Diensten - 383904-2020

14/08/2020    S157

België-Gent: Reiniging van gebouwen

2020/S 157-383904

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 134-329748)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: WoninGent cvba-so
Nationaal identificatienummer: 0400.032.156_525075
Postadres: Lange Steenstraat 54
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: overheidsopdrachten@woningent.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.woningent.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381254

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020-023: Raamovereenkomst voor het schoonmaken en onderhouden van gemeenschappelijke delen in diverse woningcomplexen te Gent

Referentienummer: WoninGent cvba-so-2020-023 RC Schoonmaak-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

2020-023: de onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor het schoonmaken en onderhouden van gemeenschappelijke delen van een deel van het patrimonium van WoninGent inclusief het documenteren van poetsrondes. Onder gemeenschappelijke delen wordt o.a. verstaan inkomhallen, traphallen, liften, deuren, bergingen, garages, [...] en dit zowel periodiek als ‘op afroep’.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/08/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-329748

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijzigingen en bijkomende inlichtingen n.a.v. infovergadering d.d. 10.8.2020.