Usluge - 384132-2019

14/08/2019    S156    Europski revizorski sud - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: Održavanje opreme za opskrbu pripremljenom hranom i pićem, za kuhinju, restoran sa samoposluživanjem i praonicu za objekte za javnu i protokolarnu opskrbu pripremljenom hranom i pićem

2019/S 156-384132

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski revizorski sud
Poštanska adresa: 12, rue Alcide De Gasperi
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU
Poštanski broj: L-1615
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Service des appels d'offres et contrats
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eca.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5306
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje opreme za opskrbu pripremljenom hranom i pićem, za kuhinju, restoran sa samoposluživanjem i praonicu za objekte za javnu i protokolarnu opskrbu pripremljenom hranom i pićem

Referentni broj: 697
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50883000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog poziva na nadmetanje odabir izvoditelja koji će osigurati usluge održavanja opreme za opskrbu pripremljenom hranom i pićem, za kuhinju, restoran sa samoposluživanjem i praonicu za objekte za javnu i protokolarnu opskrbu pripremljenom hranom i pićem koju Revizorski sud ima za svoje 3 međusobno povezane zgrade (K1, K2 i K3) koje se nalaze na adresi 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50882000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU0
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Luksemburg.

II.2.4)Opis nabave:

Pružat će se 3 vrste usluga:

— usluge preventivnog održavanja uključene u paket održavanja (dio B, točka 3.1 uputa za nadmetanje, cjenik, dio I) i popis opreme u Prilogu 2A) koje će se provoditi tijekom trajanja ugovora („usluge preventivnog održavanja“),

— usluge korektivnog održavanja (dio B, točka 3.2 uputa za nadmetanje, cjenik, dio II.A) i II.B) i popis opreme, Prilog 2A) koje će se provoditi tijekom trajanja ugovora po primitku specifičnog naloga od suda („usluge korektivnog održavanja“),

— dodatna nabava zamjenskih rezervnih dijelova koji nisu uključeni u cjenik dijela II.B) ili dodatne opreme ili intervencija izmjene ili zamjene postojeće opreme (dio B, točka 3.3.uputa za nadmetanje i cjenik, dio III, u daljnjem tekstu „dodatne usluge“).

Popis instalacija na koje se ugovor odnosi naveden je u Prilogu 2A uputa za nadmetanje. Tehnički i kvantitativni opis naveden je po lokaciji. Pretpostavlja se da su sve instalacije u dobrom stanju (vidjeti trenutačno stanje u Prilogu 2B uputa za nadmetanje). Sva dodatna oprema, instalacije i pribor smatraju se sastavnim dijelom instalacija.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Opći proračun Europske unije

II.2.14)Dodatni podaci

Posjet lokaciji planiran je za 3.9.2019. (u 15:00 sati) na adresi: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg- Kirchberg, LUKSEMBURG. Ako vam datum posjeta ne odgovara, molimo vas da predložite neki drugi datum, a da pritom datum za predaju ponuda neće trebati mijenjati. Molim vas da svoj dolazak unaprijed najavite e-poštom na adresu eca-procurement.service@eca.europa.eu do 14:00 sati.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelji moraju biti upisani u strukovni ili obrtni registar prema uvjetima određenim zakonodavstvom države u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Zahtjevi u smislu ekonomske i financijske sposobnosti su sljedeći:

— prosječni promet tijekom posljednje 3 financijske godine (2016.-2017.-2018.) za usluge obuhvaćene ugovorom mora premašivati 150 000 EUR.

— presliku polica osiguranja od profesionalne odgovornosti povezanih s vrstom usluga obuhvaćenih ovim ugovorom. Osiguranje koje pokriva rizik od profesionalne odgovornosti mora zadovoljavati zahtjeve navedene pod točkom 1.4. dijela B. Uputa za nadmetanje. Ponuditelj mora moći dostaviti dokaz da posjeduje osiguranje koje obuhvaća svaku štetu koju je nanijelo njegovo osoblje, suizvoditelji i/ili podizvoditelji zgradi, instalacijama i/ili osoblju Suda tijekom cjelokupnog trajanja usluga.

Ako ponuditelj iz nekog određenog razloga koji javni naručitelj smatra opravdanim nije u mogućnosti dostaviti tražene podatke, može dostaviti dokaz o financijskoj sposobnosti na bilo koji drugi način koji javni naručitelj smatra prikladnim.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

a) prosječni promet tijekom posljednje 3 financijske godine (2016.-2017.-2018.) za usluge obuhvaćene ugovorom mora premašivati 150 000 EUR;

b) presliku polica osiguranja od profesionalne odgovornosti povezanih s vrstom usluga obuhvaćenih ovim ugovorom.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

a) Ponuditelj mora imati barem 3 godine iskustva u izvršenju usluga sličnih onima koje su predmet ovog ugovora. Kao dokaz treba dostaviti popis barem 2 završena ugovora ili ugovora koji su u tijeku, a koji se odnose na usluge održavanja kuhinjskih instalacija, izvršene tijekom posljednje 3 godine, uključujući njihovo trajanje, vrijednost i mjesto izvršenja, kao i opis prirode pruženih usluga.

Minimalni kriterij: najmanje jedna referenca mora se odnositi na ugovor o održavanju sličan po veličini i opremi s onima iz ovog ugovora, tj. ugostiteljska usluga od najmanje 500 pribora za jelo dnevno i/ili minimalno 300 m2 površine kuhinje za održavanje.

b) ponuditelj mora tijekom posljednje 3 godine kontinuirano raspolagati stručnjacima u područjima predviđenim ovim ugovorom, koji su kompetentni i posjeduju stručno iskustvo u realizaciji pružanja predviđenih usluga; i od kojih se neki mogu angažirati na izvršenju ugovora, u skladu s tehničkim specifikacijama. Kao dokaz treba dostaviti:

— strukturu tima zaduženog za usluge održavanja na lokaciji. Struktura mora jasno označavati tko što radi i sljedeće profile:

— voditelj ugovora,

— zamjenik voditelja ugovora,

— 2 tehničara,

— 2 tehničara za hlađenje,

— ostali članovi tima.

Životopisi osoblja koje je određeno za pružanje usluga, uzimajući u obzir njegova obilježja (profil različitih uključenih strana, uključujući radne jezike) u količinama naznačenim u nastavku. Sud zadržava pravo tražiti popratnu dokumentaciju, certifikate, diplome itd.).

c) ponuditelj ili jedan od njegovih podizvoditelja ili suizvoditelja mora imati odobrenje luksemburške uprave za zaštitu okoliša za prijevoz otpada nastalog prilikom izvođenja radova ili mora dokazati da je u tijeku postupak prijave.

Kao dokaz, uspješni ponuditelj trebat će dostaviti primjerak prijave ili zahtjeva za prijavu.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

a) najmanje jedna referenca mora se odnositi na ugovor o održavanju sličan po veličini i opremi s onima iz ovog ugovora, tj. ugostiteljska usluga od najmanje 500 pribora za jelo dnevno i/ili minimalno 300 m2 površine kuhinje za održavanje;

b) tim čini: voditelj ugovora i njegov zamjenik, 2 tehničara i 2 tehničara za hlađenje koji posjeduju razinu obrazovanja i stručne osposobljenosti kako je opisano u dijelu A pod točkom 8.4 Uputa za nadmetanje;

c) od izvoditelja će se tražiti kopija registracije ili zahtjeva za registraciju za prijevoz otpada.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku
Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

Tehničari za hlađenje moraju posjedovati valjani certifikat osposobljenosti 1. kategorije za rashladnu tehniku, u skladu s primjenom uredbe 2015/2076.

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/10/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europski revizorski sud, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji ili njihovi predstavnici koji žele prisustvovati otvaranju ponuda trebaju to potvrditi pisanim putem (e-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu) najkasnije do

10.10.2019., do 14:00 sati i moraju dostaviti potrebno ovlaštenje za predstavljanje svog poduzeća ili konzorcija.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Sve dodatne informacije dostavljaju se kroz platformu „e-nadmetanje“. Svi zahtjevi za dodatnim informacijama moraju biti podneseni u pisanom obliku, preko mrežne stranice e-nadmetanje na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5306 na kartici „Pitanja i dogovori”, klikom na „Postavi pitanje”.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313

Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europski revizorski sud, Service des appels d'offres et contrats
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-1615
Država: Luksemburg
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46955

Internetska adresa: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/08/2019