Služby - 384133-2019

14/08/2019    S156

Luxembursko-Luxemburg: Integrovaný systém správy prípadov

2019/S 156-384133

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Court of Justice of the European Union, Directorate-General for Information, Information Technology Directorate
E-mail: CJ-PROC-18-026@curia.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.curia.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4919
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Integrovaný systém správy prípadov

Referenčné číslo: COJ-PROC-18/026
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zavedenie integrovaného adaptívneho IT riešenia pre správu prípadov (ďalej len „integrovaný systém správy prípadov“ alebo „SIGA“).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
72212311 Služby na vývoj softvéru na riadenie dokumentov
72212780 Služby na vývoj softvéru na riadenie systémov, archivácie a obsahu
72322000 Správa údajov
72512000 Správa dokumentov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tohto obstarávania je zavedenie integrovaného IT riešenia pre správu prípadov (ďalej len „integrovaný systém správy prípadov“ alebo „SIGA“), ktorý je založený na adaptívnom nástroji správy prípadov.

Činnosti zahŕňajú riadenie projektu, podrobnú analýzu, konfiguráciu (modelovanie), vývoj, poskytnutie a inštaláciu špecializovanej infraštruktúry, poskytnutie a inštaláciu potrebných softvérových licencií, vykonanie postupov prevádzkového riadenia, školenie a akékoľvek ďalšie činnosti potrebné na fungovanie nového systému.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Súťažné konanie s rokovaním
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Maximálne trvanie 5 rokov je odôvodnené zložitosťou rozsahu pôsobnosti zmluvy a značne dlhým obdobím, ktoré dodávateľ potrebuje na nastavenie systému SIGA. Toto obstarávanie sa vzťahuje na činnosti zavedenia aj prevádzky systému. Dodávateľ začne vykonávať operačné a podporné činnosti, na ktoré sa vzťahuje obstarávanie až vtedy, keď systém SIGA pôjde do výroby.

IV.1.5)Informácie o rokovaní
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/09/2019
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 18/10/2019
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné rokovacie konanie sa uskutoční v 2 samostatných fázach.

V prvej fáze môžu všetky zainteresované hospodárske subjekty („uchádzači“) podať žiadosť o účasť.

V druhej fáze budú uchádzači, ktorí nie sú v situácii vylúčenia a spĺňajú kritériá výberu, vyzvaní na predloženie ponuky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Všetky odvolania sa musia predložiť Všeobecnému súdu do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo v prípade, že nie je k dispozícii, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil.

Predloženie sťažnosti európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tejto lehoty ani stanovenie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/08/2019