Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 384023-2015

Afișează vizualizare compactă

31/10/2015    S212

Luxemburg-Luxemburg: Al doilea studiu privind școlile: TIC în educație – SMART 2014/0020

2015/S 212-384023

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie, Direcția G: Mass-media și date, G.4: Incluziune, competențe și tineret
Adresă: clădirea Jean Monnet
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Unitatea financiară centrală
În atenția: doamnei Patricia Manson
E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-33261

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=792

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Altele: rețele de comunicare, conținut și tehnologie.
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Al doilea studiu privind școlile: TIC în educație – SMART 2014/0020.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 10: Servicii de studiere a pieței și sondaje de opinie
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sediul contractantului.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Studiul are ca obiectiv principal măsurarea progreselor înregistrate în ceea ce privește utilizarea și evaluarea impactului utilizării TIC în școli în scopul predării/învățării. În acest scop, (un) studiu (studii) adecvat(e) va (vor) fi conceput(e) și realizat(e) în cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Norvegia și Turcia, iar rezultatele vor fi evaluate și discutate într-un raport de studiu care va conține, de asemenea, un set amplu de diagrame și de tabele de date. Informații privind situația din fiecare țară vor fi incluse și pregătite sub forma unui set de profiluri individuale de țară. În plus, trebuie realizate estimări suplimentare pentru a determina nivelul costului echipării și al conectării tuturor sălilor de clasă din învățământul primar și secundar din UE.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79310000 Servicii de studii de piaţă

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoare maximă: 1 000 000 EUR.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 16 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea caietul de sarcini al licitației și modelul de contract de servicii.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea caietul de sarcini al licitației și modelul de contract de servicii.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
III.1.4)Alte condiții speciale
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
SMART 2014/0020.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2015/S 2-001300 din 3.1.2015

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2015 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12.1.2016 - 14:00

Locul:

Comisia Europeană, 10, rue Robert Stumper, sala EUFO 00/180, 2557 Luxemburg, LUXEMBURG.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: la deschiderea ofertelor poate participa 1 reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant. Ofertanții care doresc să participe la ședința de deschidere trebuie să o informeze pe doamna Diana Mihaylova prin e-mail la adresa cnect-r2-eoi@ec.europa.eu și să specifice numele persoanei care va participa la deschidere, cu cel puțin 48 de ore în prealabil.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Orizont 2020 – programul de lucru pentru perioada 2014-2015.
LEIT – tehnologiile informației și comunicațiilor.
VI.3)Informații suplimentare
Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.1. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertantului să verifice eventualele actualizări și modificări efectuate pe perioada licitației.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1.

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate depune o plângere la organismul menționat la punctul VI.4.1.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Comisia Europeană, DG Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie, Unitatea R2 – Finanțe, în atenția: Marie-Christine Laffineur
Adresă: biroul: BU25 04/024
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Adresă Internet: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22.10.2015