В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 384023-2015

Компактен изглед

31/10/2015    S212

Люксембург-Люксембург: Второ проучване на училища: ИКТ в образованието – SMART 2014/0020

2015/S 212-384023

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, дирекция G: Медии и данни, G.4: Приобщаване, умения и младеж
Пощенски адрес: сграда Jean Monnet
Град: Люксембург
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Централен финансов отдел
На вниманието на: г-жа Patricia Manson
Адрес за електронна поща: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-33261

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=792

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Друго: Съобщителни мрежи, съдържание и технологии.
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Второ проучване на училища: ИКТ в образованието – SMART 2014/0020.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Помещения на изпълнителя.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Основните цели на проучването са да оцени напредъка по отношение на ползването и оценяването на въздействието на използването на ИКТ в училищата с цел обучение/учене. С тази цел трябва да бъде/ат проектирано/и подходящо/и проучване/ния и извършено/и в 28-те държави-членки на ЕС + Исландия, Норвегия и Турция, а резултатите да бъдат разгледани и обсъдени в доклад за проучването, съдържащ също обширен набор от графики и таблици с данни. То ще включва информация относно положението във всяка държава, която ще бъде подготвена под формата на набор от отделни профили на държавите. В допълнение трябва да бъдат извършени оценявания, за да се определи колко ще струва да се оборудват и свържат всички класни стаи от началните и средни училища в ЕС.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Максимална стойност: 1 000 000 EUR.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 16 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Направете справка с тръжните спецификации и модела на поръчка за услуги.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Направете справка с тръжните спецификации и модела на поръчка за услуги.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Вж. тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
SMART 2014/0020.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 2-001300 от 3.1.2015

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
17.12.2015 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.1.2016 - 14:00

Място:

Европейска комисия, 10, rue Robert Stumper, зала EUFO 00/180, 2557 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: По един упълномощен представител на всеки оферент може да присъства на отварянето на офертите. Оферентите, които желаят да присъстват на заседанието по отваряне, трябва да информират г-жа Diana Mihaylova по електронна поща до cnect-r2-eoi@ec.europa.eu или с писмо, и да укажат името на лицето, което ще присъства на отварянето, най-малко 48 часа предварително.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Хоризонт 2020 – работна програма 2014–2015.
LEIT – информационни и комуникационни технологии.
VI.3)Допълнителна информация
Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.1. Интернет страницата се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1.

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби.

В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Европейска комисия, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, отдел R2 – „Финанси“, на вниманието на: Marie-Christine Laffineur
Пощенски адрес: офис: BU25 04/024
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Адрес за електронна поща: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Интернет адрес: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22.10.2015