Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 384124-2021

28/07/2021    S144

Bulgaria-Troyan: Petroleum and distillates

2021/S 144-384124

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „V i K — Steneto“ EOOD
National registration number: 820146942
Postal address: ul. „Hr. Botev“ No. 213
Town: gr. Troyan
NUTS code: BG315 Ловеч / Lovech
Postal code: 5600
Country: Bulgaria
Contact person: Tonimir Stoychev Gechev
E-mail: info@viktroyan.com
Telephone: +359 67064297
Fax: +359 67060245
Internet address(es):
Main address: www.viktroyan.com
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18488
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на горива за МПС за нуждите на автомобилния парк на „ВиК Стенето“ ЕООД, Троян

II.1.2)Main CPV code
09130000 Petroleum and distillates
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Обект на поръчката е доставката на горива за МПС за нуждите на автомобилния парк на „ВиК Стенето“ ЕООД, Троян.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 155 380.80 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG315 Ловеч / Lovech
Main site or place of performance:

Търговски обекти (бензиностанции) на крайния продавач

II.2.4)Description of the procurement:

Обект на поръчката е доставката на горива за МПС за нуждите на автомобилния парк на „ВиК Стенето“ ЕООД, Троян.

Доставка на горива за МПС: дизелово моторно гориво (евродизел) 75 360 л (+/-20 %), безоловен бензин А-95Н 12 000 л (+/-20 %).

Количествата са прогнозни за период от 3 години.

Крайният купувач ще ги усвоява според нуждите си, а крайният продавач приема, че няма да има претенции, в случай че обемът на сделката не бъде изпълнен изцяло.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Procurement of supplies quoted and purchased on a commodity market
Explanation:

С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения, както и постигане на оптимално благоприятни цени за определеното количество на договаряните стоки и възможно най-кратки срокове за сключване на договор за доставка. Съгласно чл. 138, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие в случаите, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет, по предложение на министъра на финансите. Към момента стоките, предмет на настоящата поръчка — безоловен бензи А95Н и дизелово гориво, са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, което дава право на възложителя да открие процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП за сключване на борсов договор за доставка на необходимите продукти. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. В тази връзка възложителят има сключен договор за борсово представителство за възлагане на поръчки по реда на чл. 138, ал. 1 на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП за осъществяване на сделки за покупко-продажба на стоки на „Софийска стокова борса“ АД, което облекчава и ускорява провеждането на процедурата.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 4692
Title:

Доставка на горива за МПС за нуждите на автомобилния парк на „ВиК Стенето“ ЕООД, Троян

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Йоана-89“ ООД
National registration number: 110554586
Postal address: ул. „Димитър Икономов“ № 51
Town: Троян
NUTS code: BG315 Ловеч / Lovech
Postal code: 5600
Country: Bulgaria
Telephone: +359 67055297
Fax: +359 67063283
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 178 214.40 BGN
Total value of the contract/lot: 155 380.80 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Възложителят ще изпрати обявление за изпълнен договор съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Чл. 196—199 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2021