροφόρησης για τον «Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο» στη Στοκχόλμη και διαχείριση λογαριασμών κοινωνικών μέσων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σουηδία, PO/2018-04/STO

2018/S 169-383853

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Representation in Sweden
Ταχ. διεύθυνση: Regeringsgatan 65, Box 7323
Πόλη: Stockholm
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
Ταχ. κωδικός: 10390
Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Head of Administration
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-rep-sto-upphandling@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3360
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες πληροφόρησης για τον «Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο» στη Στοκχόλμη και διαχείριση λογαριασμών κοινωνικών μέσων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σουηδία, PO/2018-04/STO

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79500000 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Υπηρεσίες καταρτισμένου και έμπειρου παρόχου υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών αντικειμενικής πληροφόρησης και υποστήριξης στον «Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο» καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης λογαριασμών κοινωνικών μέσων.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 560 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79620000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στοκχόλμη

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Βλέπε σημείο II.1.4)

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι υποψήφιοι καλούνται να ελέγχουν τακτικά το URL: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3360 καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν νέες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 054-118671
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-04/STO
Τίτλος:

Υπηρεσίες πληροφόρησης για τον «Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο» στη Στοκχόλμη και διαχείριση λογαριασμών κοινωνικών μέσων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σουηδία, PO/2018-04/STO

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
23/08/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Manpower AB
Ταχ. διεύθυνση: Klarabergsgatan 29, Box 1125
Πόλη: Stockholm
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
Ταχ. κωδικός: 11181
Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 560 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 560 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Brussels
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/08/2018