Usluge - 384120-2019

14/08/2019    S156

Luksemburg-Luxembourg: Chafea/2019/Health/08 u vezi s pružanjem studije (i) koja istražuje izvodljivost i utvrđuje mogućnosti za fizičko skladištenje cjepiva i (ii) koja razvija koncept mehanizma za razmjenu zaliha cjepiva iz jedne države članice EU-a u drugu u slučaju izbijanja epidemije

2019/S 156-384120

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea), Health Unit
Poštanska adresa: European Commission, Chafea
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Poštanski broj: L-2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Georgios Margetidis
E-pošta: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-37228
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/chafea/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5155
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Chafea/2019/Health/08 u vezi s pružanjem studije (i) koja istražuje izvodljivost i utvrđuje mogućnosti za fizičko skladištenje cjepiva i (ii) koja razvija koncept mehanizma za razmjenu zaliha cjepiva iz jedne države članice EU-a u drugu u slučaju izbijanja epidemije

Referentni broj: Chafea/2019/Health/08
II.1.2)Glavna CPV oznaka
85100000 Usluge u području zdravstva
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog ugovora nabava studije:

(i) koja istražuje izvodljivost i utvrđuje mogućnosti za fizičko skladištenje cjepiva, i

(ii) koja razvija koncept mehanizma za razmjenu zaliha cjepiva iz jedne države članice EU-a u drugu u slučaju izbijanja epidemije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Vidjeti upute za nadmetanje.

II.2.4)Opis nabave:

Ugovor za pružanje usluga za pružanje studije:

(i) koja istražuje izvodljivost i utvrđuje mogućnosti za fizičko skladištenje cjepiva, i

(ii) koja razvija koncept mehanizma za razmjenu zaliha cjepiva iz jedne države članice EU-a u drugu u slučaju izbijanja epidemije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Uredba (EU) br. 282/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.3.2014. o uspostavi trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja (2014.–2020.)

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/09/2019
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/10/2019
Lokalno vrijeme: 09:30
Mjesto:

12, rue Guillaume Kroll (Drosbach Building), wing E, room E2/16, L-1882 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu: CHAFEA-HP-TENDER@ec.europa.eu

U suprotnom javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup svojim prostorijama.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: secretariat.tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: secretariat.tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: secretariat.tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/08/2019