Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 384130-2021

28/07/2021    S144

Bulgaria-Sofia: Fuel oils

2021/S 144-384130

Qualification system – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „KonturGlobal Maritsa iztok 3“ AD
National registration number: 130020522
Postal address: bul. „Sitnyakovo“ No. 48, et. 9
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Postal code: 1505
Country: Bulgaria
Contact person: Vanya Gicheva Gicheva
E-mail: vanya.gicheva@contourglobal.com
Telephone: +359 42663667
Internet address(es):
Main address: www.contourglobal.com
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/14843
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/151222
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на котелно гориво

Reference number: 68-141-21
II.1.2)Main CPV code
09135000 Fuel oils
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Main site or place of performance:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“, с. Медникарово, 6294

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на квалификационната система включва доставка на котелно гориво за нуждите на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ съгласно техническа спецификация за доставка.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.8)Duration of the qualification system
Start: 31/07/2021
End: 31/07/2024
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.9)Qualification for the system
Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Кандидатът да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на заявлението, доставки на котелно гориво с минимален обем от 6 000 тона, идентичен или сходен* с предмета на квалификационната система.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Списък на доставките, които са идентични или сходни* с предмета на квалификационната система, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, количество, срок за изпълнение, получателите и потвърждение за добро изпълнение на доставките.

Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Доставките се изпълняват с автоцистерни до електроцентрала ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“, с. Медникарово 6294, обл. Стара Загора. Кандидатите да разполагат с минимум 5 броя автоцистерни лицензирани за транспортиране на котелно гориво, съгласно текущите изисквания на закона за автомобилни превози, Наредба 40 за превоз на опасни товари и закона за акцизите и данъчните складове.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Кандидатите да предоставят информация в потвърждение на изискването, че разполагат с минимум 5 броя автоцистерни лицензирани за транспортиране на котелно гориво, съгласно текущите изисквания на закона за автомобилни превози, Наредба 40 за превоз на опасни товари и закона за акцизите и данъчните складове.

Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Кандидата трябва да е реализирал минимален общ оборот включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката от 2 000 000 BGN без ДДС изчислен на база годишни обороти. Оборота обхваща последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е създаден или е започнал дейността си.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Кандидатите представят справка за общия оборот и за оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката.

Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Сертификат, удостоверяващ прилагане на система за управление на качеството съгласно ISO 9001 и сертификат за опазване на околната среда по ISO 14001 или аналогична сертификационна система. Лиценз за търговия на едро съгласно ЗАКОН за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Приложете копие от сертификат, удостоверяващ прилагане на система за управление на качеството съгласно ISO 9001 и сертификат за опазване на околната среда по ISO 14001 или аналогична сертификационна система и лиценз за търговия на едро съгласно закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Повече информация за провеждането ще бъде предоставена в документацията за участие при откриване на процедура в рамките на квалификационната система и с поканата за участие в електронен търг.

IV.2)Administrative information
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Стопанските субекти могат да подават заявление за участие в квалификационната система по всяко време в срока на действие на квалификационната система. Получените заявления се регистрират автоматично с входящ номер в регистъра на АОП в ЦАИС и се разглеждат от назначена комисия. Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на заинтересовани лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в квалификационната система.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2021