Palvelut - 384132-2019

14/08/2019    S156    Euroopan tilintarkastustuomioistuin - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Luxemburg-Luxemburg: Ateriapalvelun, keittiön, kahvilan ja pesulan laitteiden huolto ateriapalveluja ja edustusravintoloita varten

2019/S 156-384132

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Postiosoite: 12, rue Alcide De Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU
Postinumero: L-1615
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Service des appels d'offres et contrats
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-47611
Faksi: +352 4398-46667

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.eca.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5306
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ateriapalvelun, keittiön, kahvilan ja pesulan laitteiden huolto ateriapalveluja ja edustusravintoloita varten

Viitenumero: 697
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50883000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on valita sopimusosapuoli, joka toimittaa ateriapalvelun, keittiön, kahvilan ja pesulan laitteiden huoltopalveluja niitä ateriapalvelu- ja edustusravintoloita varten, jotka sijaitsevat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 3:ssa toisiinsa liittyvässä rakennuksessa (K1, K2 ja K3) osoitteessa 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURG.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
50882000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU0
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburg.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Toimitettavat palvelut ovat kolmenlaisia:

— ennaltaehkäisevät huoltopalvelut, jotka sisältyvät koko sopimusajan suoritettavaan kiinteähintaiseen huoltosopimukseen (tarjouseritelmien osan B kohta 3.1, hintaluettelon osa I sekä liitteen 2A laiteluettelo) (”ennaltaehkäisevät huoltopalvelut”),

— korjaavat huoltopalvelut, joita toimitetaan tilintarkastustuomioistuimen erityisestä pyynnöstä koko sopimuksen kestoaikana (tarjouseritelmien osan B kohta 3.2, hintaluettelon osat II.A ja II.B sekä liitteen 2A laiteluettelo) (”korjaavat huoltopalvelut”),

— varaosien lisätoimitukset, jotka eivät ole hintaluettelon osassa II.B tai lisävarusteet tai olemassa olevien laitteiden muutos- ja korvaustoimet (tarjouseritelmien osan B kohta 3.3 sekä hintaluettelon osa III, jäljempänä ’ lisätoimitukset’).

Sopimukseen sisältyvät tärkeimmät laitteistot on lueteltu tarjouseritelmien liitteessä 2A. Niiden tekninen ja määrällinen kuvaus on annettu niiden sijoituspaikan mukaisesti. Kaikkien laitteistojen oletetaan olevan hyvässä käyttökunnossa (katso tarjouseritelmien liitteenä 2B annettua kuntoselvitystä). Kaikkia laitteita, asennettuja varusteita ja lisälaitteita pidetään laitteistoihin kuuluvina osina.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Euroopan unionin yleinen talousarvio

II.2.14)Lisätiedot

Tutustumiskäynti järjestetään 3.9.2019 klo 15:00 seuraavassa osoitteessa: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG. Mikäli päivä ei sovi, tarjoaja voi ehdottaa muuta päivää, mutta tämä ei vaikuta tarjousten jättämisen määräaikaan. Tarjoajia pyydetään vahvistamaan osallistumisensa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eca-procurement.service@eca.europa.eu viimeistään klo 14.00 tutustumiskäyntiä edeltävänä päivänä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajien tulee kuulua ammatti- tai kaupparekisteriin tarjoajan sijoittautumismaan lainsäädännössä määrättyjen ehtojen mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Sopimusosapuolelta vaadittavat taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset ovat seuraavat:

— sopimuksen kohteena olevia palveluja koskevan keskimääräisen liikevaihdon 3:n viime tilikauden (2016, 2017, 2018) osalta on oltava yli 150 000 EUR,

— jäljennös ammatillisista vastuuvakuutuksista, jotka liittyvät tämän sopimuksen kohteena olevien palvelujen tyyppiin. Ammatillisen vastuuvakuutuksen on vastattava vähintään tarjouseritelmien osan B kohdassa 1.4 ilmoitettuja vaatimuksia. Tarjoajan on pystyttävä toimittamaan todisteet siitä, että sillä on sellaiset vahingot kattava vakuutus, joita sen henkilöstö, sopimuskumppanit ja/tai alihankkijat voivat aiheuttaa tilintarkastustuomioistuimen rakennuksiin, laitteisiin ja/tai henkilöstöön palvelujen koko keston aikana.

Jos tarjoaja ei voi jostakin poikkeuksellisesta, hankintaviranomaisen hyväksymästä syystä toimittaa vaadittuja referenssejä, se voi toimittaa todisteet rahoituksellisesta tilanteestaan jollakin muulla hankintaviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

a) sopimuksen kohteena olevia palveluja koskevan keskimääräisen liikevaihdon 3:n viime tilikauden (2016, 2017, 2018) osalta on oltava yli 150 000 EUR,

b) jäljennös ammatillisista vastuuvakuutuksista, jotka liittyvät tämän sopimuksen kohteena olevien palvelujen tyyppiin.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

a) tarjoajalla on oltavat ainakin 3 vuoden kokemus sopimuksen kohdetta vastaavien töiden suorittamisesta. Tarjoajan on toimitettava todisteena luettelon vähintään 2:sta käynnissä olevasta tai aiemmin 3:n viime vuoden aikana suoritetusta sopimuksesta, jotka koskevat keittiölaitteiden huoltopalveluja, ja ilmoitettava tässä yhteydessä niiden suoritusaika, budjetti, toimituspaikka ja suoritettujen palveluiden luonne.

Vähimmäisperuste: ainakin 1 referensseistä tulee koskea kooltaan ja laitteistoiltaan tätä sopimusta vastaavaa huoltosopimusta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kyse on ateriapalveluista, joihin osallistuu vähintään 500 henkeä päivässä ja/tai vähintään 300 neliömetrin huollettavaa keittiöalaa,

b) tarjoajalla on täytynyt olla jatkuvasti viimeisten 3 vuoden aikana sellaisia työntekijöitä sopimuksen kohteena olevilla aloilla, joilla on asiantuntemus ja ammatillinen kokemus kyseessä olevien palvelujen suorittamisesta ja joista osan vastuulle voitaisiin uskoa sopimuksen toteuttaminen teknisten eritelmien mukaisesti. Tämän näyttämiseksi tarjoajan tulee esittää

— suorituspaikkojen huoltopalveluhenkilöstön henkilöstökaavio. Henkilöstökaaviosta tulee selkeästi ilmetä ”kuka tekee mitäkin” sekä seuraavat ammattiprofiilit:

— sopimuksen vastuuhenkilö,

— sopimuksen vastuuhenkilön varahenkilö,

— 2 teknikkoa,

— 2 kylmätekniikan alan teknikkoa.

— muut työryhmän jäsenet.

Hakijan tulee toimittaa henkilöstön jäsenten ansioluettelot, joista pitää käydä ilmi heidän toimenkuvansa (eri työntekijöiden ammattiprofiilit sekä työkielet) ja jäljempänä mainitut työntekijämäärät. Tilintarkastustuomioistuin varaa itselleen oikeuden pyytää lisänäyttöä, todistuksia/ tutkintotodistuksia jne,

c) tarjoajalla tai sen alihankkijoilla on oltava Luxemburgin ympäristöministeriön myöntämä rekisteröinti palveluista syntyvien jätteiden kuljetusta varten, tai tarjoajan on todistettava, että se on hakenut kyseistä rekisteröintiä.

Tästä näyttönä sopimuksen saaneen hakijan tulee esittää jäljennös rekisteröinnistä tai rekisteröintihakemuksesta.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

a) ainakin 1:n referensseistä tulee koskea kooltaan ja laitteistoiltaan tätä sopimusta vastaavaa huoltosopimusta. Tämä tarkoittaa, että kyseessä ovat ateriapalvelut vähintään 500 hengelle päivässä ja/tai vähintään 300 neliömetrin huollettava keittiöpinta-ala,

b) työryhmä: sopimuksesta vastaava henkilö + tämän avustaja, 2 teknikkoa ja 2 jäähdytystekniikkaan erikoistunutta teknikkoa, joiden koulutuksen taso ja ammatillinen kokemus vastaa tarjouseritelmien osan A kohdassa 8.4 kuvattua,

c) jäljennös jätteiden kuljetusta koskevasta rekisteröinnistä tai rekisteröintihakemuksesta.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Jäähdytystekniikkaan erikoistuneilla teknikoilla on oltava voimassa oleva luokan 1 mukainen pätevyystodistus jäähdytystekniikan alalla asetuksen 2015/2076 mukaisesti.

III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/10/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/10/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuuteen osallistumaan haluavien tarjoajien tai heidän edustajansa on ilmoitettava asiasta kirjallisesti (sähköposti: eca-procurement.service@eca.europa.eu) viimeistään 10.10.2019 klo 14:00 mennessä. Osallistujien on toimitettava yrityksen tai konsortion edustajana toimimista varten asianmukainen valtuutus.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Kaikki lisätietopyynnöt on toimitettava ainoastaan EU:n TED-verkkotarjousjärjestelmän (eTendering) kautta.Lisätietopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kysymysten laatimista koskevan linkin (”Créer une question”) kautta, joka on saatavilla EU:n sähköistä tarjoamista koskevan TED-sivuston kysymykset ja vastaukset -välilehdeltä (”Questions et réponses”) (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5306).

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313

Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole thety, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle esitetty kantelu ei jatka tätä aikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyyntöjen jättämiselle.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Service des appels d'offres et contrats
Postiosoite: 12, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-1615
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-47611
Faksi: +352 4398-46955

Internetosoite: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/08/2019