We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Services - 383925-2019

13/08/2019    S155    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне 

България-Козлодуй: Услуги по третиране на радиоактивни отпадъци

2019/S 155-383925

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 106513772
Пощенски адрес: гр. Козлодуй, площадка АЕЦ „Козлодуй“
Град: Козлодуй
код NUTS: BG313
Пощенски код: 3321
Държава: България
Лице за контакт: Анелия Момчилова
Електронна поща: ANMomchilova@npp.bg
Телефон: +359 973-72584
Факс: +359 973-76007

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=4042

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране

II.1.2)Основен CPV код
90521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране. Предметът на поръчката обхваща следните етапи:

Етап 1: Разработване на план за пробоотбиране;

Етап 1-а: Проучване;

Етап 1-b: Изготвяне на програма за пробоотбиране;

Етап 2: Извършване на пробоотбиране и предварителен анализ;

Етап 3: Извършване на радиохимични анализи;

Етап 4: Оценка на приложимостта на методите „скалиращ фактор“ и „радионуклиден вектор“;

Етап 5: Определяне на скалиращи фактори и радионуклидни вектори и изготвяне на методика за тяхната проверка във времето.

Подробно описание на дейностите, които трябва да бъдат извършени, е представено в техническо задание № 18.РЗ.ТЗ.364.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 480 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Територията на гр. Козлодуй и Община Враца

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране. Предметът на поръчката обхваща следните етапи:

Етап 1: Разработване на план за пробоотбиране;

Етап 1-а: Проучване;

Етап 1-b: Изготвяне на програма за пробоотбиране;

Етап 2: Извършване на пробоотбиране и предварителен анализ;

Етап 3: Извършване на радиохимични анализи;

Етап 4: Оценка на приложимостта на методите „скалиращ фактор“ и „радионуклиден вектор“;

Етап 5: Определяне на скалиращи фактори и радионуклидни вектори и изготвяне на методика за тяхната проверка във времето.

Подробно описание на дейностите, които трябва да бъдат извършени, е представено в техническо задание № 18.РЗ.ТЗ.364.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Наличие на персонал с определен професионален опит за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Наличие на персонал със специфична професионална компетентност за изпълнение на поръчката / Тежест: 40
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 240-549144
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 896000023
Наименование:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Диал“ ООД
Национален регистрационен номер: 000713270
Пощенски адрес: ул. „Мини Бухово“ № 111
Град: Бухово
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1830
Държава: България
Електронна поща: office@dial-ltd.com
Телефон: +359 29942240
Факс: +359 29942240
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 492 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 480 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Окръжен съд — Враца
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 23
Град: Враца
Пощенски код: 3000
Държава: България
Електронна поща: os.vraca@abv.bg
Телефон: +359 92682100
Факс: +359 92626097

Интернет адрес: www.vratza.court-bg.org

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно приложимите разпоредби на законодателството на Република България.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Пощенски адрес: гр. Козлодуй
Град: Козлодуй
Пощенски код: 3321
Държава: България
Електронна поща: SBreshkova@npp.bg
Телефон: +359 973-73230
Факс: +359 973-76007

Интернет адрес: www.kznpp.org

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/08/2019