Diensten - 384132-2019

14/08/2019    S156    Europese Rekenkamer - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Onderhoud van restaurant-, keuken-, cafetaria- en vaatwasuitrusting voor bedrijfs- en ceremoniële restaurantdiensten voor de collectieve en formele catering

2019/S 156-384132

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide De Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5306
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud van restaurant-, keuken-, cafetaria- en vaatwasuitrusting voor bedrijfs- en ceremoniële restaurantdiensten voor de collectieve en formele catering

Referentienummer: 697
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50883000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In het kader van onderhavige aanbestedingsprocedure wordt een contractant gezocht voor de verlening van diensten inzake het onderhoud van restaurant-, keuken-, cafetaria- en vaatwasuitrusting voor collectieve en formele catering (hierna „de uitrusting”), waarover de Rekenkamer beschikt voor haar drie gebouwen (K1, K2 en K3), die onderling zijn verbonden en gelegen op het adres: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxemburg, LUXEMBURG.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50882000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Er moeten 3 soorten diensten worden verleend:

— preventieve onderhoudsdiensten die bestaan uit de onderhoudskosten (deel B punt 3.1 van het bestek, prijsopgave, deel I) en de lijst van apparatuur in bijlage 2A), die gedurende de looptijd van het contract moeten worden bereikt ("preventieve onderhoudsdiensten"),

— correctieve onderhoudsdiensten (deel B punt 3.2 van het bestek, prijsopgave deel II.A) en II.B) en de lijst van apparatuur (bijlage 2A), die gedurende de looptijd van het contract uitgevoerd moeten worden volgens een specifieke opdracht van de rekenkamer („correctieve onderhoudsdiensten“),

— extra leveringen van reserveonderdelen die niet zijn opgenomen in de prijslijst deel II.B) of additionele apparatuur of interventies voor de wijziging of vervanging van bestaande apparatuur (deel B punt 3.3 van het bestek en de prijslijst deel III - hierna "aanvullende diensten").

De lijst van de belangrijkste installaties die onder de opdracht vallen, is in bijlage 2A van het bestek opgenomen. Hun technische en kwantitatieve beschrijving wordt alleen op locatie gegeven. Alle installaties worden verondersteld in goede staat te zijn (zie inventaris in bijlage 2B van de aanbestedingsstukken). Alle apparatuur, installaties en toebehoren vermeld in de bijlagen maken integraal deel uit van de installaties.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Algemene begroting van de Europese Unie

II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is een bezoek aan de plaats van uitvoering gepland op 3.9.2019 (15:00) op het volgende adres: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG. Indien de datum u niet schikt, wordt u uitgenodigd een andere datum voor te stellen, zonder dat de datum voor het indienen van de inschrijvingen echter kan worden gewijzigd. Gelieve uw aanwezigheid de dag ervoor vóór 14:00 per e-mail (eca-procurement.service@eca.europa.eu) kenbaar te maken.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijvers moeten ingeschreven zijn in het beroeps- of handelsregister volgens de voorwaarden van de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Op het gebied van economische en financiële draagkracht wordt het volgende vereist:

— de gemiddelde omzet van de laatste 3 boekjaren (2016-2017-2018) voor de diensten waarop de opdracht betrekking heeft, moet meer dan 150 000 EUR bedragen.

— een kopie van de verzekeringspolissen tegen beroepsrisico's die verband houden met het soort diensten waarop deze opdracht betrekking heeft. De verzekering tegen beroepsrisico's moet ten minste voldoen aan de vereisten die zijn vastgesteld in punt 1.4 van deel B van de aanbestedingsstukken. De inschrijver moet in staat zijn de bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat hij beschikt over de verzekering(en) die de eventuele door zijn personeel, zijn medecontractanten en/of zijn onderaannemers veroorzaakte schade aan het gebouw, de installaties en/of het personeel van de rekenkamer tijdens de looptijd van de dienstverlening dekt/dekken.

Indien de inschrijver, om een uitzonderlijke reden die de aanbestedende dienst als gerechtvaardigd beschouwt, de gevraagde referenties niet kan verstrekken, kan hij zijn financiële draagkracht bewijzen op elke manier die de aanbestedende dienst passend acht.

Eventuele minimumeisen:

a) de gemiddelde omzet van de laatste 3 boekjaren (2016-2017-2018) voor diensten en werkzaamheden waarop de opdracht betrekking heeft, moet meer dan 150 000 EUR bedragen;

b) een kopie van de verzekeringspolissen tegen beroepsrisico's die verband houden met het soort diensten die onder deze opdracht vallen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) De inschrijver moet minstens 3 jaar ervaring hebben met het uitvoeren van diensten die vergelijkbaar zijn met die van onderhavige opdracht. Als bewijs verstrekt hij een lijst van minimaal 2 lopende of gedurende de afgelopen 3 jaar uitgevoerde contracten met betrekking tot de onderhoudsdiensten van de keukenfaciliteiten, met vermelding van hun periode, hun bedrag, hun plaats van uitvoering en de aard van de uitgevoerde diensten.

Minimumcriterium: ten minste één van de referenties moet betrekking hebben op een onderhoudscontract vergelijkbaar in omvang en apparatuur met dat van de onderhavige opdracht, en wel een cateringdienst van minimaal 500 couverts per dag en/of minimaal 300 m2 keukenoppervlak om te onderhouden.

b) de inschrijver moet gedurende de laatste 3 jaar ononderbroken de beschikking hebben gehad over professionals op de gebieden waarop het contract betrekking heeft, die over de vakkundigheid en de professionele ervaring beschikken voor de uitvoering van de betreffende diensten, en waarvan sommigen kunnen worden belast met de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met de technische specificaties. Als bewijs verstrekt hij:

een organigram van het team dat op de locatie belast is met de onderhoudsdiensten. Het organigram moet duidelijk aangeven „wie wat doet“ en de volgende profielen:

— de verantwoordelijke voor het contract,

— de plaatsvervanger van de verantwoordelijke voor het contract,

— 2 technici,

— de 2 koeltechnici,

— andere leden van het team.

De CV's van het personeel belast met de diensten rekening houdend met hun kenmerken (profiel van de verschillende betrokkenen) inclusief de voertaal) in de hieronder aangegeven hoeveelheid. De rekenkamer behoudt zich het recht voor om bewijsstukken, certificaten / diploma's, ...te vragen).

c) De inschrijver of één van zijn onderaannemers of medecontractanten moet door het Luxemburgse Ministerie van Milieu erkend zijn om het afval afkomstig van de uitvoering van de diensten te vervoeren of aantonen dat een registratieprocedure lopende is.

Als bewijs moet de inschrijver aan wie de opdracht is gegund een kopie van de registratie of een kopie van de registratieaanvraag verstrekken.

Eventuele minimumeisen:

a) ten minste één van de referenties moet betrekking hebben op een onderhoudscontract vergelijkbaar in omvang en apparatuur met dat van de onderhavige opdracht, en wel een cateringdienst van minimaal 500 couverts per dag en/of minimaal 300 m2 keukenoppervlak om te onderhouden;

b) team: verantwoordelijke voor het contract + plaatsvervanger, 2 technici en 2 koeltechnici met opleidingsniveau en beroepservaring zoals beschreven in deel A, punt 8.4) van de aanbestedingsstukken;

c) kopie van de registratie of de registratieaanvraag om afval te vervoeren wordt gevraagd van de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

De koeltechnici moeten in het bezit zijn van een geldig bekwaamheidscertificaat categorie 1 inzake koeltechniek krachtens Verordening 2015/2076.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/10/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europese Rekenkamer, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inschrijvers of hun vertegenwoordiger die de opening van de inschrijvingen wensen bij te wonen, worden verzocht zich schriftelijk te melden (e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu), en dit uiterlijk op

10.10.2019 vóór 14:00 en zij moeten hun machtiging om hun bedrijf of het consortium te vertegenwoordigen overleggen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle aanvullende informatie moet worden ingediend via het platform „e-tendering“. Verzoeken om aanvullende inlichtingen moeten uitsluitend schriftelijk worden gedaan via de website voor e-tendering op het adres (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5306) in het tabblad „Vragen en antwoorden” door te klikken op „Een vraag stellen”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313

Internetadres: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, vanaf de dag waarop het hem bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer, Service des appels d'offres et contrats
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955

Internetadres: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2019