Services - 383925-2019

13/08/2019    S155    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне 

България-Козлодуй: Услуги по третиране на радиоактивни отпадъци

2019/S 155-383925

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
106513772
гр. Козлодуй, площадка АЕЦ „Козлодуй“
Козлодуй
3321
България
Лице за контакт: Анелия Момчилова
Телефон: +359 973-72584
Електронна поща: ANMomchilova@npp.bg
Факс: +359 973-76007
код NUTS: BG313

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=4042

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране

II.1.2)Основен CPV код
90521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране. Предметът на поръчката обхваща следните етапи:

Етап 1: Разработване на план за пробоотбиране;

Етап 1-а: Проучване;

Етап 1-b: Изготвяне на програма за пробоотбиране;

Етап 2: Извършване на пробоотбиране и предварителен анализ;

Етап 3: Извършване на радиохимични анализи;

Етап 4: Оценка на приложимостта на методите „скалиращ фактор“ и „радионуклиден вектор“;

Етап 5: Определяне на скалиращи фактори и радионуклидни вектори и изготвяне на методика за тяхната проверка във времето.

Подробно описание на дейностите, които трябва да бъдат извършени, е представено в техническо задание № 18.РЗ.ТЗ.364.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 480 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Територията на гр. Козлодуй и Община Враца

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране. Предметът на поръчката обхваща следните етапи:

Етап 1: Разработване на план за пробоотбиране;

Етап 1-а: Проучване;

Етап 1-b: Изготвяне на програма за пробоотбиране;

Етап 2: Извършване на пробоотбиране и предварителен анализ;

Етап 3: Извършване на радиохимични анализи;

Етап 4: Оценка на приложимостта на методите „скалиращ фактор“ и „радионуклиден вектор“;

Етап 5: Определяне на скалиращи фактори и радионуклидни вектори и изготвяне на методика за тяхната проверка във времето.

Подробно описание на дейностите, които трябва да бъдат извършени, е представено в техническо задание № 18.РЗ.ТЗ.364.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Наличие на персонал с определен професионален опит за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Наличие на персонал със специфична професионална компетентност за изпълнение на поръчката / Тежест: 40
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 240-549144
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 896000023
Наименование:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Диал“ ООД
000713270
ул. „Мини Бухово“ № 111
Бухово
1830
България
Телефон: +359 29942240
Електронна поща: office@dial-ltd.com
Факс: +359 29942240
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 492 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 480 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Окръжен съд — Враца
ул. „Христо Ботев“ № 23
Враца
3000
България
Телефон: +359 92682100
Електронна поща: os.vraca@abv.bg
Факс: +359 92626097

Интернет адрес: www.vratza.court-bg.org

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно приложимите разпоредби на законодателството на Република България.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
гр. Козлодуй
Козлодуй
3321
България
Телефон: +359 973-73230
Електронна поща: SBreshkova@npp.bg
Факс: +359 973-76007

Интернет адрес: www.kznpp.org

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/08/2019