Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 384021-2021

Submission deadline has been amended by:  628454-2021
28/07/2021    S144

Croatia-Zagreb: Sewage treatment works

2021/S 144-384021

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
National registration number: 54189804734
Postal address: Koledovčina ulica 1
Town: Zagreb
NUTS code: HR0 Hrvatska
Postal code: 10000
Country: Croatia
Contact person: Antonija Šešerinac
E-mail: antonija.seserinac@viozz.hr
Telephone: +385 13492100
Fax: +385 13492104
Internet address(es):
Main address: www.viozz.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0027656
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izgradnja UPOV-a III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12 200 ES i uređaja za solarno sušenje mulja

Reference number: E-8-MV-RA-21
II.1.2)Main CPV code
45232421 Sewage treatment works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmet nabave je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12 200 ES i uređaja za solarno sušenje mulja u okviru Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 35 386 000.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232421 Sewage treatment works
45252100 Sewage-treatment plant construction work
45252130 Sewage plant equipment
71320000 Engineering design services
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR065 Zagrebačka županija
Main site or place of performance:

Mjesto izvršenja radova je lokacija UPOV Vrbovec sa svim pristupnim cestama.

II.2.4)Description of the procurement:

Radovi na izgradnji UPOV-a Vrbovec se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena i/ili dopuna postojećeg idejnog projekta, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) ishođenja odobrenja i dozvola, (3) izgradnja UPOV VRBOVEC, (4) puštanje UPOV VRBOVEC u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja sukladno poglavlju 4.11 Knjige 3 i članku 5.5 Općih uvjeta ugovora, (6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku i (7) otklanjanja nedostataka tijekom jamstvenog roka (Razdoblja odgovornosti za nedostatke).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jamčeni operativni troškovi UPOV Vrbovec / Weighting: 20,00 bodova (20 %)
Quality criterion - Name: Stručno iskustvo ključnih stručnjaka / Weighting: 30,00 bodova (30 %)
Price - Weighting: 50,00 bodova (50 %)
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 35 386 000.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., referentni broj Poziva KK.06.4.2.32.0001

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, Upis u strukovni registar/Upis u obrtni registar).

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedenu u ESPD obrascu, osim ako već posjeduje te dokumente.

Kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente na zahtjev naručitelja u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točke 4.1.1. ove Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te pozvati ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomski najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje. Naručitelj može sukladno čl. 263. st. 2. ZJN 2016 pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno pododjeljcima 2. i 4. Odjeljka C „Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta“ ZJN 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude - u obliku bankarske garancije na iznos od 1 000 000,00 HRK ili u stranoj valuti u kunskoj protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave] ili novčani polog u traženom iznosu na HR7223400091110307784, PBZ d.d., SWIFT (BIC): PBZGHR2X. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti evidencijski broj nabave,

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora,

3. Jamstvo za povrat avansa,

4. Jamstvo za zadržane iznose,

5. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,

Detaljne odredbe o vrstama, sredstvima i uvjetima jamstva su navedeni u točki 7.15. Knjige 1. DON-а.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključivo i radove koji su predmet ovog nadmetanja, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata, kako je određeno obrascem EOJN RH, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je voditelj zajednice i ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje ugovora. Ukoliko zajednica gospodarskih subjekata bude odabrana kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj s kojim Naručitelj namjerava sklopiti ugovor, obvezna je, u roku od osam (8) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru, Naručitelju dostaviti sporazum o osnivanju zajednice gospodarskih subjekata ili drugi pravni akt za izvršenje ugovora.

Detaljne odredbe o zajednici gospodarskih subjekata navedene su u točki 7.11. Knjige 1. DON.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Uvjeti izvršenja ugovora su određeni u točki 7.23, Knjige 1 DON-a.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/09/2021
Local time: 10:00
Place:

Zagreb, Koledovčina ulica 1, IV. kat,

Information about authorised persons and opening procedure:

Provodi se postupak javnog otvaranja ponuda. Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji/obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati članovima stručnog povjerenstva naručitelja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Internet address: www.dkom.hr
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2021