Építési beruházás - 383867-2018

04/09/2018    S169

Magyarország-Érd: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2018/S 169-383867

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
E-mail: konkoly.zita@erd.hu
Telefon: +36 522328
Fax: +36 522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.erd.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.erd.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000388782018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000388782018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Batthyány Sportiskola rekonstrukciója

Hivatkozási szám: EKR000388782018
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A felhívás II.1.1) és II.2.1) pontjaiban rövidítés van karakterkorlátozás miatt. A közbeszerzési eljárás tárgya: Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének tervezési kivitelezési munkái

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45112700 Tereprendezési munkák
45310000 Villamos szerelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71421000 Kertépítési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2030 Érd, Fácánköz u. 1–5. hrsz.: 18223/9

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének tervezési és kivitelezési munkái

Főbb számszerűsíthető adatok:

A tárgyi telken (18223/9 hrsz) a jelenleg működő sporttagozatos általános iskola, annak folyamatos működése mellett több ütemben megvalósuló építéssel és bontással egy 16 tantermes általános iskola és egy 8 tantermes sporttagozatos középiskola oktatási együttesévé bővül. Ezzel egyidejűleg a telken helyi birkózó egyesület versenyre is alkalmas, az iskolai testnevelési órákat is kiszolgáló edzőtermei is megvalósulnak.

0. ütemben készül az új birkózócsarnok (1231 m²) és a sportcsarnok felújítása.

Első ütemben a Fácán köz 5.sz alatti telken álló két barakképület és a Fácán köz 1–5.sz alatti telken álló óvoda épület kerül elbontásra.

Helyükre épül a kétszintes általános iskolai szárny (2878 m²), ahol a komplexum főbejárata, az aula is helyet kap, valamint a kápolna.

Pinceszinten található az ebédlő és konyha.

A komplexumot 2 db személylift szolgálja ki, amely az épülő általános iskolában foglal helyet.

A második ütemben a jelenlegi iskolaépület két pavilonjának és a pavilonokat összekötő nyaktagok kerülnek elbontásra.

A bontások csak az új iskolai szárny használatbavétele után kezdhetőek meg.

A második ütemben készül a gimnáziumi szárny (1241 m²).

A harmadik ütemben kerülnek elbontásra a kézilabda, távolugró pálya, a két kosárlabda pálya, valamint a kazánház (2 használaton kívüli olajtartállyal együtt).

Ekkor készül az új összekötő szárny és a sportpályák is.

FONTOS: az ütemezést a Megrendelővel, jelenleg működő Iskolával, tervezővel és a műszaki ellenőrrel egyeztetni kell a kivitelezés megkezdése előtt és alatt is.

Építéssel és bővítéssel érintett terület: nettó 7765 m². (ajánlatkérő 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 88. pontja szerinti nettó alapterületet érti)

A beépítendő telek területe: 20 936 m².

Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz, szükségesek.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás fedezetét a Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1408/2016. (VI.28.) Kormány határozat terhére biztosítja.

A támogatási intenzitás a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a, továbbá, hogy a projekt szállítói finanszírozással nem érintett.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A M/2 a) alk.-ot ig. szaki M/2. a) alk.-on felüli MV-É építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. A M/2 b) alk.-ot ig. szaki M/2. b) alk.-on felüli MV-ÉG építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 4. A M/2 c) alk.-ot ig. szaki M/2. c) alk.-on felüli MV-ÉV építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 5. A M/2 d) alk.-ot ig. szaki M/2. d) alk.-on felüli M/2.d) alk-gal megegyező tárgyú többletszakmai tapasztalat - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár (tartalékkeret nélkül)): fordított arányosítás, 2.-5. részszempont: egyenesarányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll vagy az eljárás során következik be.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: 1.körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján,2.körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén az egyes közös ajánlattevők tekintetében külön-külön kell benyújtania.Az egyes közös ajánlattevők nevében az EKR rendelet(424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) 13.§(2)bek szerinti meghatalmazott jár el.

Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást, figyelemmel a Kr. 3.§(2) bek. és az EKR rendelet13. § (2) bek.-re.

Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása (Kbt. 69.§ (4)-(7) bek.) a Kr. 8.§,10. § [kivéve a Kr. 8. § ib) és 10.§ gb)],12§, 14-16.§. szerint történik, alvállalkozók esetében a Kr. 15. § irányadó.

A Kr.15.§(2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével.Az EEKD-ban az ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyek kapacitására nem támaszkodik.

A Kr.1. §(7) bekezdés irányadó.Változásbejegyzés vonatkozásában irányadó a Kr.13.§.

SZ/1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZ/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Sz/1-Sz/2 igazolás: Az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek való megfelelést (Kr.1.§(1)). Ajánlatkérő az előzetes igazolási mód tekintetében az EEKD-ban elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” pont (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését. Kbt.69.§(4)-(7)szerinti ig: Amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- az érintett nyilvántartásban vagy névjegyzékben szereplés tényét vagy a vonatkozó jogosítvánnyal, engedéllyel vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés tényét igazoló dokumentumot kell benyújtani.Magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében az elektronikus út feltüntetése nélkül is a Kr.-ben megjelölt nyilvántartásokat ellenőrzi ajánlatkérő

A Sz/1-Sz/2 alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

Alkalmazandók a Kr. 26. § (2) bek, és a Kr. 1.§ (1)-(5) bek. szerinti előírások.

Az alkalmassági követelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65.§(6)-(7),(9) és (11) bekezdései/Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3) pontban/

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal hogy az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően.

Az ajánlatkérő nem kér igazolásokat ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi tartalommal:

— valamennyi általa vezetett pénzforgalmi számla száma,

— mióta vezeti a pénzforgalmi számláját/számláit,

— pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak).

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(8) bekezdéseiben, továbbá az EKR rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, azonban az igazolásokat ajánlattevő nyújtja be az EKR-en keresztül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.

A sorbaállítás vonatkozásában a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25.pontja és 60. §-a irányadó.

A P/1. alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 21-22. § foglaltaknak megfelelően.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, azonban az igazolásokat ajánlattevő nyújtja be az EKR-en keresztül.

M/1. AT a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgy szerinti, legjelentősebb feladataira vonatkozó igazolását a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdése szerinti módon.

Az igazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél megnevezését, a kivitelezés tárgyát, mennyiségét – az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal –,, a teljesítés helyét és idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év, hónap és nap – megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

M/2. AT a 321/2015. (XI. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,

— a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,

— végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményben előírttal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,

— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

A bemutatott szakember jogosultságát AK ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is, ezért önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) építési szerződéssel, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú átadásáig végzett, műszakiátadás-átvétellel lezárt, külső és belső

— felújítás és/vagy

— megerősítés és/vagy

— bővítés és/vagy

— új építés kivitelezésére vonatkozó.

A szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával ahol az épület/épületegyüttes vonatkozásában a munkákkal érintett nettó épület-alapterület elérte az 5000 m2-t;

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett kivitelezéseit veszi figyelembe. Az M1. alkalmassági feltételnek össszességében 2 db referenciával lehet megfelelni.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

a) legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember; aki MV-É építésirányítói pozícióban (felelős műszaki vezető és/vagy építésvezető vagy azzal egyenértékű) szerzett 12 hónap szakmai gyakorlattal;

b) legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki MV-ÉG építésirányítói pozícióban (felelős műszaki vezető és/vagy építésvezető vagy azzal egyenértékű) szerzett 12 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;

c) legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki MV-ÉV építésirányítói pozícióban (felelős műszaki vezető és/vagy építésvezető vagy azzal egyenértékű) szerzett 12 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;

d) legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti É jelű tervezői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbéralap:tartalékkeret nélküli nettó ellenszolg, késedelmi kötbér (1 %/nap, maximum 20 nap), meghiúsulási kötbér (25 %), jótállás a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai szerint, 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet által nem szabályozott körben 36 hónap,

Ajánlatkérő előleget biztosít: tartalékkeret nélküli nettó ellenszolg 30 %. Tartalékkeretet nettó ellenszolg 5 %-a. Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Részszámlázás biztosított a szerződéstervezetben rögzítettek szerint:7 számla (25 %, 13 % és 10 %) + a tartalékkeret lehívásáról külön számla.

Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3) (5)- (8) bekezdései, a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B.§-a, Ptk. 6:130.§ (1) és(2) bekezdés.

Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/10/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/10/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. - 17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerint nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét az EKR-en keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.

3. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).

4. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P/1..; M/1-M/2.)

5. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bekezdés

6. Irányadó jog: a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei.

7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.

8. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. [Kbt. 35. § (9) bekezdés]

9. A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.

10. Hiánypótlás: Kbt. 71.§ alapján. Új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetén Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

11. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó.

12. Faksz: Bálint Gyöngyi, lajstromszáma: 00700.

13. A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzésieljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annakérkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). A változásbejegyzés vonatkozásában nyilatkozni szükséges az EKR rendszerben szereplő űrlapban. A nyilatkozatot az EKR rendszerben, az eljárásfelületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzésidokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját,amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.Nemleges nyilatkozat is benyújtandó.

14. A III.1.1) pont kiegészítése (kizáró okok): A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ha az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a szabályozott piacon nem jegyeznek és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pm.tv.) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pm.tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtásakor, továbbá nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet a szabályozott piacon jegyeznek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

Karakterkorlát miatt a VI.1.3) pont folytatása:

1. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

2. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

3. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése és a Kbt. 3. § 37. pontja alapján Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot, mely jelen eljárás esetében a 2-4. értékelési részszempontok tekintetében a megajánlott szakemberek neveinek felsorolása, továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajza.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.

5. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 500 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/káresemény mértékű építési-, szerelési CAR rendszerű felelősségbiztosítást kötni, avagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.

6. Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 10 000 000 HUF/káresemény és legalább 20 000 000 HUF/év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti tervezési munkákra. melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.

7. Részajánlattétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy az elvégzendő kivitelezési munkák részfeladatai szakmailag egymással összefüggnek, továbbá az elvégzendő feladatok jellege nem engedik meg, hogy egyidejűleg több vállalkozó által történjen a feladat ellátása. A közbeszerzés egy részére történőajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, az ellátandó feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak, a megvalósítani kívánt beruházás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Bár a beszerzés több önálló épület megépítésére vonatkozik, de ez funkcionálisan és műszakilag egy egységet alkotnak, az összeköttetések, kapcsolódó gépészeti megoldások szakmailag nem teszik lehetővé a részekre bontást. Ezen felül az azonos helyrajzi szám, ebből köszönhetően a logisztikai utak, valamint a felvonulás területek átfedése nem teszi lehetővé több fővállalkozó egyidejű teljesítését, mert az a teljesítés minőségét és időben történő befejezését veszélyeztetné A tervezés és a kivitelezés együttes kiírását az indokolja, hogy a közművek tervezését a kiviteli tervezés szakaszában kell kezelni. A szakhatóságok előre, vagyis a kivitelezés megkezdése előtt nem tudnak végleges elvárásokat meghatározni részükről, ezért nem célszerű a közműtervezést a kivitelezéstől elválasztani.

8. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés] helyszínbejárást tart 17.9.2018; 11:00, teljesítés helyszíne.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2018